CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Cynhadledd Gorffennol Digidol > Galwad am Gyfraniadau 2021

Galwad am Gyfraniadau 2021

Rydym yn ceisio cyflwyniadau gan y rheiny sy’n gweithio ar brosiectau arloesol yn y meysydd a amlinellir isod, naill ai fel ymchwilwyr neu staff, a all gyfrannu i’r gynhadledd flaengar hon. Gellir cyfrannu ar ffurf cyflwyniadau, seminarau neu weithdai ffurfiol. Rydym ni’n croesawu cyfraniadau Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog. Manylir isod ar y gwahanol ddulliau.

Themâu a thopigau

Dau brif linyn y gynhadledd fydd Technolegau Digidol a Threftadaeth Ddigidol, a gallant gynnwys topigau fel arolygu digidol (Sganio Daearol, Geoffiseg, LiDAR, Ffotogrametreg, awyrennau di-beilot, ac ati), prosesu, trin a dadansoddi data (gan gynnwys GIS a BIM), storio ac archifo data, modelu ac ail-greu 3D, delweddu ac animeiddio, Realiti Estynedig, Realiti Rhithwir, chwarae gemau, amgylcheddau ymgollol, argraffu 3D, e-gyhoeddi, cymorth torfol, cymunedau, addysg, ymgysylltu, dehongli a thwristiaeth.

Felly dyma themâu posibl, er nad yw’n rhestr gyflawn:

  • Mynediad rhithiol i dreftadaeth gan gynnwys arolygon, casgliadau, archifau, teithiau, arddangosfeydd, addysg a chwarae gemau; hawliau eiddo deallusol a hawlfraint; E-isadeileddau; cydgasglyddion; mynediad agored; amlieithrwydd; ariannu; a moeseg.
  • Amrywiaeth mewn treftadaeth ddiwylliannol ddigidol gan gynnwys mwy o sylw i hanes BAME/LGBTQIA+/menywod o fewn treftadaeth ddigidol/wedi’i digido; gwella cofnodi ac adrodd storïau treftadaeth anghyffwrdd; a chynyddu a gwella amrywiaeth o ran yr hyn a gynigir i’r gynulleidfa ac ymgysylltu â’r gynulleidfa.
  • Treftadaeth ddigidol, yr amgylchedd a newid hinsawdd gan gynnwys rôl archaeoleg o ran deall y gorffennol a rhagweld y dyfodol; cofnodi a monitro effeithiau newid hinsawdd ar yr amgylchedd archaeolegol ac adeiledig; ac effeithiau amgylcheddol treftadaeth ‘ddigidol’.

Papurau

Papurau 20 munud wedi’u cyflwyno yn y dull confensiynol, sef fformat cyflwyniad a PowerPoint a chyfnod holi a thrafod o 10 munud ar ddiwedd pob sesiwn. Oherwydd yr amserlen dynn iawn, mynnir bod y siaradwyr yn cadw at yr amser a neilltuir iddynt. Hoffem gael cyflwyniadau byw ond byddwn yn ystyried sgyrsiau wedi’u recordio os bydd modd cael sesiwn holi ac ateb byw wedyn. Darperir cymorth technegol llawn.

Gweithdai

Cynhelir y gweithdai drwy’r wythnos o 8 i 12 Chwefror 2021. Dylent gynnig arddangosiadau neu hyfforddiant ar-lein, neu grwpiau trafod sy’n ymdrin ag agwedd benodol ar dechnoleg ddigidol sydd â chymwysiadau treftadaeth. Gall gweithdai fod rhwng 45 munud a 3 awr o ran hyd.

Os hoffech gymryd rhan yn y gynhadledd, byddwch cystal â llenwi’r Ffurflen Cyfrannwr ar-lein yn https://form.jotform.com/202094400545345.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau a gweithdai yw Dydd Gwener y 11eg o Fedi 2020. Caiff penderfyniadau eu gwneud ar ôl ystyried rhinweddau’r cyflwyniadau unigol a sut maent yn cyd-fynd â’r rhaglen gyffredinol, a hysbysir yr ymgeiswyr erbyn Dydd Gwener y 25ain o Fedi 2020.

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn ddi-dâl i siaradwyr. Ni allwn, yn anffodus, gynnig treuliau pellach.

Rydym ni’n croesawu cyfraniadau Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog.

Yn achos ymgeiswyr tramor, gellir ystyried y posibilrwydd o gyflwyno papurau drwy we-ffrydio byw.

I gael mwy o wybodaeth, neu atebion i unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Susan Fielding neu Reina van der Wiel yn gorffennoldigidol@cbhc.gov.uk neu ar 01970 621219.


Ein noddwr:

Tweets