Polisi Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus

Datganiad Gorchwyl Cyhoeddus

1. Ein Cefndir

2. Ein Tasg Gyhoeddus

3. Cyrchu Gwybodaeth

4. Trwyddedu

5. Ymdrin â Cheisiadau am Ailddefnyddio Deunydd

6. Codi tâl

7. Y Drefn Gwyno

8. Adolygu


Datganiad Tasg Gyhoeddus

Mae Tasg Gyhoeddus Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) o dan Reoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 (‘y Rheoliadau’) yn cynnwys rhwymedigaethau CBHC a dyletswyddau ei swyddogion:

Bydd CBHC yn cynhyrchu, yn dal ac yn defnyddio dogfennau o fewn ei Dasg Gyhoeddus:

 • mewn unrhyw a phob fformat a chyfrwng
 • ar ffurf ffisegol a digidol, ar-lein ac all-lein
 • ar safle CBHC ac yn allanol.

Nôl i ben y dudalen

1. Ein Cefndir

Y Comisiwn Brenhinol yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru.

Dysgwch ragor amdanom yma,

Nôl i ben y dudalen

2. Ein Tasg Gyhoeddus

Nodir ein cyfrifoldebau yn ein Gwarant Frenhinol.

Yn unol â hon byddwn yn:

 • Ymchwilio i archaeoleg, adeiladau, tirweddau ac olion arforol o’r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw ac yn eu harolygu a’u cofnodi.
 • Gofalu am archif cyfoethog Cymru o’r amgylchedd hanesyddol yn y Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), adnodd diwylliannol pwysig o fwy na dwy filiwn o ffotograffau, 125,000 o luniadau a channoedd ar filoedd o ddogfennau a setiau data digidol eraill.
 • Hwyluso mynediad i’r CHC drwy gyfrwng gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus cyflawn, ystafell chwilio gyhoeddus a llyfrgell.
 • Helpu pobl i ddysgu am ein treftadaeth gyfoethog drwy ddarparu gweithgareddau estyn-allan, megis darlithiau, dyddiau agored, arddangosfeydd, a theithiau; a thrwy gyfrwng adnoddau ar-lein, a chyhoeddiadau.
 • Rhoi cyngor diduedd a gwybodaeth i helpu pobl i reoli’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd gynaliadwy a moesegol, ac yn unol â statudau, polisi a chonfensiynau cenedlaethol a rhyngwladol.
 • Gosod safonau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer cofnodi ac ymchwilio yn y sector, a hybu arloesed ac ymagweddau creadigol at ddehongli’r amgylchedd hanesyddol.
 • Ceisio cyfleoedd i gynhyrchu cyllid o’r tu allan ar gyfer ein gwaith a datblygu ffyrdd o ennill incwm drwy ddefnyddio ein hasedau ein hunain. Mae hyn yn cynnwys gwerthu cyhoeddiadau, setiau data, copïau o ddelweddau a chofnodion eraill.
 • Gweithio gyda phartneriaid yn y sector a disgyblaethau perthynol i ymchwilio i’r amgylchedd hanesyddol a’i gofnodi a’i ddehongli, ceisio cyfleoedd cyllido, a rhannu data, gwybodaeth a safonau.

I gyflawni ein tasg gyhoeddus byddwn yn creu, casglu a threfnu’r mathau canlynol o ddeunydd ac yn sicrhau eu bod ar gael:

Setiau Data Digidol – data daearyddol-gyfeiriol am safleoedd archaeolegol, pensaernïol, diwydiannol ac arforol, henebion, a thirweddau, data GIS a metadata catalog yn ymwneud ag archifau copi caled a digidol.

Cofnodion Archifol – manylir ar y categorïau o gofnodion archifol yr ymgymerwn i’w casglu yn ein Polisi Casglu.

Llyfrgell Gyfeiriol – gweler ein Polisi Rheoli Casgliad y Llyfrgell am fanylion.

Nôl i ben y dudalen

3. Cyrchu Gwybodaeth

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei dal o fewn CHCC ar gael am ddim o dan Drwydded Anfasnachol y Llywodraeth a gellir ei chyrchu mewn nifer o wahanol ffyrdd:

Mae dogfennau polisi CBHC ar gael am ddim o dan y Drwydded Llywodraeth Agored a gellir eu cyrchu drwy ein gwefan.

Nôl i ben y dudalen

4. Trwyddedu

Cofnodion CHCC

Mae’r cofnodion a gedwir yn CHCC yn tarddu o amryfal ffynonellau ac mae llawer un yn berchen ar yr hawlfreintiau. Mae llawer ohonynt yn eiddo i’r Goron sydd wedi dirprwyo awdurdod i CBHC i’w rheoli a’u gweinyddu ar ei rhan. Mae’r deunydd hwn ar gael drwy’r Drwydded Llywodraeth Anfasnachol ac mae ganddo statws gwerth-ychwanegol.

