Datganiad Polisi Tâl 2019-20


1. Cyflwyniad

2. Fframwaith deddfwriaethol

3. Tâl ac amodau

4. Cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch

5. Cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf

6. Perthynoleddau tâl

7. Rheoli talent

8. Recriwtio

Atodiad A – Bandiau Cyflog o 1 Ebrill 2019

Atodiad B – Cyfansoddiad y staff yn ôl gradd

Atodiad C – Perthynoleddau tâl o fewn y Comisiwn

Atodiad D – Cyfansoddiad y staff yn ôl rhywedd

Atodiad E – Cyfansoddiad y Bwrdd yn ôl rhywedd


1. Cyflwyniad

1.1. Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw’r Comisiwn Brenhinol. Gofynnwyd i bob corff o’r fath gyhoeddi datganiad polisi tâl yn unol â’r argymhellion a wnaed ym mis Tachwedd 2015 gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Dryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig. Felly, pwrpas y Datganiad Polisi Tâl hwn yw cyplysu ein polisi ag amrywiol faterion sy’n ymwneud â thâl a chydnabyddiaeth ariannol y gweithlu, gan gynnwys tâl a chydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch mewn perthynas â’r cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf.
Nôl i ben y dudalen

2. Fframwaith deddfwriaethol

2.1. Wrth bennu tâl a chyflog pob aelod o’i staff, bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn) yn cydymffurfio â holl ddeddfwriaeth berthnasol cyflogaeth.

2.2. Mae hyn yn cynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010, Rheoliadau 2000 Cyflogaeth Ran Amser (Atal Triniaeth Llai Ffafriol), Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth 2010, a lle bo’n berthnasol, Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Enillion).

2.3. O ran gofynion y Cyflog Cyfartal sy’n gynwysedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb, mae’r Comisiwn yn gwneud yn siŵr nad oes gwahaniaeth mewn cyflogau o fewn ei strwythur tâl a bod modd cyfiawnhau pob amrywiad cyflog yn wrthrychol trwy ddefnyddio mecanwaith gwerthuso swyddi (JEGS) sy’n ystyriol o gydraddoldeb ac sy’n cysylltu cyflogau’n uniongyrchol â gofynion, galwadau a chyfrifoldebau’r rôl. JEGS yw Cynllun Cymorth Gwerthuso a Graddio Swyddi’r Gwasanaeth Sifil. Methodoleg gwerthuso swyddi ddadansoddol gyfrifiadurol ydyw sy’n cynnig ffordd systematig a chyson o werthuso rolau.

2.4. Gweler Atodiad D am drosolwg o gyfansoddiad rhywedd y gweithlu a staff uwch cyfan; gweler Atodiad E am drosolwg o gyfansoddiad rhywedd y Bwrdd.
Nôl i ben y dudalen

3. Tâl ac amodau

3.1. Mae cyflogau, graddfeydd a thelerau ac amodau gwasanaeth staff y Comisiwn Brenhinol yr un fath â’r rheiny ar gyfer Llywodraeth Cymru.

3.2. Bydd y Comisiwn yn adolygu ei gyllideb gyflogau bob blwyddyn, gan geisio’r gyfatebiaeth orau bosibl rhwng yr adnoddau sydd ar gael a’r gofynion a geir yn ein Gwarant Frenhinol, Llythyr Cylch Gwaith blynyddol Llywodraeth Cymru, a’n Cynllun Gweithredol.

