CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gwybodaeth Gorfforaethol > Polisïau > Datganiad Polisi Tâl 2020-21

Datganiad Polisi Tâl 2020-21


1. Cyflwyniad

2. Fframwaith deddfwriaethol

3. Tâl ac amodau

4. Cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch

5. Cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf

6. Perthynoleddau tâl

7. Rheoli talent

8. Recriwtio

Atodiad A – Bandiau Cyflog o 1 Ebrill 2020

Atodiad B – Cyfansoddiad y staff yn ôl gradd

Atodiad C – Perthynoleddau tâl o fewn y Comisiwn

Atodiad D – Cyfansoddiad y staff yn ôl rhywedd

Atodiad E – Cyfansoddiad y Bwrdd yn ôl rhywedd


1. Cyflwyniad

1.1. Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw’r Comisiwn Brenhinol. Gofynnwyd i bob corff o’r fath gyhoeddi datganiad polisi tâl yn unol â’r argymhellion a wnaed ym mis Tachwedd 2015 gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Dryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig. Felly, pwrpas y Datganiad Polisi Tâl hwn yw cyplysu ein polisi ag amrywiol faterion sy’n ymwneud â thâl a chydnabyddiaeth ariannol y gweithlu, gan gynnwys tâl a chydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch mewn perthynas â’r cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf.
Nôl i ben y dudalen

2. Fframwaith deddfwriaethol

2.1. Wrth bennu tâl a chyflog pob aelod o’i staff, bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn) yn cydymffurfio â holl ddeddfwriaeth berthnasol cyflogaeth.

2.2. Mae hyn yn cynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010, Rheoliadau 2000 Cyflogaeth Ran Amser (Atal Triniaeth Llai Ffafriol), Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth 2010, a lle bo’n berthnasol, Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Enillion).

2.3. O ran gofynion y Cyflog Cyfartal sy’n gynwysedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb, mae’r Comisiwn yn gwneud yn siŵr nad oes gwahaniaeth mewn cyflogau o fewn ei strwythur tâl a bod modd cyfiawnhau pob amrywiad cyflog yn wrthrychol trwy ddefnyddio mecanwaith gwerthuso swyddi (JEGS) sy’n ystyriol o gydraddoldeb ac sy’n cysylltu cyflogau’n uniongyrchol â gofynion, galwadau a chyfrifoldebau’r rôl. JEGS yw Cynllun Cymorth Gwerthuso a Graddio Swyddi’r Gwasanaeth Sifil. Methodoleg gwerthuso swyddi ddadansoddol gyfrifiadurol ydyw sy’n cynnig ffordd systematig a chyson o werthuso rolau.

2.4. Gweler Atodiad D am drosolwg o gyfansoddiad rhywedd y gweithlu a staff uwch cyfan; gweler Atodiad E am drosolwg o gyfansoddiad rhywedd y Bwrdd.
Nôl i ben y dudalen

3. Tâl ac amodau

3.1. Mae cyflogau, graddfeydd a thelerau ac amodau gwasanaeth staff y Comisiwn Brenhinol yr un fath â’r rheiny ar gyfer Llywodraeth Cymru.

3.2. Bydd y Comisiwn yn adolygu ei gyllideb gyflogau bob blwyddyn, gan geisio’r gyfatebiaeth orau bosibl rhwng yr adnoddau sydd ar gael a’r gofynion a geir yn ein Gwarant Frenhinol, Llythyr Cylch Gwaith blynyddol Llywodraeth Cymru, a’n Cynllun Gweithredol.

3.3. Yn sgil trafodaethau cyflog yn 2020 gyda’r Undebau Llafur sy’n cynrychioli staff a gyflogir gan Lywodraeth Cymru, cytunwyd ar setliad cyflog un flwyddyn ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021. Dyfarnodd hyn gynnydd o 2.5% i bob pwynt cyflog a gradd i bob aelod staff. Mae hyn yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru (a’r Comisiwn Brenhinol) i fod yn Gyflogwr Cyflog Byw ac yn mynd â ni y tu hwnt i’r egwyddor ‘£10 yr awr’ y cytunwyd arni ynghynt. Er mwyn cynnal cadernid y gyfundrefn gyflog, cadwyd bwlch o 5% rhwng bandiau cyflog. Nid yw’r dyfarniad yn berthnasol i staff ar delerau ac amodau wedi’u diogelu.

