Proffiliau o’r Comisiynwyr

Yr Athro Nancy Edwards (Cadeirydd), BA, PhD, FBA, FLSW, FSA

Llun o'r Athro Nancy Edwards

Mae Nancy Edwards wedi bod yn weithgar ym maes archaeoleog Cymru am bron deugain mlynedd. Cafodd ei geni yn Portsmouth a’i haddysgu ym Mhrifysgol Lerpwl ac yna ym Mhrifysgol Durham, cyn symud i Gymru ym 1979. Ei swydd bresennol yw Athro Archaeoleg Ganoloesol ym Mhrifysgol Bangor. Ei meysydd ymchwil arbenigol yw archaeoleg Cymru ac Iwerddon c. OC 400–1100, yn enwedig cerrig arysgrifedig a cherflunwaith carreg, ac archaeoleg eglwysig.

Mewn cydnabyddiaeth o bwysigrwydd ei gwaith ymchwil, mae hi wedi’i hethol yn Gymrawd yr Academi Brydeinig, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Mae hi wedi gwasanaethu ar Gyngor Amgueddfa Cymru a Bwrdd Henebion (Ymgynghorol) Cadw. Bu’n Is-Lywydd y Gymdeithas Archaeoleg Ganoloesol ac yn Gadeirydd y Gymdeithas Archaeoleg Eglwysig. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Penodwyd Nancy yn Gadeirydd y Comisiwn Brenhinol ym mis Ebrill 2019.


Ms Catherine Hardman (Is-Gadeirydd), BA, MA, FSA

Llun o Catherine Hardman

Bu gan Catherine ddiddordeb mewn hanes ac archaeoleg erioed, felly ar ôl gyrfa gynnar yn y Gwasanaeth Sifil Cartref, yn gwasanaethu yn Whitehall gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn, ac yn Belfast gyda Swyddfa Gogledd Iwerddon, dychwelodd Catherine i’r brifysgol i astudio archaeoleg o ddifrif. Bu’r amser a dreuliodd Catherine yn astudio ym mhrifysgolion Bradford ac Efrog o gymorth i feithrin ei diddordeb mewn materion rheoli treftadaeth ac fe ymunodd â’r Gwasanaeth Data Archaeolegol, yn Adran Archaeoleg Prifysgol Efrog, yn 2001. Fel Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaeth, chwaraeodd ran flaenllaw mewn trafodaethau ar gyrchu archifau wedi’u gwarchod ac ar feithrin cysylltiadau â ffocws DU.

Dychwelodd Catherine i Whitehall yn 2015, ar ôl cael ei phenodi’n Bennaeth Cadwraeth a Mynediad yn yr Archifau Seneddol yn Nhŷ’r Arglwyddi, lle y bu’n gyfrifol am oruchwylio tîm sy’n rheoli cadwraeth ddigidol, gofalu am gasgliadau a chatalogio. Ar ôl tair blynedd hynod ddiddorol, dychwelodd yn 2018 i’r sector academaidd i weithio fel Rheolwr Datblygu Ymchwil Cyfadran y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Efrog.

Daeth Catherine yn Gomisiynydd ym mis Mai 2010 a hi yw’r Is-Gadeirydd. Mae’n aelod o’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac yn Gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Cyhoeddus y Comisiwn. Bydd hi’n gweithio gyda staff y Comisiwn i wella’r ddarpariaeth archifo digidol ar gyfer y sector yng Nghymru ac i dynnu sylw at weithgareddau a thueddiadau cyfredol ym maes cadwraeth ddigidol ar hyd a lled y DU a chyfleoedd i sicrhau cyllid ar gyfer gwaith ymchwil.


Mr Thomas Lloyd, MA, OBE, DL, FSA

Llun o Thomas Lloyd

Mae Tom Lloyd yn hanu o Ddyffryn Tywi yn Sir Gâr, ardal sy’n llawn o gestyll hynafol a hen dai a fu’n ysbrydoliaeth iddo pan yn ifanc. Ar ôl darllen y Clasuron a’r Gyfraith yng Nghaergrawnt fe fu’n gweithio fel cyfreithiwr yn Llundain am ddeng mlynedd cyn ildio i’w wir ddiddordebau a dychwelyd i Gymru, lle y mae’n ymddiddori’n bennaf mewn adeiladau hanesyddol a materion treftadaeth ehangach yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Cyn gadael Llundain, roedd wedi gwneud gwaith ymchwil manwl ac wedi ysgrifennu ei lyfr cyntaf The Lost Houses of Wales, ac arweiniodd hyn at benodiadau i Gyngor Adeiladau Hanesyddol Cymru, gan gynnwys Cadeirydd am ddeng mlynedd, ac at ddod yn Gyfarwyddwr Bwrdd Croeso Cymru, gyda’r dasg benodol o hyrwyddo treftadaeth fel agwedd ar dwristiaeth yng Nghymru. Yn y sector preifat, bu’n cadeirio’r Ymddiriedolaeth Adeiladau mewn Perygl a adferodd nifer o adeiladau pwysig ar draws Cymru a Lloegr a oedd wedi mynd i gyflwr gwael, gan gynnwys Tŷ’r Sger ger Porthcawl, adeilad rhestredig gradd 1 a fuasai’n wag ers degawdau. Ef yw cydawdur y ddwy gyfrol ar dde-orllewin Cymru yn y gyfres Pevsner o arweinlyfrau pensaernïol ac mae wedi ysgrifennu erthyglau ar gyfer cylchgronau hefyd. Mae ganddo ddiddordeb yn ogystal mewn celf gain, ac roedd yn ymgynghorydd Sothebys yng Nghymru am ddeng mlynedd pan oedd y cwmni hwnnw’n cynnal arwerthiannau mawr yma.

