Gwybodaeth Ddefnyddiol

Aberystwyth

Tref farchnad hanesyddol yw Aberystwyth, gyda gwreiddiau yn y Canol Oesoedd a’r castell gerllaw. Datblygodd yn dref glan môr boblogaidd yn Oes Fictoria a elwid yn ‘Biarritz Cymru’, a daeth yn dref addysgol wrth ddod yn gartref i Brifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Wedi’i lleoli ar arfordir ysblennydd gorllewin Cymru, mae’r dref yn ymfalchïo yn ei amrywiaeth o bensaernïaeth yr Oesoedd Canol, Sioraidd, Fictoraidd, Edwardaidd, a’r 20fed Ganrif.

Cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, rhan o gampws cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd Prifysgol Aberystwyth a ddyluniwyd gan Bartneriaeth Percy Thomas.

Cludiant

Trên – Bydd trenau’n gadael Birmingham International bob awr ac yn mynd drwy Amwythig. Gellir cyrraedd Amwythig hefyd o Fryste, Caerdydd, Lerpwl a Manceinion. I gael manylion yr amserlen, defnyddiwch Trainline.

Bws – Mae National Express yn rhedeg gwasanaethau bws dyddiol i Aberystwyth drwy Orsaf Fysiau Birmingham, Digbeth (rhif bws: 409). Mae TrawsCymru yn rhedeg gwasanaeth bws bob dwy awr o Fangor i Aberystwyth ac o Gaerdydd i Aberystwyth.

Car – Mae’n rhwydd cyrraedd Aberystwyth mewn car drwy ddefnyddio’r A487 neu’r A483 (o’r gogledd), A44 (o’r dwyrain) a’r A487 ac A470 (o’r de). Ar gyfer defnydd Sat Nav, côd post y campws yw SY23 3BY. Bydd arwyddion ar y ffyrdd ger cyffiniau Aberystwyth.

Cyrraedd Aberystwyth – Mae Gorsaf Reilffordd Aberystwyth yng nghanol y dref, ger yr Orsaf Fysiau Canolog a’r Safle Tacsis. I weld manylion y gwasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yng Ngorsaf Aberystwyth (gan gynnwys hygyrchedd), ewch i Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol. Mae’r gwasanaeth bws 03 yn rhedeg bob 20 – 30 munud o’r Orsaf Fysiau i du blaen Canolfan y Celfyddydau. (Mae lifft ger y safle bysiau i Plaza a Lefel Isaf Canolfan y Celfyddydau.) Cost y daith 5 munud i Ganolfan y Celfyddydau mewn tacsi yw tua £4. Mae’n cymryd tua 25 munud i gerdded o’r orsaf i Ganolfan y Celfyddydau.

Llety

Mae amrywiaeth eang o westai a llety gwely a brecwast ar gael yn y dref a’r cyffiniau: www.booking.com

Lleoliad

Bydd cynhadledd Adeiladu Cymru Fodern yn cael ei chynnal yn y sinema yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, y ganolfan gelfyddydau fwyaf yng Nghymru, sydd wedi ennill llawer o wobrau ac sy’n cael ei chydnabod yn ‘fanerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’. Wedi’i lleoli yng nghanol Campws y Brifysgol, mae Canolfan y Celfyddydau yn un o adrannau Prifysgol Aberystwyth ac mae’n aelod o’r Athrofa Dyniaethau a Chelfyddydau. Ceir yn y ganolfan sinema, theatr a neuadd gyngerdd, yn ogystal ag amrywiaeth o gaffis, barrau a siopau.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar ‘AccessAble’: https://www.accessable.co.uk/aberystwyth-university/access-guides/arts-centre

Parcio – Darperir parcio am ddim yn y maes parcio uchaf (bydd arwyddion iddo ar y diwrnod). Mae rhai lleoedd parcio wedi’u cadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n cael trafferth symud. Mae dau le parcio hefyd y tu ôl i’r theatr a mynediad gwastad oddi yno i’r prif gyntedd.

Hygyrchedd – Mae mynediad cadair olwyn ar gael i holl awditoria a gweithdai’r safle. Mae mynediad llawn ar gael ar y lefel ddaear trwy’r prif gyntedd a swyddfa docynnau, drwy lifft i fyny i gyntedd y theatr a drwy lifft grisiau i lawr i’r lefel isod.

Croesewir cŵn tywys a chŵn cymorth.

Mae mynediad i gyfleusterau tai bach ar bob lefel ar wahân i’r cyntedd isaf. Darparir dolennu clyw yn y Neuadd Fawr, Theatr, a’r Sinema.

Gofod Ffydd – Mae Gofod Ffydd ar y Lefel Isaf.

Wi-Fi – Darperir wi-fi di-dâl yn ystod y gynhadledd.

Cynhadledd ddwyieithog

Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol y gynhadledd. Bydd sgyrsiau’n cael eu cynnal yn Saesneg, ond croesewir cwestiynau a thrafodaeth yn y Gymraeg yn ystod y sesiynau.

Ffotograffiaeth

Tynnir ffotograffau drwy gydol y gynhadledd at ddibenion hyrwyddo. A fyddech cystal â rhoi gwybod i aelod o’r staff os nad ydych am i’ch llun gael ei dynnu.

Tudalen Gartref y Gynhadledd

Tweets