3.4. Gellir dod o hyd i’r graddfeydd cyflog cyfredol (Ebrill 2020 – Mawrth 2021) yn Atodiad A.

3.5. Pan fydd swydd wedi’i gwerthuso trwy JEGS, bydd y sgôr yn pennu’r band cyflog ar gyfer y swydd. Gwneir penodiadau newydd fel rheol ar bwynt isaf y radd berthnasol, er y gellir amrywio hyn o dan amgylchiadau eithriadol i sicrhau bod yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd yn cael ei benodi.

3.6. Bydd hicynnau o fewn y band cyflog yn cael eu talu ar naill ai 1 Ionawr neu 1 Gorffennaf bob blwyddyn (hyd nes y bydd uchafswm y band wedi’i gyrraedd) yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn.

3.7. Ni fydd y Comisiwn yn talu bonysau nac yn gwneud taliadau eraill yn ymwneud â pherfformiad i’w staff.

3.8. Mae unrhyw daliadau a wneir mewn cysylltiad â therfynu cyflogaeth – oherwydd ymddiswyddiad, colli gwaith neu ymddeoliad – yn cael eu gwneud yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Llywodraeth Cymru.

3.9. Gweler Atodiad B am drosolwg o niferoedd staff yn ôl band cyflog.
Nôl i ben y dudalen

4. Cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch

4.1. At ddiben y datganiad hwn, mae swyddi uwch yn golygu aelodau Tîm Gweithredol y Comisiwn (TG). (Manylir ar aelodaeth y tîm yn 4.2 isod.) Bydd y TG yn cyfarfod unwaith y mis i adolygu a gwneud penderfyniadau gweithredol am:

 • llywodraethu, cyllid, caffael, cyfleusterau, Adnoddau Dynol a hyfforddiant, recriwtio, cynllunio ar gyfer olyniaeth, morâl y staff, Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), codi arian, prosiectau cyfredol a phrosiectau i’r dyfodol;
 • cydymffurfiad y Comisiwn ag Iechyd a Diogelwch, cyfraith cyflogaeth, Safonau’r Gymraeg, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Diogelwch Seiber;
 • risgiau gweithredol a strategol;
 • perfformiad yn erbyn y llythyr cylch gwaith a Dangosyddion Perfformiad Allweddol;
 • blaengynllunio ar gyfer rhaglen waith ac adnoddau craidd y Comisiwn.

4.2. Aelodau’r Tîm Gweithredol yw Ysgrifennydd y Comisiwn a’r ddau Bennaeth Gwasanaeth (Gwybodaeth a Dealltwriaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus). Mae eu cyflogau sylfaenol ar 1 Ebrill 2020 fel a ganlyn:

a. Yr Ysgrifennydd

Cafodd swydd yr Ysgrifennydd ei hailraddio yn 2015; penodwyd yr Ysgrifennydd presennol ar G6 (EB1 gynt), ym mhen uchaf graddfa gyflog Band Gweithredol Llywodraeth Cymru, ond yn is na lefel Uwch Wasanaeth Sifil y graddio blaenorol. Mae’r band cyflog presennol ar gyfer y swydd yn dechrau ar £63,880 y flwyddyn ac yn codi i £74,730 y flwyddyn mewn tri cham cynyddrannol. Mae’r deiliad swydd presennol wedi cyrraedd uchafswm y band cyflog.

b. Penaethiaid Gwasanaeth

Mae’r band cyflog presennol ar gyfer y swyddi hyn yn dechrau ar £39,310 y flwyddyn ac yn codi i £47,000 mewn tri cham cynyddrannol. Mae deiliaid presennol y swyddi wedi cyrraedd uchafswm y band cyflog.

4.3. Mae gan y Comisiwn naw Comisiynydd ar hyn o bryd. Ni chânt eu talu ond derbyniant lwfans dyddiol am fynychu cyfarfodydd y Comisiwn a pharatoi ar eu cyfer. Mae Bwrdd y Comisiynwyr yn darparu arweiniad a dull llywodraethu i’r sefydliad, ac yn craffu ar bob un o weithgareddau’r Comisiwn Brenhinol, yn ogystal â herio’r gweithgareddau hynny’n adeiladol.
Nôl i ben y dudalen

5. Cyflogeion sy’n derbyn y cyflogau isaf

5.1. Mae cyflogeion y Comisiwn sy’n derbyn y cyflogau isaf wedi’u cyflogi ar fand Cymorth Tîm Llywodraeth Cymru. Y cyflog isaf ar y band cyflog yw £20,000 y flwyddyn ac mae hyn yn codi mewn dau gam cynyddrannol i’r uchafswm o £23,830. Mae staff ar y band Cymorth Tîm yn derbyn cyflog cyfwerth ag amser llawn (37 awr) sydd ymhell uwchben Cyflog Byw y DU (sef £9 yr awr ar hyn o bryd) a bennwyd gan y Sefydliad Cyflog Byw. Mae’r Comisiwn Brenhinol yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig.

