Cynllun Cyhoeddi

Rhagymadrodd
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cyfrifoldeb dros y Cynllun
Diben a Strwythur y Cynllun Cyhoeddi
Cael Cyhoeddiadau
Polisi ar godi tâl
Y Dosbarthiadau o Wybodaeth yr ydym yn Addo’u Cyhoeddi:

Adrodd
Agendâu, Papurau a Chofnodion
Cynllunio a Strategaeth
Dogfennau Galluogi
Dogfennau Polisi
Llyfrau Printiedig
Recriwtio
Setiau Data Archifol
Setiau Data Treftadaeth


Rhagymadrodd

Dyma Gynllun Cyhoeddi Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn Brenhinol) a luniwyd o dan Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Nôl i ben y dudalen

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi’i gyfansoddi o dan Warant Frenhinol i lunio a chadw cofnod o amgylchedd archaeolegol, pensaernïol a hanesyddol Cymru. Yn unol â hynny, mae gan y Comisiwn Brenhinol rôl genedlaethol o ran rheoli treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru fel cychwynnwr, curadur a chyflenwr gwybodaeth awdurdodol i wneuthurwyr penderfyniadau unigol a chorfforaethol, a rhai’r llywodraeth, ac i ymchwilwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. I’r diben hwnnw, mae’n gwneud hyn:

  • Arolygu, dehongli a chofnodi’r amgylchedd o wneuthuriad dyn yng Nghymru.
  • Cynnull, cynnal a churaduro Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.
  • Hybu dealltwriaeth o’r wybodaeth honno drwy bob ffordd briodol.

Nôl i ben y dudalen

Cyfrifoldeb dros y Cynllun

Pennaeth Cangen Wybodaeth y Comisiwn Brenhinol yw’r uwch-aelod o’r staff sy’n gyfrifol am y cynllun ar ran y sefydliad.

Rheolwr yr Archif: Gareth Edwards  sy’n gyfrifol am gynnal y cynllun o ddydd i ddydd.
Nôl i ben y dudalen

Diben a Strwythur y Cynllun Cyhoeddi

Diben y cynllun cyhoeddi hwn yw nodi:

  • Pa wybodaeth yr ydym yn addo’i chyhoeddi fel rhan o’r drefn.
  • Sut y caiff y wybodaeth honno ei chyhoeddi.
  • A yw’r wybodaeth ar gael yn rhad ac am ddim neu am dâl.

Ym mhob achos, geiriad cychwynnol y dosbarthiadau o wybodaeth yr ydym yn addo’u cyhoeddi yw “Yr ydym yn addo cyhoeddi”. Dangosir y dosbarthiadau dan benawdau ac fe’u rhestrir yn nhrefn yr wyddor.
Nôl i ben y dudalen

Cael Cyhoeddiadau

Mae’r wybodaeth yr ydym yn addo’i chyhoeddi ar gael mewn sawl fformat. Mae’r mwyafrif o’r dogfennau ar gael ar ffurf copi caled, er mai drwy ddulliau electronig yn unig y gellir cyrchu rhai ohonynt. Mae’r mwyafrif ohonynt ar gael drwy’n gwefan, a gellir llwytho rhai ohonynt i lawr o ffeiliau .PDF. Bydd y cynllun yn datgan yn glir ym mha fformat y mae’r wybodaeth ar gael.

Os hoffech gael unrhyw un o’r dogfennau yr ydym wedi’u cyhoeddi am ddim, cysylltwch â Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn y cyfeiriad hwn:

C H C C Gwasanaethau Darllenwyr
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Ffôn: +44 (0) 1970 621200. Ffacs: +44 (0) 1970 627701
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ar agor i’r cyhoedd, a gall y rhai sy’n galw yno’n bersonol gael copïau o’r cyhoeddiadau. Dyma’r amserau agor:

  • 09:30 – 16:00 (gwasanaeth cyfyngedig 13:00 – 14:00).
  • Llun-Gwener, ac eithrio gwyliau cyhoeddus.

Os hoffech gyrchu’n dogfennau electronig drwy’n gwefan, y cyfeiriad yw: www.cbhc.gov.uk

Nôl i ben y dudalen

Polisi ar godi tâl

Oni nodir fel arall, mae’r cyhoeddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun ar gael yn rhad ac am ddim. Llyfr printiedig sydd wedi’i gynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol yw pob cyhoeddiad y codir tâl amdano, a gall prisiau ac argaeledd y llyfrau amrywio. I gael rhestr ohonynt a manylion eu prisiau a’u hargaeledd, cysylltwch â’r:

AdraGwerthu Llyfrau
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU
Ffôn: +44 (0) 1970 621229. Ffacs: +44 (0) 1970 627701
E-bost: admin.rcahmw@cbhc.gov.uk

neu ewch i dudalennau’r Siop Lyfrau ar wefan y Comisiwn Brenhinol.
Nôl i ben y dudalen

Y Dosbarthiadau o Wybodaeth yr ydym yn Addo’u Cyhoeddi:

Yn nhrefn yr wyddor:

Adrodd

Yr ydym yn addo cyhoeddi Adroddiad Blynyddol: adroddiad sy’n crynhoi gweithgareddau’r Comisiwn Brenhinol dros y flwyddyn flaenorol. Mae hwn ar gael ar ffurf llyfryn printiedig a gellir cyflenwi copi ohono os gwneir cais amdano. Mae modd hefyd ei gyrchu drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a gellir ei lwytho i lawr ar ffurf ffeil .PDF.

