Gwybodaeth Defnyddiol

Aberystwyth

Tref farchnad hanesyddol yw Aberystwyth, a ddatblygodd yn dref glan môr boblogaidd yn Oes Fictoria a elwid yn ‘Biarritz Cymru’. Enillodd fri rhyngwladol yn ddiweddar fel lleoliad y gyfres dditectif Y Gwyll. Wedi’i lleoli ar arfordir ysblennydd gorllewin Cymru, un o nodweddion hyfrytaf y dref yw ei rhes o adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd sy’n wynebu’r môr ynghyd â phier a rhodfa lydan. Oddi yma gallwch edrych dros Fae Ceredigion a gweld y dolffiniaid, wylio’r haul yn machlud, neu ryfeddu at yr heidiau anhygoel o ddrudwy.

Y tu allan i’r dref gallwch ymweld â Rheilffordd y Graig, y rheilffordd halio hwyaf yn y Deyrnas Unedig, sy’n mynd â chi at y Camera Obscura, neu fynd ar Reilffordd Cwm Rheidol i weld y rhaeadrau enwog ym Mhontarfynach. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gyda’i chasgliadau enfawr o lyfrau ac archifau a’i horielau, yn edrych dros y dref. Yn y dref ei hun mae llawer o adeiladau hanesyddol diddorol i’w gweld, gan gynnwys capeli ac eglwysi ac Amgueddfa Ceredigion a oedd gynt yn theatr a sinema.

Cludiant

Awyr – Y 4 maes awyr agosaf yw Maes Awyr Rhyngwladol BirminghamMaes Awyr John Lennon LerpwlMaes Awyr Bryste a Maes Awyr Caerdydd.

Trên – Bydd trenau’n gadael Birmingham International bob awr ac yn mynd drwy Amwythig. Gellir cyrraedd Amwythig hefyd o Fryste, Caerdydd, Lerpwl a Manceinion. I gael manylion yr amserlen, defnyddiwch Trainline.

Bws – Mae National Express yn rhedeg gwasanaethau bws dyddiol i Aberystwyth drwy Orsaf Fysiau Birmingham, Digbeth (rhif bws: 409). Mae Megabus yn rhedeg gwasanaeth dyddiol o Lundain i Aberystwyth drwy Gaerdydd.

Car – Os ydych chi’n dod o’r Gogledd (Bangor, Caer a Lerpwl), yr A487 fydd yn mynd â chi i Aberystwyth. O’r Dwyrain (Henffordd a Birmingham), y ffordd sy’n dod i mewn i Aberystwyth yw’r A44. O’r De (Caerdydd) mae gennych ddau ddewis: cewch fynd ar hyd yr A470 neu ar hyd lôn yr arfordir (yr A487).

Cyrraedd Aberystwyth – Mae Gorsaf Reilffordd Aberystwyth yng nghanol y dref, ger yr Orsaf Fysiau a’r Safle Tacsis. I weld manylion y gwasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yng Ngorsaf Aberystwyth (gan gynnwys hygyrchedd), ewch i Ymholiadau Rheilffyrdd Genedlaethol. Mae’r gwasanaeth bws 03 yn rhedeg bob 20 – 30 munud o’r Orsaf Fysiau i du blaen Canolfan y Celfyddydau. (Mae lifft ger y safle bysiau i Plaza a Lefel Isaf Canolfan y Celfyddydau.) Cost y daith 5 munud i Ganolfan y Celfyddydau mewn tacsi yw rhyw £4. Mae’n cymryd tua 25 munud i gerdded o’r orsaf i Ganolfan y Celfyddydau.

Llety

Mae llety Byncws Prifysgol Aberystwyth yn cynnwys hyd at 90 ystafell sengl. Mae ystafelloedd ar gael am bris Gwely a Brecwast o £36 y person y noson. Gweinir brecwast yn nhŷ bwyta TaMed Da ar brif gampws y brifysgol. Yn cynnwys mynediad i gyfleusterau chwaraeon gyda’r offer diweddaraf, sy’n cynnwys campfa a phwll nofio. I gael manylion ac i drefnu, cliciwch yma: https://shop.aber.ac.uk/product-catalogue/cyrsiau-cynadleddau-a-gweithdai-courses-conferences-workshops/gorffennol-digidol-2020-digital-past-conference-2020/llety-byncws-bunkhouse-accommodation

Byncws ar ‘AccessAble’: https://www.accessable.co.uk/venues/bunkhouse

Hefyd mae amrywiaeth eang o westai eraill a llety gwely a brecwast ar gael yn y dref a’r cyffiniau: www.booking.com

Lleoliad

Bydd cynhadldd Gorffennol Digidol 2020 yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, y ganolfan gelfyddydau fwyaf yng Nghymru, sydd wedi ennill llawer o wobrau ac sy’n cael ei chydnabod yn ‘fanerlong genedlaethol ar gyfer y celfyddydau’. Wedi’i lleoli yng nghanol Campws y Brifysgol, mae Canolfan y Celfyddydau yn un o adrannau Prifysgol Aberystwyth ac mae’n aelod o’r Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chelfyddydau Creadigol (ILLCA). Ceir yn y ganolfan sinema, theatr a neuadd gyngerdd, yn ogystal ag amrywiaeth o gaffis, barrau a siopau.

Canolfan y Celfyddydau Aberstywyth ar ‘AccessAble’: https://www.accessable.co.uk/aberystwyth-university/access-guides/arts-centre

Cynhelir cinio’r gynhadledd yn Y Consti, tŷ bwyta mewn safle bendigedig yr eir ato ar hyd Rheilffordd y Graig.

Parcio – Darperir parcio am ddim yn y maes parcio uchaf (bydd arwyddion iddo ar y diwrnod). Mae rhai lleoedd parcio wedi’u cadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n cael trafferth symud. Mae dau le parcio hefyd y tu ôl i’r theatr a mynediad gwastad oddi yno i’r prif gyntedd.

Hygyrchedd

Gofod Ffydd – Mae Gofod Ffydd ar y Lefel Isaf.

Wi-Fi – Darperir wi-fi di-dâl yn ystod y gynhadledd.

Cynhadledd ddwyieithog

Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol y gynhadledd. Bydd rhai sgyrsiau’n cael eu cynnal yn y Gymraeg a darperir cyfieithu ar y pryd. Croesewir cwestiynau a thrafodaeth yn y Gymraeg hefyd yn ystod y sesiynau, a bydd cyfieithwyr wrth law i hwyluso hyn.

Ffotograffiaeth

Tynnir ffotograffau drwy gydol y gynhadledd at ddibenion hyrwyddo. A fyddech cystal â rhoi gwybod i aelod o’r staff os nad ydych am i’ch llun gael ei dynnu.


Ein noddwyr:

Logo FARO
Logo KOREC
Logo o'r Gronfa Dreftadaeth
Logo Preservica

Tweets