5.2. Bydd y Comisiwn yn cefnogi staff ar gyflogau is drwy:

 • darparu Cynllun Cynorthwyo Cyflogeion; a
 • chyfrannu at Elusen y Gweision Sifil (Cronfa Les y Gwasanaeth Sifil gynt).

Nôl i ben y dudalen

6. Perthynoleddau tâl

6.1. Mae’r berthynas rhwng cyfradd tâl y rhai sy’n cael eu talu lleiaf a’r swyddi uwch yn cael ei phenderfynu yn ôl y prosesau a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pennu strwythurau tâl a graddio fel yr esboniwyd yn gynharach yn y datganiad polisi hwn.

6.2. Y tâl lleiaf yn y Comisiwn yw’r gyfradd gychwynnol yn amrediad cyflog Tîm Cymorth Llywodraeth Cymru. Mae’r aelod staff sy’n derbyn y tâl mwyaf ar radd G6 (Band 6) Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw swyddi yn strwythur y Comisiwn sydd yn G7 (Band F). Felly, mae’r cymariaethau perthynoledd tâl a roddir (gweler Atodiad C) yn ymwneud â’r Gweithredwr sy’n derbyn y cyflog uchaf (yr Ysgrifennydd) a’r Rheolwyr sy’n derbyn y cyflogau uchaf (y Penaethiaid Gwasanaeth).
Nôl i ben y dudalen

7. Rheoli talent

7.1. Bydd y Comisiwn yn rheoli ei gronfa o dalent drwy gyfrwng proses ffurfiol o Reoli Perfformiad, sy’n cydnabod perfformiad da, yn ogystal â thrwy ddarparu rhaglen hyfforddi a datblygu amrywiol sy’n briodol i’r swydd.

7.2. Corff bach yw’r Comisiwn ac mae’r mwyafrif o’i staff yn gweithio mewn rolau arbenigol ‘unig berson’. Bydd yn annog ei staff i feithrin, cynnal a gwella’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud eu swyddi yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt ymestyn a datblygu’r rolau a lenwant. Bydd y Comisiwn yn gwneud hyn drwy ddarparu hyfforddiant perthnasol a heriol a hefyd drwy:

 • rhoi rhyddid i staff weithio’n annibynnol pryd bynnag y bo modd;
 • rhoi cyfle i staff weithio ar amrywiaeth o brosiectau amlddisgyblaethol, wedi’u hariannu’n fewnol ac allanol, ochr yn ochr â staff arbenigol eraill sy’n gweithio i’r Comisiwn ac i bartneriaid allanol;
 • annog staff i gynrychioli’r Comisiwn mewn pwyllgorau a grwpiau sector-eang a Chymru-gyfan;
 • annog staff i gyhoeddi eu gwaith, rhoi darlithiau ac ysgrifennu erthyglau, a chymryd rhan mewn cyfweliadau ac mewn rhaglenni dogfen ar y teledu a’r radio ac ati, er mwyn rhannu gwybodaeth â chydweithwyr a’r cyhoedd;
 • annog staff i fynychu a chyfrannu at weithdai a chyfarfodydd yn y DU a thramor sy’n berthnasol i’w maes gwaith neu eu harbenigedd hwy.

Mae’r Comisiwn yn credu bod yr ymagwedd hon yn sicrhau llwyddiant y sefydliad a’i le fel arweinydd ac arloeswr yn y sector.
Nôl i ben y dudalen

8. Recriwtio

8.1. Mae polisi a gweithdrefnau’r Comisiwn wrth recriwtio staff (gan gynnwys swyddi uwch) yn dilyn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil 2015, sy’n nodi bod yn rhaid i ymgeiswyr gael eu penodi ar sail teilyngdod a chystadleuaeth deg ac agored.

8.2. Anogir staff i ymgeisio am swyddi ar radd uwch pryd bynnag y bydd cyfleoedd ar gyfer dyrchafiad yn codi.

8.3. Bydd pob aelod staff newydd, gan gynnwys staff uwch, yn cael ei dalu yn unol â bandiau cyflog Llywodraeth Cymru a pholisïau a gweithdrefnau perthnasol Llywodraeth Cymru sydd mewn grym adeg recriwtio.

8.4. Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i egwyddorion partneriaeth strategol Cymru Hanesyddol, sef gweithio tuag at gysoni cyflogau ac amodau ar draws y sector amgylchedd hanesyddol ar lefel y rhai gorau.

