Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

Mae’r Comisiwn Brenhinol eisiau recriwtio i ddwy swydd ran amser newydd i ymuno â’r tîm fel aelod o Brosiect CHERISH sy’n cael ei Gyllido o Ewrop – Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol.

Mae CHERISH yn brosiect chwe blynedd a hanner sydd wedi defnyddio technolegau blaengar i ddadansoddi archaeoleg arfordirol ac ynysoedd, amgylcheddau’r gorffennol a safleoedd treftadaeth forol yr effeithir arnynt fwyaf gan newid yn yr hinsawdd, erydiad arfordirol, stormydd a lefelau’r môr yn codi ar hyd arfordir Cymru ac Iwerddon. Mae’r prosiect bellach yn dechrau ar raglen o hyrwyddo a dosbarthu’r canlyniadau sydd wedi’u casglu o’r ymchwil a bydd y ddwy swydd newydd yn ymuno â thîm CHERISH i gwblhau’r cam hwn.

Rydym yn chwilio am:

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata sy’n gyfrifol am ddarparu rhaglen hyrwyddo a marchnata gyda’i ffocws ar ganlyniadau a chynhyrchion prosiect CHERISH ledled Cymru ac Iwerddon, a;

Cynorthwy-ydd Arolygon a Data Digidol sy’n gyfrifol am drefnu ac archifo amrywiaeth eang o setiau data archaeolegol, ynghyd â phrofiad maes archaeolegol ymarferol.


Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Rhan Amser: Dau ddiwrnod yr wythnos (14.8 awr)

Tymor penodol tan 30 Mehefin 2023

Cyflog: £30,600 pro rata y flwyddyn yn codi i £37,410 pro rata y flwyddyn

Disgrifiad Swydd:
🔽 Rheolwr Cysylltiadau Cyhoedus a Marchnata


Cynorthwy-ydd Arolygon a Data Digidol

Rhan Amser: 4 diwrnod yr wythnos (29.6 awr)

Tymor penodol tan 30 Mehefin 2023

Cyflog: £20,500 pro rata y flwyddyn yn codi i £23,830 pro rata y flwyddyn

Disgrifiad Swydd:
🔽 Cynorthwy-ydd Arolygon a Data Digidol CHERISH

Mae manylion llawn a ffurflen gais ar gael i’w lawrlwytho isod. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 5pm ar 27 Medi 2021.

Ffurflenni Gais

I’ch cynorthwyo gyda’ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi’r ffurflenni:

🔽 Ffurflen Gais, PDF
🔽 Ffurflen Gais, Word
🔽 Arweiniad ar Lenwi’r Ffurflen Gais
🔽 CBHC Monitro Cydraddoldeb
🔽 CBHC Ffurflen Archwilio recriwtio
🔽 Manteision gweithio i’r Comisiwn Brenhinol
🔽 Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i:
Y Rheolwr Adnoddau Dynol,
CBHC,
Ffordd Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 3BU.

Ffôn: 01970 621228


Gweithio i’r Comisiwn
Rydym ni’n gyflogwr cyfle cyfartal a chredwn y dylai pawb gael yr un cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a dyrchafiad ar sail eu galluoedd, eu cymwysterau a’u haddasrwydd ar gyfer y swydd.

Mae cyfle cyfartal wedi’i wreiddio yn ein polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth, gan gynnwys recriwtio, hyfforddi, dyrchafu, rheoli perfformiad, sefydlu a chyfnod prawf.

Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd gyda’r Comisiwn nac unrhyw aelod staff yn cael triniaeth lai ffafriol oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, ailbennu rhywedd, statws priodasol, beichiogrwydd neu gyfrifoldebau gofalu, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu gan eu bod nhw’n gweithio’n rhan-amser.

I gael gwybod rhagor: Gweithio i’r Comisiwn


Logo Hyderus o ran Anabledd
Logo Rydyn ni’n Gyflogwr Cyflog Byw

Nôl i ben y dudalen

Tweets