Sut i Gymryd Rhan

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y prosiectau a’r bobl sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Angel Treftadaeth? Os ydych, ydych chi eisiau dilyn eu hesiampl? Efallai y gwyddoch am adeilad hanesyddol y mae angen ei achub? Efallai eich bod chi eisiau codi arian ar gyfer prosiect treftadaeth gymunedol?

Mae bod yn rhan o sefydliad sy’n rhoi bywyd newydd i adeilad hanesyddol yn brofiad hynod werthfawr ac nid yw sefydlu corff o’r fath mor anodd ag y byddech chi’n meddwl. Dyma rai cynghorion ar ble i fynd i gael mwy o wybodaeth a chymorth.

Yn gyntaf, ceisiwch syniadau a gwybodaeth gan brosiectau llwyddiannus eraill. Un ffordd dda o ddysgu am brosiectau treftadaeth ac adfer adeiladau yw tanysgrifio i un o’r newyddlenni niferus sy’n cael eu dosbarthu am ddim gan wahanol sefydliadau. Sefydlwyd y Cynghrair Treftadaeth i gefnogi cyrff treftadaeth gwirfoddol ac mae eu Update pythefnosol yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am grantiau a phecynnau offer ac astudiaethau achos sy’n dangos yr hyn a gyflawnwyd gan bobl eraill. Bydd chwaer gorff y Cynghrair Treftadaeth, y Cynghrair Adeiladau Crefyddol Hanesyddol, hefyd yn cynhyrchu newyddlen reolaidd sydd o ddiddordeb arbennig i unrhyw un sy’n wynebu’r her o ofalu am adeilad hanesyddol a ddefnyddir fel addoldy.

Bydd y Cynghrair Treftadaeth hefyd yn cyhoeddi Cyfeiriadur Cyllid ar-lein di-dâl sy’n rhoi manylion yr holl ffynonellau cymorth, ariannol neu fel arall, sydd ar gael i bobl sy’n ystyried ymgymryd â phrosiectau’n ymwneud â threftadaeth y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â manylu ar ffynonellau grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, mae’r Cyfeiriadur yn rhestru sefydliadau sy’n cynnig benthyciadau, gwobrau, ysgoloriaethau ac adnoddau ‘mewn nwyddau’ eraill.

Os ydych chi’n chwilio’n benodol am arian ar gyfer gwaith ar adeiladau hanesyddol dylech hefyd edrych ar wefan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (AHF), sy’n helpu sefydliadau nid-er-elw ac elusennau i achub, adfer ac ailddefnyddio adeiladau hanesyddol sy’n eiddo i unigolion preifat, awdurdodau lleol neu elusennau. Gall y wefan gynnig cyngor cadarn ar sefydlu a rheoli prosiectau achub adeiladau ac ar wneud ceisiadau i gyllidwyr. Rhan werthfawr iawn o wasanaeth yr AHF yw ei rhwydwaith o swyddogion rhanbarthol a fydd yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i’ch grŵp ble bynnag rydych chi arni – hyd yn oed os mai dim ond meddwl am ffurfio grŵp yr ydych chi ar hyn o bryd.

Mae’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (CTB) yn hyrwyddo cadwraeth ac ailddefnydd cynhaliol o adeiladau hanesyddol er budd cymunedau ledled y DU. Gwnawn hyn drwy ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol gyda grantiau cychwynnol a benthyciadau ar gyfer prosiectau a wneir gan elusennau a sefydliadau nid er elw preifat.

Mae’r GTB yn unigryw gan ein bod yn medru cynnig cymorth i gymunedau lleol ar bob adeg yng nghylch bywyd prosiect – o gyngor ar ddechrau’r broses a grantiau ar gyfer gwaith datblygu cynnar a chynllunio prosiectau, hyd at fenthyciadau ar gyfer caffaeliad ac fel cyfalaf gweithio er mwyn cyflawni prosiect.

Yn aml, ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf i grwpiau cymunedol sy’n ceisio achub adeiladau hanesyddol ‘mewn perygl’. Mae gennym rwydwaith o swyddogion lleol ym mhob un o wledydd y DU sy’n medru cynnig cyngor a chymorth i’ch grŵp, pa bynnag gam yr ydych ynddo. Os na fedrwn eich helpu, cyfeiriwn ni chi at sefydliadau eraill a all fod yn gallu.

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Loteri Fawr, wrth gwrs, yw dwy o’r ffynonellau mwyaf ar gyfer cymorth ariannol ac arbenigedd ym maes ymchwil, hyfforddiant a meithrin sgiliau treftadaeth ac adfer asedau treftadaeth – ewch i’w gwefannau i weld a fyddai eich prosiect yn gymwys ar gyfer grant a’r gwahanol fathau o grantiau sydd ar gael.

Yn olaf, os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaethau neu gyrsiau hyfforddi mewn sgiliau adeiladu traddodiadol, fel plastro calch, gwaith saer maen a gwaith coed, ewch i dudalennau ‘Cyrsiau Hyfforddi’ gwefan Cadw, gwefan Canolfan Tywi, sy’n arbenigo ar gyrsiau atgyweirio adeiladau’n seiliedig ar ddulliau a defnyddiau traddodiadol, a thudalen prentisiaethau gwefan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, lle gallwch ddarllen storïau ysbrydoledig gan brentisiaid a chyn-brentisiaid sy’n egluro’r hyn a’u denodd at yr Ymddiriedolaeth a sut mae eu prentisiaeth wedi rhoi hwb i’w gyrfaoedd.

Tweets