Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau

A oes gennych ddiddordeb brwd yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol?

Os oes, rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau i’n helpu i wasanaethu cwsmeriaid sy’n ceisio gwybodaeth o archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Mae’r gwaith yn cynnwys helpu defnyddwyr ein Gwasanaeth Ymholiadau, yn ymwelwyr ac ymholwyr o bell, a chyfrannu at redeg ein llyfrgell gyhoeddus arbenigol. Gall y dyletswyddau fod yn gorfforol drwm gan eu bod yn cynnwys symud cofnodion o’r archif ac yn ôl.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan fod angen ymdrin â’r cyhoedd.

Band Cymorth Tîm

  • Amser-llawn: 37 awr yr wythnos
  • Cyflog: £20,500 yn codi i £23,830 y flwyddyn (yn disgwyl dyfarniad cyflog).
  • Dyddiad cau: 5pm ar 6 Rhagfyr 2021

Disgrifiad Swydd:
🔽 Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau


Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol amser-llawn parhaol. Sefydlwyd y Comisiwn ym 1908 ac mae ganddo rôl genedlaethol flaenllaw o ran datblygu a hybu dealltwriaeth o dreftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru.

Dyma gyfle gwych i chi ymarfer a meithrin eich sgiliau AD gyda sefydliad bach, cyfeillgar, dynamig, ac uchel ei gyflawniadau. Rolau arbenigol sydd gan y mwyafrif o’n staff ac maen nhw’n hynod fedrus a hyblyg ac yn angerddol am eu gwaith.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster mewn pwnc sy’n gysylltiedig ag AD a/neu gryn dipyn o brofiad AD. Bydd gennych y gallu i weithio’n annibynnol ac i drafod, annog, dylanwadu a meithrin perthnasoedd effeithiol. Bydd gennych hefyd ymrwymiad cryf i fentrau cydraddoldeb a chynhwysiad a byddwch yn hyderus yn rhoi hyfforddiant a chyflwyniadau dwyieithog.

Swydd ddiddorol ac eang ei chwmpas yw hon sy’n cael effaith uniongyrchol ar waith pob dydd y Comisiwn, ac mae’n gofyn am gyfrannu a dylanwadu ar lefel rheolaeth strategol.

Sefydliad dwyieithog yw’r Comisiwn ac felly mae’r gallu i siarad a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Band D/Uwch Swyddog Gweithredol

  • Amser-llawn: 37 awr yr wythnos – ystyrir trefniant gwaith hyblyg
  • Cyflog: £30,600 i £37,410 y flwyddyn mewn pedair cynyddran flynyddol (yn disgwyl dyfarniad cyflog)
  • Dyddiad cau: 5pm ar 5 Rhagfyr 2021

Disgrifiad Swydd:
🔽 Rheolwr Adnoddau Dynol


Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Manteision gweithio i’r Comisiwn Brenhinol
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Gweithio i’r Comisiwn
Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal a chredwn y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad ar sail eu galluoedd, eu cymwysterau a’u haddasrwydd ar gyfer y swydd.

Mae cyfle cyfartal wedi’i wreiddio yn ein polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, dyrchafu, rheoli perfformiad, sefydlu a chyfnod prawf.

Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd gyda’r Comisiwn nac unrhyw aelod staff yn cael triniaeth lai ffafriol oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol, beichiogrwydd neu gyfrifoldebau gofalu, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu gan eu bod nhw’n gweithio’n rhan-amser.

I gael gwybod rhagor: Gweithio i’r Comisiwn


Logo Hyderus o ran Anabledd
Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Nôl i ben y dudalen

Tweets