8.5. Mae’r Comisiwn hefyd wedi ymrwymo i’r egwyddor o feithrin ‘un gweithlu’ i’r sector a bydd yn annog staff i ymgeisio am rolau o fewn y cyrff eraill yn y sector treftadaeth a ariennir gan y Llywodraeth, yn ogystal ag am secondiadau o’r Comisiwn neu i’r Comisiwn pan ystyrir mai hyn sydd orau.
Nôl i ben y dudalen


Atodiad 1 – Bandiau Cyflog o 1 Ebrill 2020

1. Cymorth Tîm

Cymorth Tîm  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2019
CynnyddCynnydd %
1£20,000£20,500£5002.5%
2£21,620£22,160£5402.5%
3£23,250£23,830£5802.5%


2. Swyddog Gweithredol, Swyddog Gweithredol Uwch, Uwch-swyddog Gweithredol, Gradddau 6 a 7

SG (Band C)  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2020
Cynnydd

Cynnydd %

1

£24,415£25,030£6152.5%

2

£25,650£26,290£640

2.5%

3£28,150£28,850£700

2.5%

SGU (Band D)  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2020
Cynnydd

Cynnydd %

1

£29,850£30,600£7502.5%

2

£31,750£32,540£790

2.5%

3

£33,650£34,490£840

2.5%

4£36,500£37,410£910

2.5%

USG (Band E)  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2020
Cynnydd

Cynnydd %

1

£38,355£39,310£9552.5%

2

£40,545£41,560£1,015

2.5%

3

£42,690

£43,760

£1,070

2.5%

4£45,850£47,000£1,150

2.5%

G7 (Band F)  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2020
Cynnydd

Cynnydd %

1

£49,625£50,870£1,2452.5%

2

£52,430£53,740£1,310

2.5%

3

£55,235£56,620£1,385

2.5%

4£59,350£60,830£1,480

2.5%

G6 (Band G)  

Pwynt Graddfa
Presennol

2019O
1 Ebrill 2020
Cynnydd

Cynnydd %

1

£62,320£63,880£1.5602.5%
2£64,620£66,240£1,620

2.5%

3

£67,985£69,690£1,7052.5%
4£72,905£74,730£1,825

2.5%

Nôl i ben y dudalen


Atodiad B – Cyfansoddiad y staff yn ôl gradd

Band CyflogNifer%CAALl%
CT720619
SG11311031
SGU14401341
USG*2626
G70000
G6*1313
Cyfanswm35100%32100%

* Swyddi uwch (Tîm Gweithredol)

Nôl i ben y dudalen


Atodiad C – Perthynoleddau tâl o fewn y Comisiwn

Lluosrif cyflogCymhareb
Cymhareb isel i uchelY lluosrif rhwng cyflog blynyddol y cyflogai isaf ei gyflog a’r cyflogai uchaf ei gyflog fel cymhareb.

1 i 3.65

Cymhareb isel i Bennaeth GwasanaethY lluosrif rhwng cyflog blynyddol y cyflogai isaf ei gyflog a’r gyfradd tâl Rheoli uchaf fel cymhareb.

1 i 2.29

Cymhareb ganolrifol i uchelY lluosrif rhwng cyflog canolrifol y Comisiwn a’r uchaf ei gyflog fel cymhareb.

1 i 2

Cymhareb ganolrifol i Bennaeth GwasanaethY lluosrif rhwng cyflog canolrifol y Comisiwn a’r gyfradd tâl Rheoli uchaf fel cymhareb.

1 i 1.26

Sylwer: Cyfrifwyd y gymhareb ganolrifol drwy dynnu G7 allan (gan nad oes unrhyw swyddi ar y band hwn), felly mae cyfanswm o 19 cam; canolrif = £37,410 (SGU, pwynt graddfa 4).

Nôl i ben y dudalen


Atodiad D – Cyfansoddiad y staff yn ôl rhywedd

Band CyflogDynionMenywod
Nifer% o’r bandCAALl% o’r bandNifer% o’r bandCAALl% o’r band
CT4573.4573432.643
SG6556585454.342
SGU6435.5438577.257
USG*210021000000
G700000000
G6*110011000000
Cyfanswm19 17.9 16 14.1 

* Swyddi uwch (Tîm Gweithredol)

Nôl i ben y dudalen


Atodiad E – Cyfansoddiad y Bwrdd yn ôl rhywedd

Rhywedd

Nifer%

Menywod

556

Dynion

4

44

Cyfanswm9

100%


I lawrlwytho’r ddogfen hon fel ffeil PDF, cliciwch yma: CBHC Datganiad Polisi Tâl 2020-21

Logo Trwydded Llywodraeth AgoredMae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Nôl i ben y dudalen

Tweets