3.3. Yn sgil trafodaethau cyflog yn 2019 gyda’r Undebau Llafur sy’n cynrychioli staff a gyflogir gan Lywodraeth Cymru, cytunwyd ar setliad cyflog un flwyddyn ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2019 hyd 31 Mawrth 2020. Dyfarnodd hwn gynnydd o £750 o leiaf i’r holl staff. Yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ynghylch cyflog teg, a chan ganolbwyntio ar staff ar gyflogau is, cafodd y gyfradd gychwynnol Cymorth Tîm ei chynyddu i £20,000. Mae hyn yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru (a’r Comisiwn Brenhinol) i fod yn Gyflogwr Cyflog Byw ac yn mynd â ni y tu hwnt i’r egwyddor ‘£10 yr awr’ y cytunwyd arni ynghynt. Bu cynnydd o 2% ym mhob pwynt arall ar y raddfa gyflog. Er mwyn cynnal cadernid y gyfundrefn gyflog, cadwyd bwlch o 5% rhwng bandiau cyflog drwy gynyddu isafsymiau’r bandiau cyflog lle roedd angen. Nid yw’r dyfarniad yn berthnasol i staff ar delerau ac amodau wedi’u diogelu.

3.4. Gellir dod o hyd i’r graddfeydd cyflog cyfredol (Ebrill 2019 – Mawrth 2020) yn Atodiad A.

3.5. Pan fydd swydd wedi’i gwerthuso trwy JEGS, bydd y sgôr yn pennu’r band cyflog ar gyfer y swydd. Gwneir penodiadau newydd fel rheol ar bwynt isaf y radd berthnasol, er y gellir amrywio hyn o dan amgylchiadau eithriadol i sicrhau bod yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd yn cael ei benodi.

3.6. Bydd hicynnau o fewn y band cyflog yn cael eu talu ar naill ai 1 Ionawr neu 1 Gorffennaf bob blwyddyn (hyd nes y bydd uchafswm y band wedi’i gyrraedd) yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn.

3.7. Ni fydd y Comisiwn yn talu bonysau nac yn gwneud taliadau eraill yn ymwneud â pherfformiad i’w staff.

3.8. Mae unrhyw daliadau a wneir mewn cysylltiad â therfynu cyflogaeth – oherwydd ymddiswyddiad, colli gwaith neu ymddeoliad – yn cael eu gwneud yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Llywodraeth Cymru.

3.9. Gweler Atodiad B am drosolwg o niferoedd staff yn ôl band cyflog.
Nôl i ben y dudalen

4. Cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch

4.1. At ddiben y datganiad hwn, mae swyddi uwch yn golygu aelodau Tîm Gweithredol y Comisiwn (TG). (Manylir ar aelodaeth y tîm yn 4.2 isod.) Bydd y TG yn cyfarfod unwaith y mis i adolygu a gwneud penderfyniadau gweithredol am:

 • llywodraethu, cyllid, caffael, cyfleusterau, Adnoddau Dynol a hyfforddiant, recriwtio, cynllunio ar gyfer olyniaeth, morâl y staff, Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), codi arian, prosiectau cyfredol a phrosiectau i’r dyfodol;
 • cydymffurfiad y Comisiwn ag Iechyd a Diogelwch, cyfraith cyflogaeth, Safonau’r Gymraeg, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Diogelwch Seiber;
 • risgiau gweithredol a strategol;
 • perfformiad yn erbyn y llythyr cylch gwaith a Dangosyddion Perfformiad Allweddol;
 • blaengynllunio ar gyfer rhaglen waith ac adnoddau craidd y Comisiwn.

4.2. Aelodau’r Tîm Gweithredol yw Ysgrifennydd y Comisiwn a’r ddau Bennaeth Gwasanaeth (Gwybodaeth a Dealltwriaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus). Mae eu cyflogau sylfaenol ar 1 Ebrill 2019 fel a ganlyn:

a. Yr Ysgrifennydd

Cafodd swydd yr Ysgrifennydd ei hailraddio yn 2015; penodwyd yr Ysgrifennydd presennol ar G6 (EB1 gynt), ym mhen uchaf graddfa gyflog Band Gweithredol Llywodraeth Cymru, ond yn is na lefel Uwch Wasanaeth Sifil y graddio blaenorol. Mae’r band cyflog presennol ar gyfer y swydd yn dechrau ar £62,320 y flwyddyn ac yn codi i £72,905 y flwyddyn mewn tri cham cynyddrannol. Mae’r deiliad swydd presennol wedi cyrraedd uchafswm y band cyflog.

b. Penaethiaid Gwasanaeth

Mae’r band cyflog presennol ar gyfer y swyddi hyn yn dechrau ar £38,355 y flwyddyn ac yn codi i £45,850 mewn tri cham cynyddrannol. Mae deiliaid presennol y swyddi wedi cyrraedd uchafswm y band cyflog.