Ers 2011 bu’n Herodr Arbenigol Cymru, ac yn fwy diweddar cafodd ei benodi’n Gadeirydd y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi sy’n goruchwylio ac yn rhoi cyngor ar faterion cynllunio yn ymwneud ag adeiladau crefyddol.


Mrs Caroline Crewe-Read, BA, MPhil, FRSA, MAPM

Llun o Caroline Crewe-Read

Darllenodd Caroline Hanes ym Mhrifysgol Bryste, gan arbenigo mewn crefyddau paganaidd Prydain Fore. Ar ôl gweithio am bum mlynedd i Accenture, cwmni blaenllaw o ymgynghorwyr rheoli, dychwelodd Caroline i’r byd academaidd, gan ennill Clod am ei M.Phil mewn Rheoli Treftadaeth Archaeolegol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Dechreuodd ei gyrfa codi arian yn fuan wedyn, ac arweiniodd hyn yn y man at dderbyn swydd yng Nghomisiwn Adeiladau Hanesyddol a Henebion Lloegr, neu English Heritage fel y’i gelwid bryd hynny. Yn ystod y pymtheng mlynedd ddiwethaf mae Caroline wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau ac wedi arwain nifer o brosiectau corfforaethol allweddol i’r sefydliad. Y prosiect mwyaf nodedig o blith y rhain oedd sefydlu’r ‘model newydd’ a rannodd y sefydliad yn ddwy: Historic England, y corff cyhoeddus sy’n gofalu am amgylchedd hanesyddol Lloegr, a’r English Heritage Trust, elusen newydd wedi’i thrwyddedu i ofalu am fwy na 400 o safleoedd hanesyddol a’u hagor i’r cyhoedd. Ers cwblhau’r rhannu mae Caroline wedi parhau i weithio i Historic England ac ar hyn o bryd mae hi’n arwain tîm bach sy’n canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd gydag unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a chwmnïau er mwyn cael y gefnogaeth sydd ei hangen i alluogi’r sefydliad i gyflawni ei amcanion.

Cafodd Caroline ei phenodi’n Gomisiynydd yn 2016. Yn ogystal â record dda o gyflawni ym maes rheoli newid strategol a phroffil-uchel mae hi’n dod â chryn brofiad o godi arian a llywodraethu corfforaethol i’r Comisiwn. Mae hi’n byw yn Nhrefynwy.


Mr Neil Beagrie, BA, FRSA

Llun o Neil Beagrie

Mae gan Neil ddiddordeb cryf mewn archaeoleg a’r amgylchedd adeiledig. Ar ôl graddio mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Durham, dechreuodd ei yrfa broffesiynol yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Lloegr lle y daeth yn Bennaeth Archifau Archaeolegol. Ers hynny, yn ei yrfa yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, mae ef wedi canolbwyntio ar strategaethau ar gyfer cadwraeth ddigidol; cyrchu gwybodaeth ddigidol mewn archifdai, llyfrgelloedd a chanolfannau data; ac astudiaethau o’u gwerth a’u dylanwad economaidd. Mae’n un o gyfarwyddwyr Charles Beagrie Ltd, cwmni o ymgynghorwyr, ers 15 mlynedd bellach a bu’n gweithio gydag amrywiaeth eang o gwsmeriaid yn y DU a thramor. Yn 2014 dyfarnwyd y Fedal Technoleg Archifol iddo gan Gymdeithas y Peirianwyr Ffilm a Theledu yn Los Angeles i gydnabod ei gyfraniadau hirdymor i ymchwilio i strategaethau a datrysiadau ar gyfer cadwraeth ddigidol a’u gweithredu. Cafodd Neil ei benodi’n Gomisiynydd yn 2017.


