CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru > Meini Prawf ac Arweiniad ar gyfer y Gwobrau

Meini Prawf ac Arweiniad ar gyfer y Gwobrau

 

Cymhwyster

A yw fy mhrosiect yn gymwys?

I fod yn gymwys i wneud cais am Wobr Angel Treftadaeth Cymru rhaid i chi fod yn grŵp neu’n unigolyn sydd wedi gwneud un neu ragor o’r pethau canlynol:

 • Wedi achub adeilad, safle, lle neu dirwedd hanesyddol
 • Wedi cyfrannu i brosiect treftadaeth fel person ifanc
 • Wedi defnyddio sgiliau crefft neu wedi hyfforddi/yn cael eich hyfforddi yn brentis ar brosiect achub neu atgyweirio treftadaeth
 • Wedi ymchwilio i, dogfennu, catalogio, cofnodi neu ddehongli prosiect, casgliad neu set o gofnodion neu ddata treftadaeth

Beth yw categorïau’r gwobrau?

Categorïau’r gwobrau yw:

 • Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’r costio llai na £5m)
 • Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’r costio mwy na £5m)
 • Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifanc
 • Crefftwr ne Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgywerio Treftadaeth
 • Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth

 

Prif enillydd 2018

Bydd y pum enillydd o bob gwlad yn cael eu barnu gan Andrew Lloyd Webber a beirniad o Loegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru. Bydd un o’r 20 prosiect cymwys yn cael ei goroni’n brif enillydd.

 

Pa oedrannau sydd wedi’u cynnwys yn y categori ‘pobl ifanc’?

Mae unrhyw un hyd at 25 oed (oedran adeg cyflwyno’r cais) yn gymwys yn y categori hwn.

Ai dim ond prosiectau a gwblhawyd sy’n gymwys?

Mae prosiectau a gwblhawyd o fewn y deng mlynedd ddiwethaf, neu a fydd yn cael eu cwblhau erbyn diwedd Hydref 2018, yn gymwys.

A oes angen i safleoedd treftadaeth fod yn Ased Hanesyddol dynodedig i fod yn gymwys?

Nac oes, nid oes angen i adeilad/safle for ar restr Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru nac mewn ardal gadwraeth ddynodedig; serch hynny, hoffem gael gwybod os yw ef.

Sut y gallaf ddarganfod a yn Ased Hanesyddol dynodedig?

Mae Cadw yn cadw rhestr genedlaethol o safleoedd.
Gallwch chwilio am safleoedd dynodedig cenedlaethol ar wefan Cadw, http://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/cof-cymru/?skip=1&lang=cy
Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol restri a mapiau o ardaloedd cadwraeth a ddynodwyd ganddynt ar eu gwefannau.

Beth yw’r telerau ac amodau?

I fod yn gymwys, gofynnir i bob ymgeisydd a phawb a enwebir ar gyfer gwobr lofnodi eu bod yn derbyn y telerau ac amodau ar gyfer y gwobrau.

 

Meini prawf ar gyfer gwobrau

Sut y byddwch chi’n penderfynu pa geisiadau i’w rhoi ar y rhestri byr?

Bydd y beirniaid yn defnyddio’r meini prawf isod i farnu eich cais/prosiect. Bydd y tri gorau ym mhob categori yn mynd ar y rhestri byr.
Gall y canlynol eich helpu i ddangos ar eich ffurflen gais sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf. Mae’r rhestr isod yn nodi’r hyn y bydd y beirniaid yn chwilio amdano wrth asesu eich cais.

 • Angen – a oedd angen penodol am y prosiect?
 • Cyflawnder – a yw’r prosiect yn mynd rhagddo’n dda neu wedi’i gwblhau?
 • Angerdd – beth a wnaeth i’r ‘Angel’ gymryd rhan yn y prosiect? Pam y mae’r prosiect a’r safle treftadaeth yn golygu cymaint i’r rheiny sy’n gysylltiedig â’r prosiect? Beth a wnaeth i chi ddyfalbarhau yn wyneb anawsterau?
 • Dyfalbarhad – pa heriau y bu’n rhaid i chi eu goresgyn? A gawsoch unrhyw ergydion ar hyd y ffordd?
 • Gwaddol – ym mha ffyrdd y mae’r prosiect wedi cyfrannu at ddyfodol safle(oedd) treftadaeth? A gafodd unrhyw sgiliau newydd eu dysgu neu eu rhannu?
 • Dychymyg – pa atebion creadigol a gafodd eu hystyried neu eu mabwysiadu fel rhan o’r prosiect? A oedd unrhyw beth unigryw ynghylch y ffordd yr aethoch i’r afael â’r prosiect?
 • Arall – beth sy’n gwneud eich prosiect yn arbennig?

Beth rydych chi’n ei olygu wrth ‘dreftadaeth’?

Treftadaeth yw adeilad, safle neu ardal sydd o bwysigrwydd pensaernïol, hanesyddol neu ddiwylliannol arbennig. Gallai fod yn adeilad neu grŵp o adeiladau (gan gynnwys addoldai), parc neu ardd, safle archaeolegol, maes brwydr, safle llongddrylliad, ardal gadwraeth neu fath arall o ardal neu le.

Beth yw ystyr y gair ‘achub’?

Gall safle gael ei achub mewn gwahanol ffyrdd, sy’n dibynnu i raddau helaeth ar y math o safle. Er enghraifft, mae achub adeilad rhestredig yn wahanol iawn i achub maes brwydr cofrestredig. Mae pob safle yn wahanol ac mae’r atebion ar eu cyfer yn wahanol hefyd. Dyna beth sy’n gwneud ein treftadaeth mor arbennig.

Pa un a yw eich prosiect (e.e. prosiect atgyweirio mawr, darganfod defnydd newydd ar gyfer safle, ac ati) bron wedi’i orffen, neu wedi’i gwblhau eisoes, dywedwch wrthym beth rydych chi’n ei wneud i sicrhau y bydd y cenedlaethau a ddaw yn gallu ei ddeall, ei fwynhau a gofalu amdano.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: angel@cbhc.gov.uk

Tweets