Yr ydym yn addo cyhoeddi Newyddlen: cyhoeddiad chwarterol o’r enw Cofnod sy’n tynnu sylw at amrywiol weithgareddau a digwyddiadau’r Comisiwn Brenhinol. Mae ef ar gael ar ffurf llyfryn printiedig y gellir cyflenwi copïau ohono os gwneir cais amdanynt. Gellir hefyd ei gyrchu drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a’i lwytho i lawr ar ffurf ffeil .PDF.

Yr ydym yn addo cyhoeddi Adroddiadau Achlysurol: adroddiadau ar amrywiol bynciau treftadaeth ac agweddau ar waith y Comisiwn Brenhinol. Gellir eu cyrchu drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a gellir cyflenwi copïau printiedig ohonynt os gwneir cais amdanynt.
Nôl i ben y dudalen

Agendâu, Papurau a Chofnodion

Yr ydym yn addo cyhoeddi Cofnodion y Comisiynwyr: agendâu a chofnodion y cyfarfodydd o Gomisiynwyr y Comisiwn Brenhinol. Maent ar gael drwy wefan y Comisiwn Brenhinol, a gellir cyflenwi copi printiedig ohonynt os gwneir cais amdano.
Nôl i ben y dudalen

Cynllunio a Strategaeth

Yr ydym yn addo cyhoeddi’r Cynllun Strategol: y ddogfen sy’n nodi rhaglen y Comisiwn Brenhinol ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae ef ar gael drwy wefan y Comisiwn  Brenhinol, a gellir ei lwytho i lawr ar ffurf ffeil .PDF. Gellir hefyd gyflenwi copi printiedig ohono os gwneir cais amdano.
Nôl i ben y dudalen

Dogfennau Galluogi

Yr ydym yn addo cyhoeddi’r Warant Frenhinol: y ddogfen sy’n cyfansoddi’r Comisiwn Brenhinol yn gyfreithiol ac yn nodi ei gyfrifoldebau. Mae hi ar gael drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a gellir cyflenwi fersiwn printiedig ohoni os gwneir cais amdano.

Yr ydym yn addo cyhoeddi’r Datganiad Cenhadaeth a’r Nodau ac Amcanion: dogfennau sy’n nodi’r hyn y mae’r Comisiwn Brenhinol yn dymuno’i gyflawni a sut mae’n bwriadu ei gyflawni. Maent ar gael drwy’n gwefan a gellir cyflenwi fersiwn printiedig ohonynt os gwneir cais amdano.
Nôl i ben y dudalen

Dogfennau Polisi

Yr ydym yn addo cyhoeddi’r Polisi Casglu: y polisi sy’n rheoli caffael cofnodion ar gyfer yr C H C. Mae ef ar gael drwy’n gwefan a gellir cyflenwi fersiwn printiedig ohono os gwneir cais amdano.

Yr ydym yn addo cyhoeddi’r Polisi ar Reoli Cofnodion: y polisi sy’n rheoli’r cofnodion a gynhyrchir gan y Comisiwn Brenhinol. Gellir cyflenwi fersiwn printiedig ohono os gwneir cais amdano.
Nôl i ben y dudalen

Llyfrau Printiedig

Yr ydym yn addo cyhoeddi llyfrau printiedig sy’n ymwneud ag amrywiol themâu ym meysydd archaeoleg, pensaernïaeth a threftadaeth Cymru. Maent yn gyhoeddiadau y codir tâl amdanynt a gall eu prisiau a’u hargaeledd amrywio.
Nôl i ben y dudalen

Recriwtio

Yr ydym yn addo cyhoeddi Swyddi Gwag: fe’u cyhoeddir at ddibenion recriwtio staff. Maent ar gael drwy wefan y Comisiwn Brenhinol a gellir eu cyhoeddi yn y wasg leol a chenedlaethol.
Nôl i ben y dudalen

Setiau Data Archifol

Yr ydym yn addo cyhoeddi Catalog o Archifau Electronig CHC: catalog o’r cofnodion a gedwir yn Archif yr CHC. Oherwydd ei faint a’i natur, nid yw hwn ond ar gael yn llawn drwy wefan y Comisiwn Brenhinol, er y gall fod modd cyflenwi adrannau printiedig ohono os gwneir cais am hynny.
Nôl i ben y dudalen

Setiau Data Treftadaeth

Yr ydym yn addo cyhoeddi rhannau o’r Gronfa Ddata Greiddiol o Safleoedd: y brif gronfa ddata o wybodaeth y Comisiwn Brenhinol am safleoedd a henebion. Oherwydd ei maint a’i natur, nid yw hi ond ar gael drwy wefan y Comisiwn Brenhinol, fel rhan o system C A R N (Y Mynegai Creiddiol i Gofnodion Archaeolegol) neu’r Gronfa Ddata Capeli.

Logo Trwydded Llywodraeth Agored Mae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Nôl i ben y dudalen

Tweets