Gweithio i’r Comisiwn

Mae gan y Comisiwn Brenhinol staff parhaol o ryw bymtheg ar hugain o bobl sy’n gweithio’n amser-llawn neu’n rhan-amser yn ei swyddfeydd yn Aberystwyth. Dros flynyddoedd lawer, mae’r Comisiwn wedi datblygu gweithlu medrus a helaeth ei gymwysterau ac wedi tyfu’n ganolfan gydnabyddedig o ragoriaeth ym meysydd treftadaeth. Bydd y mwyafrif o’r staff yn cyflawni rolau arbenigol – er enghraifft, ym meysydd gweinyddu archifau, archaeoleg, ffotograffiaeth, graffigwaith, addysg, hanes pensaernïol a rheoli gwybodaeth. Ysgrifennydd (Prif Weithredwr) y Comisiwn, a’r Cadeirydd a’r Comisiynwyr, sy’n llywio’u gwaith.

Caiff unrhyw swyddi gwag eu hysbysebu yn y wasg ac ar y wefan hon, gan gynnwys ambell gyfle i gael apwyntiad dros dro. Mae’r Comisiwn hefyd yn ceisio cynnig profiad gwaith, lleoliadau hyfforddi a chyfleoedd iwirfoddolwyr.

Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal a chredwn y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad ar sail eu galluoedd, eu cymwysterau a’u haddasrwydd ar gyfer y swydd.

Mae cyfle cyfartal wedi’i wreiddio yn ein polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, dyrchafu, rheoli perfformiad, sefydlu a chyfnod prawf.

Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd gyda’r Comisiwn nac unrhyw aelod staff yn cael triniaeth lai ffafriol oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol, beichiogrwydd neu gyfrifoldebau gofalu, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu gan eu bod nhw’n gweithio’n rhan-amser.

I gael gwybod rhagor, cysylltwch â ni.


Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Tweets