Cofrestru 2020

Mae cofrestru ar gyfer Gorffennol Digidol 2020 ar agor nawr. Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Gellir bwcio Tocynnau Cofrestru Y Cyntaf i’r Felin am bris o £89, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth, tan 31 Rhagfyr 2019. (Ar ôl y dyddiad hwn bydd y pris yn codi i £109.)

Cofrestru yn cau ar 7 Chwefror 2020.

Tocynnau

Byddwch wedyn yn gallu mynychu’r amrywiaeth eang o sgyrsiau, trafodaethau, gweithdai ac arddangosiadau sydd ar gael yn ystod y ddau ddiwrnod, a gynhelir mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a fydd yn hybu cyfnewid syniadau ac yn hwyluso rhyngweithio. Hefyd fe fydd cyfle i gymryd rhan yn y ‘Sesiwn Anghynhadledd’ yn ystod y prynhawn cyntaf. Nod y sesiwn hon yw galluogi cynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol i roi cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion o fewn neu y tu allan i themâu penodol digwyddiad eleni.

Hefyd, gallwch roi archeb ar gyfer cinio’r gynhadledd a gynhelir yn y Consti, gyda’r nos ar 12 Chwefror. Bydd pryd tri chwrs blasus yn cael ei weini am 7 o’r gloch.

Os na allwch dalu ar-lein, cysylltwch â gorffennoldigidol@rcahmw.gov.uk a byddwn yn anfon anfoneb atoch yn uniongyrchol. Yna gallwch wneud taliad drwy siec neu BACS.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn Aberystwyth!


Ein noddwyr:

Logo FARO
KOREC logo
Logo o'r Gronfa Dreftadaeth
Logo Preservica

Tweets