4.3. Mae gan y Comisiwn naw Comisiynydd ar hyn o bryd. Ni chânt eu talu ond derbyniant lwfans dyddiol am fynychu cyfarfodydd y Comisiwn a pharatoi ar eu cyfer. Mae Bwrdd y Comisiynwyr yn darparu arweiniad a dull llywodraethu i’r sefydliad, ac yn craffu ar bob un o weithgareddau’r Comisiwn Brenhinol, yn ogystal â herio’r gweithgareddau hynny’n adeiladol.
Nôl i ben y dudalen

5. Cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf

5.1. Mae cyflogeion y Comisiwn sy’n derbyn y cyflogau isaf wedi’u cyflogi ar fand Cymorth Tîm Llywodraeth Cymru. Y cyflog isaf ar y band cyflog yw £20,000 y flwyddyn ac mae hyn yn codi mewn dau gam cynyddrannol i’r uchafswm o £23,250. Mae staff ar y band Cymorth Tîm yn derbyn cyflog cyfwerth ag amser llawn (37 awr) sydd ymhell uwchben Cyflog Byw y DU (sef £9 yr awr ar hyn o bryd) a bennwyd gan y Sefydliad Cyflog Byw. Mae’r Comisiwn Brenhinol yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

5.2. Bydd y Comisiwn yn cefnogi staff ar gyflogau is drwy:

 • darparu Cynllun Cynorthwyo Cyflogeion;
 • cyfrannu at Elusen y Gweision Sifil (Cronfa Les y Gwasanaeth Sifil gynt);
 • darparu talebau gofal plant fel rhan o gynllun aberthu cyflog.

Nôl i ben y dudalen

6. Perthynoleddau tâl

6.1. Mae’r berthynas rhwng cyfradd tâl y rhai sy’n cael eu talu lleiaf a’r swyddi uwch yn cael ei phenderfynu yn ôl y prosesau a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pennu strwythurau tâl a graddio fel yr esboniwyd yn gynharach yn y datganiad polisi hwn.

6.2. Y tâl lleiaf yn y Comisiwn yw’r gyfradd gychwynnol yn amrediad cyflog Tîm Cymorth Llywodraeth Cymru. Mae’r aelod staff sy’n derbyn y tâl mwyaf ar radd G6 (Band 6) Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi yn strwythur y Comisiwn sydd yn G7 (Band F). Felly, mae’r cymariaethau perthynoledd tâl a roddir (gweler Atodiad C) yn ymwneud â’r Gweithredwr sy’n derbyn y cyflog uchaf (yr Ysgrifennydd) a’r Rheolwyr sy’n derbyn y cyflogau uchaf (y Penaethiaid Gwasanaeth).
Nôl i ben y dudalen

7. Rheoli talent

7.1. Bydd y Comisiwn yn rheoli ei gronfa o dalent drwy gyfrwng proses ffurfiol o Reoli Perfformiad, sy’n cydnabod perfformiad da, yn ogystal â thrwy ddarparu rhaglen hyfforddi a datblygu amrywiol sy’n briodol i’r swydd.

