Telerau ac Amodau

Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru (‘y Gystadleuaeth’)

1. Mae’r Gystadleuaeth hon ar agor i bawb sy’n byw yn y DU. Rhaid i gystadleuwyr sy’n ifancach nag 16 oed gael caniatâd eu rhiant neu warcheidwad.

2. Dim ond un cais a ganiateir gan bob unigolyn/grŵp, ond gellir enwebu gwahanol bobl ar gyfer gwahanol elfennau o’r un prosiect mewn gwahanol gategorïau, a rhaid gwneud pob cais ar Ffurflen Gais y Gystadleuaeth

3. Nid yw’n costio dim i gystadlu ac nid oes angen prynu dim.

4. Mae pum Gwobr Angel Treftadaeth Cymru ar gael fel gwobrau, un ar gyfer pob un o’r categorïau canlynol:

  • Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)
  • Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)
  • Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc
  • Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth
  • Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth

5. Nid oes unrhyw wobrau ariannol na gwobrau eraill ar gael ac ni ellir trosglwyddo’r gwobrau. Mae penderfyniad CBHC (fel gweinyddwyr y Gwobrau) a’r  Grŵp Llywio Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru (fel ymgynghorwyr y Gwobrau) yn derfynol ac ni fydd CBHC yn ateb unrhyw ohebiaeth.

6. Bydd y pymtheg cais ar y rhestri byr ar gyfer Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yn cael eu barnu gan banel detholedig. Bydd ceisiadau llwyddiannus o blith enillwyr Gwobrau Angel Lloegr, Albanaidd, Cymreig a Gogledd Iwerddon yn cael eu cyflwyno ar gyfer gwobr y Prif Enillydd.

7. Y cystadleuwyr biau’r hawlfraint i’w ceisiadau. Sut bynnag, gan fod CBHC yn darparu’r Gystadleuaeth, mae pob cystadleuydd yn cytuno:

7.1 i roi i CBHC a’i bartner(iaid) cyfryngol drwydded heb freindal, fyd-eang, barhaol i ddefnyddio, copïo, dosbarthu, cyhoeddi, ailgyhoeddi, storio, archifo, syndicetio, is-drwyddedu, trosglwyddo, addasu, golygu, creu gweithiau’n deillio o, perfformio, ac ymarfer hawliau cyhoeddusrwydd a hawlfraint mewn perthynas â deunyddiau’r cais mewn unrhyw ffordd ac unrhyw fformat a/neu gyfryngau;

7.2 i ildio unrhyw hawliau moesol yn y deunydd a gyflwynir; a

7.3 y gallwn ddatgelu eich enw i unrhyw drydydd parti sy’n gwneud unrhyw hawliad, ymholiad neu honiad o unrhyw fath mewn perthynas â’ch deunydd.

8. Wrth gyflwyno eich cais i CBHC rydych chi’n sicrhau, mewn perthynas ag unrhyw ddeunydd a gyflwynwch i gefnogi’ch cais:

8.1 ei fod yn waith gwreiddiol o’ch eiddo chi ac mai chi biau’r hawlfraint ac unrhyw hawliau perthnasol eraill;

8.2 nad yw’n anllad, celwyddog, bygythiol, peryglus, tramgwyddus, enllibus, difrïol, yn torri ymddiriedaeth, yn torri unrhyw hawl eiddo deallusol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, hawlfraint) nac fel arall yn torri unrhyw gyfraith neu reoliad neu god perthnasol; a

8.3 y byddwch chi’n indemnio CBHC ac yn cadw CBHC wedi’i lwyr indemnio rhag unrhyw atebolrwydd, hawliad, cost, colled neu niwed trydydd parti sy’n codi o ganlyniad i gyhoeddi deunydd a gyflwynwch i ni, gan gynnwys colledion canlyniadol.

9. Efallai y bydd gofyn i’r cystadleuwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd yn deillio o’r Gystadleuaeth a thrwy gystadlu yn y Gystadleuaeth rydych chi’n cytuno ac yn rhoi eich caniatâd i gymryd rhan yn y fath gyhoeddusrwydd. Byddwch cystal â nodi:

9.1 os ydych chi’n gystadleuydd neu’n gyfranogwr grŵp o dan 12 oed, rhaid i riant neu warcheidwad cyfreithiol roi caniatâd penodol ar eich rhan i gyhoeddi eich gwybodaeth bersonol a rhaid iddo/iddi gytuno i ddod gyda chi i unrhyw ddigwyddiadau cyhoeddusrwydd; neu

9.2 os ydych chi’n gystadleuydd neu’n gyfranogwr grŵp rhwng 12 ac 16 oed, rydych chi’n cytuno i gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd o’r fath a gall eich gwybodaeth bersonol gael ei chyhoeddi os cewch eich rhoi ar restr fer ar gyfer gwobr. Os nad ydych chi’n sicr beth yw goblygiadau rhoi caniatâd o’r fath gofynnwch i riant neu warcheidwad cyfreithiol esbonio’r goblygiadau i chi a sicrhewch ei fod/bod yn rhoi caniatâd i chi gymryd rhan yn y Gystadleuaeth ar sail y telerau ac amodau hyn.

10. Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu rheoli gan a’u dehongli’n unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.

11. Mae cystadlu yn y Gystadleuaeth yn golygu eich bod yn derbyn y rheolau hyn. Mae CBHC yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl, newid neu beidio â rhoi’r wobr os na chydymffurfir â’r rheolau hyn. Mae CBHC hefyd yn cadw’r hawl yn ôl ei ddisgresiwn i newid rheolau’r Gystadleuaeth ar unrhyw adeg.

12. Gall unrhyw gais sy’n annarllenadwy neu’n annealladwy gael ei wrthod ar ddisgresiwn CBHC yn unig ac nid yw CBHC yn gyfrifol am geisiadau sy’n cael eu difrodi, eu dal yn ôl, neu eu colli yn y post. Nid yw prawf bod cais wedi’i anfon yn brawf ei fod wedi cyrraedd.

 

Tweets