I ailddefnyddio’n fasnachol ddeunydd â hawlfraint y Goron a ddelir o fewn CHCC, bydd angen gwneud cais am drwydded. Bydd CBHC yn codi tâl masnachol am ddeunydd os yw’r ymgeisydd yn bwriadu ei ailddefnyddio at ddibenion masnachol. Mewn achosion o’r fath, codir tâl am ei ailddefnyddio yn unol â’r gweithdrefnau isod. Adolygir y taliadau bob blwyddyn yn erbyn y Rheoliadau Ailddefnyddio a chydymffurfiant â hwy. Bydd CBHC yn codi tâl uwch na’r gost ffiniol yn unol ag eithriadau 15.(3)(a) ac (c).

Bydd CBHC yn codi tâl masnachol am ddeunydd os yw’r ymgeisydd yn bwriadu ei ailddefnyddio at ddibenion masnachol. Mewn achosion o’r fath, codir tâl am ei ailddefnyddio yn unol â’r gweithdrefnau isod.
Nôl i ben y dudalen

5. Ymdrin â Cheisiadau am Ailddefnyddio Deunydd

Rhaid i bob cais i ailddefnyddio deunyddiau a ddelir gan CHCC gael ei wneud ar y ffurflen archebu. Ar ôl derbyn ffurflen wedi’i llenwi, rhoddir dyfynbris i’r ymgeisydd (yn unol â’r rhestr brisiau gyhoeddedig bresennol), a fydd yn cynnwys cost y nwyddau, cost postio a phacio, a’r ffi drwydded (os yn briodol, yn unol â’r ffioedd trwydded cyhoeddedig presennol). Ar ôl derbyn cadarnhad, bydd anfoneb yn cael ei hanfon ac, ar ôl iddi gael ei thalu, bydd y nwyddau a’r cytundeb trwydded yn dilyn.

Mae CBHC wedi ymrwymo i ymdrin â phob cais o fewn 15 diwrnod gwaith.

Cynigir gwasanaeth chwilio blaenoriaethol (yn amodol ar argaeledd) lle caiff chwiliadau am ddeunydd archifol eu gwneud a’r canlyniadau eu hanfon o fewn dau ddiwrnod gwaith. Gweler y rhestr brisiau am y gost.

Cynigir gwasanaeth sganio blaenoriaethol (yn amodol ar argaeledd) lle caiff archebion am sganio eu cyflawni o fewn pum diwrnod gwaith. Gweler y rhestr brisiau am y gost.
Nôl i ben y dudalen

6. Codi tâl

Fel aelod achrededig o’r Cynllun Masnachu Teg ym maes Gwybodaeth mae CBHC yn cydymffurfio â’r safonau a nodir yn nogfen Llywodraeth Cymru ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru’, sy’n caniatáu i CBHC godi am gopïau o wybodaeth a defnyddio gwybodaeth. Gweler y rhestr brisiau a’r ffioedd trwydded am y manylion.
Nôl i ben y dudalen

7. Y Drefn Gwyno

Mae gan CBHC drefn sefydledig ac arweiniad ar gyfer ymdrin â chwynion. Rhoddir y drefn hon ar waith os bydd cwyn yn cael ei derbyn mewn perthynas â cheisiadau i ailddefnyddio gwybodaeth CBHC. Mae croeso i ailddefnyddwyr a dalwyr trwydded gynnig sylwadau ar y datganiad tasg gyhoeddus a chymerir eu barn i ystyriaeth y tro nesaf yr adolygir y datganiad. Os na fydd ailddefnyddwyr yn fodlon ar ôl cyflwyno cwyn, mae croeso iddynt gyfeirio’r gwyn at y Comisiynydd Gwybodaeth o dan y rheoliadau ailddefnyddio.
Nôl i ben y dudalen

8. Adolygu

Bydd CBHC yn adolygu’r polisi hwn bob pedair blynedd a bydd yn cael ei ystyried eto yn 2021.

Gall cwestiynau, sylwadau a chwynion gael eu cyflwyno drwy dudalen gysylltu CBHC a/neu drwy’r drefn gwyno. Os na fydd ailddefnyddwyr yn fodlon ar ôl gwneud cwyn, bydd ganddynt y dewis o gyfeirio’r gwyn at y Comisiynydd Gwybodaeth o dan y rheoliadau ailddefnyddio.

2017

Logo Trwydded Llywodraeth Agored Mae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Nôl i ben y dudalen

Tweets