Dr Louise Emanuel, MA, MSc, PhD, PGCODE

Llun o Dr Louise Emanuel

Ar ôl graddio mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, bu Louise yn astudio ar gyfer MSc mewn Datblygu Rhanbarthol ym Mhrifysgol Caerdydd. Thema gyffredin yn ei holl waith yw ei diddordeb mewn lleoedd, eu datblygiad hanesyddol, a’r ffordd y bydd unigolion a chymunedau yn ymgysylltu â’r mannau y maen nhw’n byw, gweithio a dysgu ynddyn nhw ac yn ymweld â nhw. Arweiniodd y diddordeb hwn mewn ‘lle’ at ei hymchwil ar gyfer ei PhD i’r berthynas rhwng canfyddiadau lle a datblygu economaidd. Ar ddiwedd y 1990au bu Louise yn gweithio gyda chymunedau yn Sir Gâr, ei sir enedigol, i astudio a dehongli treftadaeth gymunedol. Ers 1999 bu’n ddarlithydd yn y sefydliad a elwir bellach yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle y mae hi wedi llunio rhaglenni ym meysydd treftadaeth, twristiaeth a busnes cynaliadwy, yn ogystal â datblygu a rheoli sawl prosiect treftadaeth a ariannwyd gan yr UE. Cafodd Louise ei phenodi’n Gomisiynydd yn 2017.


Mr Chris Brayne

Llun o Chris Brayne

Hyfforddodd Chris fel Pensaer Tirwedd ym Mhrifysgol Sheffield ac ym 1989 ymunodd â phractis preifat yn Lerpwl i weithio ar brosiectau dylunio ac asesu effeithiau amgylcheddol i gleientiaid fel yr Adran Drafnidiaeth a Glo Prydain. Daeth Chris yn Rheolwr Technoleg Gwybodaeth y cwmni a helpodd y tîm i fabwysiadu amryfal dechnegau arolygu, delweddu a chyhoeddi digidol. Yn ddiweddarach bu’n arbrofi gyda chymhwyso’r technegau hyn at gofnodi archaeolegol ar ôl bod yn gweithio i Sefydliad Ymchwil Treftadaeth Ddiwylliannol Norwy. Ym 1999 symudodd yn ôl i’r DU i weithio i Wessex Archaeology, gan ddatblygu systemau archaeolegol a busnes y cwmni.

Daeth yn Brif Weithredwr Wessex Archaeology yn 2013 a bu’n goruchwylio’r gwaith o ailstrwythuro’r sefydliad a roddodd y cwmni ar sylfaen gref ar gyfer tyfu ymhellach. Mae gan Chris ddiddordeb technegol mawr mewn dulliau arloesol o gasglu, dadansoddi a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth, ac mae ei brofiadau wedi dwysáu ei werthfawrogiad o werth cymdeithasol gweithgareddau treftadaeth a’r gwahanol ffyrdd y gellir defnyddio treftadaeth i wella ein profiadau pob dydd. Cafodd Neil ei benodi’n Gomisiynydd yn 2017.


Dr Hayley Roberts, LLB, PhD, FHEA

Llun o Dr Hayley Roberts

Mae Hayley, sy’n hanu o Gaernarfon, Gwynedd, tref â hanes hir a chyfoethog, wedi bod â diddordeb erioed mewn treftadaeth a’r dirwedd hanesyddol. Astudiodd y Gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, gan arbenigo yn y gyfraith yn ymwneud â gwarchod llongddrylliadau hanesyddol, cyn parhau â’r ymchwil  hwn ar gyfer ei doethuriaeth. Yn 2013, ymunodd ag Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor fel Darlithydd mewn Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus (fel darlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar y dechrau), a bu’n datblygu rhaglenni yng nghyfraith y môr a chyfraith forwrol.

Mae ymchwil Hayley yn adlewyrchu ei harbenigedd mewn treftadaeth forwrol, gartref a thramor. Ei diddordebau arbennig yw rheoleiddio treftadaeth ddiwylliannol danddwr yn rhyngwladol, effaith datganoli ar amddiffyn treftadaeth forwrol yn y DU, a dulliau amgen o ddiogelu’r amgylchedd hanesyddol. Mae hi wedi arwain nifer o brosiectau ymchwil ac wedi cyhoeddi erthyglau mewn cylchgronau blaenllaw yn ei maes. Y Gymraeg yw iaith gyntaf Hayley. Cafodd hi ei phenodi’n Gomisiynydd
ym mis Ebrill 2019.


Mr Jonathan Vining, BSc, BArch, MSc, RIBA, AoU

Llun o Jonathan Vining

Pensaer siartredig a dylunydd trefol yw Jonathan Vining. Cafodd ei eni yng Nghaerdydd ac mae ganddo gefndir ym maes celf a dylunio. Astudiodd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru a Phrifysgol Caerfaddon. Mae ganddo fwy na deugain mlynedd o brofiad mewn practis preifat ac mae ar hyn o bryd yn arwain disgyblaeth prif-gynllunio a dylunio trefol ymgynghoriaeth gwasanaethau proffesiynol amlddisgyblaethol fawr yn swyddfeydd y cwmni yng Nghaerdydd. Roedd Jonathan yn academydd ymweld yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru am ddeng mlynedd ar hugain ac mae’n is-olygydd y cyfnodolyn ‘Touchstone’ – cylchgrawn Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru – ers ei gychwyn ym 1996 ac wedi gwneud cyfraniadau o bwys iddo ar bwnc pensaernïaeth wedi’r rhyfel yng Nghymru. Mae’n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd ym mis Ebrill 2019.

Tweets