7.2. Corff bach yw’r Comisiwn ac mae’r mwyafrif o’i staff yn gweithio mewn rolau arbenigol ‘unig berson’. Bydd yn annog ei staff i feithrin, cynnal a gwella’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud eu swyddi yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt ymestyn a datblygu’r rolau a lenwant. Bydd y Comisiwn yn gwneud hyn drwy ddarparu hyfforddiant perthnasol a heriol a hefyd drwy:

 • rhoi rhyddid i staff weithio’n annibynnol pryd bynnag y bo modd;
 • rhoi cyfle i staff weithio ar amrywiaeth o brosiectau amlddisgyblaethol, wedi’u hariannu’n fewnol ac allanol, ochr yn ochr â staff arbenigol eraill sy’n gweithio i’r Comisiwn ac i bartneriaid allanol;
 • annog staff i gynrychioli’r Comisiwn mewn pwyllgorau a grwpiau sector-eang a Chymru-gyfan;
 • annog staff i gyhoeddi eu gwaith, rhoi darlithiau ac ysgrifennu erthyglau, a chymryd rhan mewn cyfweliadau ac mewn rhaglenni dogfen ar y teledu a’r radio ac ati, er mwyn rhannu gwybodaeth â chydweithwyr a’r cyhoedd;
 • annog staff i fynychu a chyfrannu at weithdai a chyfarfodydd yn y DU a thramor sy’n berthnasol i’w maes gwaith neu eu harbenigedd hwy.

Mae’r Comisiwn yn credu bod yr ymagwedd hon yn sicrhau llwyddiant y sefydliad a’i le fel arweinydd ac arloeswr yn y sector.
Nôl i ben y dudalen

8. Recriwtio

8.1. Mae polisi a gweithdrefnau’r Comisiwn wrth recriwtio staff (gan gynnwys swyddi uwch) yn dilyn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil 2015, sy’n nodi bod yn rhaid i ymgeiswyr gael eu penodi ar sail teilyngdod a chystadleuaeth deg ac agored.

8.2. Anogir staff i ymgeisio am swyddi ar radd uwch pryd bynnag y bydd cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad yn codi.

8.3. Bydd pob aelod staff newydd, gan gynnwys staff uwch, yn cael ei dalu yn unol â bandiau cyflog Llywodraeth Cymru a pholisïau a gweithdrefnau perthnasol Llywodraeth Cymru sydd mewn grym adeg recriwtio.

8.4. Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i egwyddorion partneriaeth strategol Cymru Hanesyddol, sef gweithio tuag at gysoni cyflogau ac amodau ar draws y sector amgylchedd hanesyddol ar lefel y rhai gorau.

8.5. Mae’r Comisiwn hefyd wedi ymrwymo i’r egwyddor o feithrin ‘un gweithlu’ i’r sector a bydd yn annog staff i ymgeisio am rolau o fewn y cyrff eraill yn y sector treftadaeth a ariennir gan y Llywodraeth, yn ogystal ag am secondiadau o’r Comisiwn neu i’r Comisiwn pan ystyrir mai hyn sydd orau.
Nôl i ben y dudalen


Atodiad 1 – Bandiau Cyflog o 1 Ebrill 2019

1. Cymorth Tîm

 • Cynyddwyd y gyfradd gychwynnol (pwynt 1) i £20,000.
Cymorth Tîm

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd Cynnydd %
1 £19,240 £20,000 £760 3.95%
2 £20,870 £21,620 £750 3.6%
3 £22,500 £23,250 £750 3.3%


2. Swyddog Gweithredol, Swyddog Gweithredol Uwch, Uwch-swyddog Gweithredol, Gradddau 6 a 7

 • Bu cynnydd o £790 ym mhwynt 1 y band SG er mwyn cadw bwlch o 5% gyda’r band cyflog Cymorth Tîm.
SG (Band C)

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd

Cynnydd %

1

£23,625 £24,415 £790 3.3%

2

£24,900 £25,650 £750

3.0%

3 £27,400 £28,150 £750

2.7%

SGU (Band D)

