Siarter i Gyflogwyr sy’n Gadarnhaol am Iechyd Meddwl

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi llofnodi ‘Siarter i Gyflogwyr sy’n Gadarnhaol am Iechyd Meddwl’ y rhaglen ‘Mindful Employer’ (Cyflogwr Ystyriol).

Cafodd Mindful Employer, menter i’r DU gyfan sy’n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth GIG Partneriaeth Dyfnaint, ei sefydlu yn 2004. Mae’n cynnig mynediad haws i gyflogwyr i hyfforddiant, gwybodaeth a chefnogaeth broffesiynol ym maes Iechyd Meddwl yn y Gweithle, a’i nod yw helpu cyflogwyr i gymryd yr awenau wrth ofalu am iechyd meddwl eu staff.

Fel cyflogwr mae’r Comisiwn Brenhinol yn cydnabod bod pobl yn y DU sy’n profi afiechyd meddwl yn parhau i ddweud eu bod yn wynebu stigma a gwahaniaethu yn y gwaith. Drwy lofnodi’r Siarter, rydym yn ymrwymo i greu diwylliant cefnogol ag agored lle mae cydweithwyr yn teimlo y gallant siarad yn hyderus am iechyd meddwl, a byddwn yn ymdrechu i ofalu’n briodol am les meddyliol ein holl staff.

Rydym wedi ymrwymo i:

  • Rhoi cefnogaeth i staff sy’n profi afiechyd meddwl, a hynny’n rhagweithiol a heb farnu.
  • Peidio â dod i gasgliadau ymlaen llaw am rywun y mae ganddo/ganddi gyflwr iechyd meddwl ac am ei allu/gallu i weithio.
  • Bod ag agwedd gadarnhaol ac adeiladol at bob aelod staff ac ymgeisydd am swydd y mae ganddo/ganddi gyflwr iechyd meddwl.
  • Cefnogi rheolwyr llinell yn eu hymwneud ag iechyd meddwl yn y gweithle.
  • Sicrhau ein bod ni’n deg wrth recriwtio staff newydd yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.
  • Ei gwneud hi’n glir na wahaniaethir yn erbyn pobl sydd wedi profi afiechyd meddwl, ac y bydd datgelu problem iechyd meddwl yn galluogi’r aelod staff a’r cyflogwr i asesu a darparu’r lefel briodol o gefnogaeth neu addasu.

Tweets