I ddod yn noddwr 2018


Cynhadledd ddau ddiwrnod a lansiwyd yn 2009 ac sy’n cael ei threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw Gorffennol Digidol. Mae’n canolbwyntio ar dechnegau a thechnolegau digidol arloesol ar gyfer cofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol. Bob blwyddyn bydd y gynhadledd gyffrous hon yn dwyn ynghyd rhwng 150 a 175 o unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol a’i nod yw hyrwyddo dysgu, trafod a dadlau mewn perthynas ag amrywiaeth o dechnolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall ein treftadaeth.

Mae Gorffennol Digidol yn cynnig cyfle delfrydol i chi hyrwyddo eich sefydliad, rhwydweithio a chreu partneriaethau newydd gyda chynadleddwyr a siaradwyr o’r DU a gwledydd tramor fel UDA ac Israel. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae siaradwyr o Microsoft Research UK, Amgueddfa Victoria ac Albert, V-MUST ac Europeana wedi cymryd rhan yn y gynhadledd.

Digwyddiad 2018 fydd ein 10fed gynhadledd, ac fel y cyfryw bydd yn ddathliad a hefyd yn gyfle i edrych yn ôl a’i werthuso. Bydd y gynhadledd yn dilyn dau drywydd, y naill wedi’i seilio ar agweddau technegol arolygu, archifo, a phrosesu a rheoli data, a’r llall ar ddehongli, ymgysylltu ac addysg. Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ar y 6ed a’r 7fed o Chwefror yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Nôl i ben y dudalen

Hyrwyddo

Yn ystod y deng mlynedd hyn mae proffil y gynhadledd Gorffennol Digidol wedi tyfu. Caiff ei hyrwyddo drwy wefan y gynhadledd, sy’n parhau ar-lein ar ôl y digwyddiad gan weithredu fel man cyfeirio a chronfa gwybodaeth hirdymor, a hefyd drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a chyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter a LinkedIn, felly mae’r digwyddiad yn cael dylanwad ymhell y tu hwnt i’r cynadleddwyr sy’n ei mynychu.

Bob blwyddyn bydd y gynhadledd yn denu amrywiaeth o noddwyr o’r sectorau masnachol, academaidd a chyhoeddus. Mae hyn yn caniatáu i sefydliadau a chwmnïau hyrwyddo eu cynhyrchion, gwasanaethau, prosiectau ac ymchwil ac yn helpu i sicrhau bod y gynhadledd mor ariannol agored a hygyrch ag y bo modd i bawb. Rhai o’n noddwyr blaenorol yw Leica Geo-Systems, Korec, Luminous, Orangeleaf, IIC Technologies, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Casgliad y Werin Cymru, Internet Archaeology, ICOMOS UK, Maney Publishing a CifA.

Nôl i ben y dudalen

Cynnig Noddi

Mae’n bleser gennym yn awr allu cynnig cyfleoedd noddi ar gyfer Cynhadledd Gorffennol Digidol 2017. Disgwyliwn y mynychir y gynhadledd gan rhwng 160 a 170 o bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd treftadaeth technegol, deongliadol ac addysgol yn y sectorau masnachol, academaidd a chyhoeddus a’r trydydd sector, felly dyma gyfle perffaith i hyrwyddo eich sefydliad.

Cynigiwn dair lefel o nawdd: Efydd (£180), Arian (£550) ac Aur (£950). Mae’r pecynnau Aur wedi’u cyfyngu i uchafswm o dri noddwr yn y gynhadledd. Mae’r buddion yn cynnwys: cael eich logo ar wefan y gynhadledd ac ar gyfryngau hyrwyddo cyn ac yn ystod y digwyddiad, cael eich cynnwys yn allbwn cyfryngau cymdeithasol y gynhadledd, cynnwys taflenni hyrwyddo ym mhecynnau’r cynadleddwyr, a chael baneri hyrwyddo yn y digwyddiad. Mae’r pecynnau Arian ac Aur hefyd yn cynnwys cofrestru a lle arddangos am ddim, gan gynnig gwerth ardderchog am arian.

Pecyn Efydd

Pecyn Arian

Pecyn Aur

Cost: £180 Cost: £550 Cost: £1000
Cydnabyddiaeth gan y Cadeirydd yn y sesiynau Agor a Chau Cydnabyddiaeth gan y Cadeirydd yn y sesiynau Agor a Chau
Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan Gorffennol Digidol Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan Gorffennol Digidol Logo ar faner waelod pob tudalen o’r wefan Gorffennol Digidol
Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni

(hyd a lled mwyaf 30mm)

Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni

(hyd a lled mwyaf 50mm)

Logo a thestun hysbysebu ar Dudalen Noddwyr gwefan y gynhadledd gyda chyswllt i wefan y cwmni

(hyd a lled mwyaf 70mm)

Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 30mm) Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 50mm) Logo ar Lyfryn y Gynhadledd (hyd a lled mwyaf 70mm)
Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 30mm) Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 50mm) Logo ar y sleid Ddal ym mhob ystafell (hyd a lled mwyaf 70mm)
Taflen ym mhecyn y cynadleddwyr Taflen ym mhecyn y cynadleddwyr Dim cyfyngiad ar ddeunydd hyrwyddo ym mhecyn y cynadleddwyr
Hysbyseb ¼ tudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr) Hysbyseb ½ tudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr) Hysbyseb 1 dudalen yn Llyfryn y Gynhadledd (Arlunwaith i’w ddarparu gan y noddwr)
  1 x baner hyrwyddo yn y cyntedd (i’w darparu gan y noddwr) 1 x baner hyrwyddo yn y cyntedd (i’w darparu gan y noddwr)
  1 x lle i faner ar y prif lwyfan (i’w darparu gan y noddwr)
  Stondin yn mesur tua 2m x 2m Stondin arddangos fawr yn mesur tua 4m x 3m
  1 x cofrestriad am ddim ar gyfer y gynhadledd 2 x cofrestriad am ddim ar gyfer y gynhadledd
  1 x cinio rhwydweithio’r gynhadledd am ddim 2 x cinio rhwydweithio’r gynhadledd am ddim
  1 x baner hyrwyddo yng nghinio’r gynhadledd (i’w darparu gan y noddwr)
  Logo ar fwydlenni cinio’r gynhadledd
  Sylw ar flog gwefan Gorffennol Digidol / blog y Comisiwn Brenhinol
Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol 2018 Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol 2018 Crybwyllir y noddwr yn ystod ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol 2018

I ddod yn noddwr, byddwch cystal â dychwelyd y Ffurflen Noddi. Rydym yn eich annog i fanteisio’n gynnar ar y cynnig hwn er mwyn i’ch sefydliad gael cymaint o sylw â phosibl.

Os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd neu’r pecynnau, cysylltwch â Susan Fielding neu Reina van der Wiel yn gorffennoldigidol@cbhc.gov.uk neu ar 01970 621 219 / 01970 621 240. Edrychwn ymlaen at drafod y cynnig noddi hwn gyda chi.
Nôl i ben y dudalen

 

Cynhadledd Gorffennol Digidol


Ein noddwyr:​

FARO logo HLF

                                        orangeleafweblogo copy

Aber Uni logo with 1872_black_transparent CM logo WAlogo_RGB

 

Tweets