Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

  • Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol – Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U ar hyd Arfordir Cymru 1914-18: Archwilio, Mynediad ac Estyn-allan.

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau-U cyffrous sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Yn ystod y prosiect fe ddefnyddir technoleg canfod sain i greu delweddau o longddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf sy’n gorwedd ar wely’r môr ar hyd arfordir Cymru, a manteisir ar ymchwil hanesyddol i adrodd storïau’r bobl yr effeithiodd y rhyfel arnynt.

Crëwyd y lleoliad fel cyfle datblygu i athro/athrawes newydd gymhwyso, neu ar fin cymhwyso, i helpu i wireddu elfennau gwaddol addysgol y prosiect.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn siarad Cymraeg a bydd ganddo/ganddi radd addysgu/TAR. Bydd yn gallu helpu tîm y prosiect i ddatblygu adnoddau gwyddoniaeth, mathemateg a hanes ar gyfer ysgolion (cyfnodau allweddol 3 a 4), yn gysylltiedig â ffrwyth gwaith y prosiect a’r cwricwlwm Cymreig newydd.

Bydd y lleoliad ar gyfer 8 wythnos yn ystod yr haf. Mae’n swydd amser-llawn, 37 awr yr wythnos, a gellir ymgymryd â hi ar sail hyblyg a/neu ran-amser.

Os cewch unrhyw broblemau wrth geisio cyrchu’r dogfennau ar y dudalen hon, rhowch wybod i ni.


Lleoliad Cefnogi Prosiect

  • Amser-llawn,37 awr yr wythnos (rydym yn  fodlon ystyried dewisiadau hyblyg a rhan-amser)
  • Penodiad cyfnod penodedig
  • £19,240 pro rata y flwyddyn
  • Dyddiad cau: 28 Ebrill 2019

Pwrpas y Swydd ac Arwyddocâd y Rôl

Prif ddyletswyddau deiliad y swydd fydd cyflawni’r tasgau a nodir yng nghynllun gweithgarwch y prosiect sy’n ymwneud yn uniongyrchol â datblygu adnoddau mathemateg, gwyddoniaeth a hanes ar gyfer ysgolion.

Bydd deiliad y swydd yn dewis ac yn datblygu amrywiaeth o gymhorthion addysgu, deunyddiau ystafell ddosbarth, ac adnoddau ymarferol perthnasol ar gyfer plant ysgol cynradd ac uwchradd. Bydd hefyd yn gweithio’n agos â thîm y prosiect i helpu i gyflawni amcanion y cynllun gwireddu buddion.

Tasgau Allweddol

  1. Cynhyrchu adnoddau dwyieithog digidol i ysgolion (cyfnodau allweddol 3 a 4), ym meysydd gwyddoniaeth, mathemateg a hanes yn bennaf.
  2. Casglu ynghyd a pharatoi gwybodaeth i alluogi Rheolwr y Prosiect i gyflawni’r amodau o ran cyflwyno adroddiadau llywodraethu, er enghraifft, diweddariadau ar y ffrwd waith hon i Fwrdd y Prosiect.
  3. Helpu i gyflawni mentrau, yn ymwneud yn benodol â chanlyniadau addysg, sy’n cyfrannu at y cynllun gwireddu buddion ac felly’n sicrhau ac yn diogelu gwaddol y prosiect.

Ffurflen gais


Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i: Y Rheolwr Adnoddau Dynol, CBHC, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU.  

Nôl i ben y dudalen

Tweets