Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Swydd yn Uned Busnes Corfforaethol y Comisiwn Brenhinol yw hon. Mae’r Uned yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd/Prif Weithredwr ac mae’n gyfrifol am bum math gwahanol o weithgarwch: Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Risg, Rheolaeth Ariannol, Rheolaeth Adnoddau Dynol, Rheolaeth Gweithrediadau, a Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth.

Fel aelod o’r Tîm TG, bydd gan y Swyddog TG rôl allweddol o ran sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei amcanion strategol drwy helpu i ddatblygu, rheoli a chefnogi isadeiledd TGCh y Comisiwn.

Band C/EO

  • Amser-llawn: 37 awr yr wythnos (byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am drefniadau gwaith rhan-amser neu hyblyg)
  • Cyflog: £25,860 y flwyddyn yn codi i £29,430 mewn dwy gynyddran flynyddol (ynghyd â buddion); penodir ar waelod y raddfa fel rheol
  • Dyddiad cau: 5pm ar 5 Ebrill 2022

Disgrifiad swydd:
>> Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â:
Chris Nicholas, Rheolwr TG, ar 01970 621249, e-bost chris.nicholas@cbhc.gov.uk

Nôl i ben y dudalen


Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais (Word)
🔽 Ffurflen Gais (PDF)
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Gweithio i’r Comisiwn
Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal a chredwn y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad ar sail eu galluoedd, eu cymwysterau a’u haddasrwydd ar gyfer y swydd.

Mae cyfle cyfartal wedi’i wreiddio yn ein polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, dyrchafu, rheoli perfformiad, sefydlu a chyfnod prawf.

Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd gyda’r Comisiwn nac unrhyw aelod staff yn cael triniaeth lai ffafriol oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol, beichiogrwydd neu gyfrifoldebau gofalu, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu gan eu bod nhw’n gweithio’n rhan-amser.

I gael gwybod rhagor: Gweithio i’r Comisiwn

Trefniadau gwaith COVID-19
O dan amgylchiadau arferol bydd ein holl staff yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth. Ond ar hyn o bryd maent hwy’n cydymffurfio â chais Llywodraeth Cymru i weithio o bell pan allant er mwyn lleihau i’r eithaf y perygl oddi wrth y pandemig Covid. Trefniant dros dro yw hwn ac nid yw’n golygu bod lleoliad ein gweithle dynodedig wedi newid.

Adolygwn y sefyllfa’n rheolaidd a phan gaiff y cyfyngiadau eu llacio, gan alluogi’r staff i ddychwelyd i weithio yn y swyddfa fel ag o’r blaen, byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o newid ein trefniadau presennol a rhoi cyfle i staff wneud cais am ffordd fwy hyblyg o weithio. Gallai hyn fod ar ffurf ‘gweithio clyfar’, lle mae staff yn gweithio rhai oriau yn y swyddfa a rhai oriau o bell, neu’n gweithio gartref yn bennaf.

Byddwch cystal â nodi bod pob rôl yn y Comisiwn wedi’i lleoli yn y DU ac nid dramor ac fel hyn y bydd hi yn y dyfodol.


Logo Hyderus o ran Anabledd
Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Nôl i ben y dudalen

Tweets