Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyflwynwyd Deddf Cydraddoldeb 2010 ym mis Hydref 2010 i symleiddio a chymryd lle mwy na 100 o ddeddfau a rheoliadau gwrth-wahaniaethu blaenorol. Ar 5 Ebrill 2011, daeth dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i rym yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Disodlodd y ddyletswydd yr holl ddyletswyddau cydraddoldeb blaenorol ym meysydd hil, anabledd a rhyw.

Mae’n ofynnol o dan y gyfraith i’r Comisiwn fodloni’r ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol fel cyflogwr ac fel corff sy’n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus. Nid enwir y Comisiwn yn Atodlen 1 nac Atodlen 2 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol) 2011, ac felly mae wedi’i eithrio o’r dyletswyddau penodol.

Mae hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn berthnasol i bawb, ac mae holl aelodau cymuned y Comisiwn yn gyfrifol amdano. Mae cyfrifoldeb ar holl aelodau’r gymuned i sicrhau bod y Comisiwn yn parhau’n amgylchedd cynhwysol, croesawgar, diogel a chynhyrchiol. Mae’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn amlinellu ymrwymiadau’r Comisiwn, a sut yr ydym yn bwriadu eu cyflawni.

Yn ystod 2017-18 cyflawnodd y Comisiwn y canlynol:

 • Gwellodd hygyrchedd drwy gyflwyno meddalwedd darllenydd sgrin i’n llyfrgell ac ystafell ymchwil.
 • Argraffodd ei phum prif daflen mewn fformat print mawr.
 • Trefnodd ‘Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof’ (22 Tachwedd 2017) digwyddiad i staff iechyd proffesiynol a phobl sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia neu’n gofalu amdanynt, a edrychodd ar sut y gall archifau gael eu defnyddio’n ffynhonnell ar gyfer creu gweithgareddau, teithiau cerdded, storïau a gweithiau celf er mwyn helpu i ysgogi atgofion a’r cof.
 • Ymgorfforodd gydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar gynhadledd Gorffennol Digidol 2018, gan gynnwys prif araith gan Helen Pike o Amgueddfeydd Coleg Prifysgol Llundain ar eu hacathonau i bobl â nam ar eu golwg a’u teithiau robot, a stondin arddangos gan Ymddiriedolaeth Shaw.
 • Hybodd gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyfres o flogiau:
 • Hybodd gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyfres o gyflwyniadau:
  • Helen Rowe, ‘Wales, The U-boat War and West Africans – Finding the Links’, yn yr ail International Symposium on Black History, Bae Colwyn (Hydref 2017).
  • Helen Rowe a Deanna Groom, ‘West African Seamen, Wales and the First World War’, yn BAME Seafarers in the First World War, Portsmouth (Ionawr 2018).
  • Reina van der Wiel, ‘Collecting and Connecting: Using Archive Materials for Reminiscence’, yn Ageing Well in Wales: Celebrating Communities, Aberystwyth (Mawrth 2018).
 • Hybodd gydraddoldeb ac amrywiaeth yn fewnol mewn cyfres o e-byst i staff:
  • Wythnos Genedlaethol Bywyd a Gwaith
  • Wythnos Cyflog Byw
 • Gweithredodd Asesiadau Effaith Cydraddoldeb, gan gynnal dau weithdy staff.

Os hoffech gael y wybodaeth hon mewn fformat arall, Cysylltwch â Ni

Tweets