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd

Cynnydd %

1

£29,100 £29,850 £750 2.6%

2

£31,000 £31,750 £750

2.4%

3

£32,900 £33,650 £750

2.3%

4 £35,750 £36,500 £750

2.1%

USG (Band E)    

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd

Cynnydd %

1

£37,600 £38,355 £755 2.0%

2

£39,750 £40,545 £795

2.0%

3

£41,850 £42,690 £840

2.0%

4 £44,950 £45,850 £900

2.0%

G7 (Band F)    

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd

Cynnydd %

1

£48,650 £49,625 £975 2.0%

2

£51,400 £52,430 £1,030

2.0%

3

£54,150 £55,235 £1,085

2.0%

4 £58,185 £59,350 £1,165

2.0%

G6 (Band G)

Pwynt Graddfa
Presennol

2018 O
1 Ebrill 2019
Cynnydd

Cynnydd %

1

£61,090 £62,320 £1,230 2.0%
2 £63,350 £64,620 £1,270

2.0%

3

£66,650 £67,985 £1,335 2.0%
4 £71,475 £72,905 £1,430

2.0%

Nôl i ben y dudalen


Atodiad B – Cyfansoddiad y staff yn ôl gradd

Band Cyflog Nifer % CAALl %
CT 4 11 4 9
SG 12 39 11 39.5
SGU 17 42 16 42.5
USG* 2 5.5 2 6
G7 0 0 0 0
G6* 1 2.5 1 3
Cyfanswm 36 100% 34 100%

* Swyddi uwch (Tîm Gweithredol)

Nôl i ben y dudalen


Atodiad C – Perthynoleddau tâl o fewn y Comisiwn

Lluosrif cyflog Cymhareb
Cymhareb isel i uchel Y lluosrif rhwng cyflog blynyddol y cyflogai isaf ei gyflog a’r cyflogai uchaf ei gyflog fel cymhareb.

1 i 3.65

Cymhareb isel i Bennaeth Gwasanaeth Y lluosrif rhwng cyflog blynyddol y cyflogai isaf ei gyflog a’r gyfradd tâl Rheoli uchaf fel cymhareb.

1 i 2.29

Cymhareb ganolrifol i uchel Y lluosrif rhwng cyflog canolrifol y Comisiwn a’r uchaf ei gyflog fel cymhareb.

1 i 2

Cymhareb ganolrifol i Bennaeth Gwasanaeth Y lluosrif rhwng cyflog canolrifol y Comisiwn a’r gyfradd tâl Rheoli uchaf fel cymhareb.

1 i 1.26

Sylwer: Cyfrifwyd y gymhareb ganolrifol drwy dynnu G7 allan (gan nad oes unrhyw swyddi ar y band hwn), felly mae cyfanswm o 19 cam; canolrif = £36,500 (SGU, pwynt graddfa 4).

Nôl i ben y dudalen


Atodiad D – Cyfansoddiad y staff yn ôl rhywedd

Band Cyflog Dynion Menywod
Nifer % o’r band CAALl % o’r band Nifer % o’r band CAALl % o’r band
CT 3 50 3 62.5 1 50 1 37.5
SG 5 43 5 44 7 57 6.3 56
SGU 7 47 6.5 46 10 53 9 54
USG* 2 100 2 100 0 0 0 0
G7 0 0 0 0 0 0 0 0
G6* 1 100 1 100 0 0 0 0
Cyfanswm 18   17.5   18   16.3  

* Swyddi uwch (Tîm Gweithredol)

Nôl i ben y dudalen


Atodiad E – Cyfansoddiad y Bwrdd yn ôl rhywedd

Rhywedd

Nifer %

Menywod

5 56

Dynion

4

44

Cyfanswm 9

100%


I lawrlwytho’r ddogfen hon fel ffeil PDF, cliciwch yma: CBHC Datganiad Polisi Tâl 2019-20

Logo Trwydded Llywodraeth Agored Mae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Nôl i ben y dudalen

Tweets