CBHC / RCAHMW > Amdanom Ni > Gwybodaeth Gorfforaethol > Polisïau > Polisi ar Ryddid Gwybodaeth

Polisi ar Ryddid Gwybodaeth

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (y Comisiwn Brenhinol), wedi ymrwymo i fod yn agored yn ei fusnes ac mae’n addo cydymffurfio â gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Chod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth. Felly, bydd y Comisiwn Brenhinol:

  • Yn darparu hawl gyffredinol i weld y wybodaeth gofnodedig sydd ganddo, yn amodol ar yr eithriadau a nodwyd yn y Ddeddf, ac yn ymagweddu’n gadarnhaol at drefnu i’r wybodaeth honno fod ar gael wrth asesu unrhyw un o’r eithriadau.
  • Yn ymateb yn ddiymdroi ac yn gynhwysfawr i geisiadau am wybodaeth, o fewn telerau’r Ddeddf a’r Cod Ymarfer, fel rhan o’r gwasanaeth sydd ganddo i ateb ymholiadau gan y cyhoedd. Yn amodol ar yr eithriadau, bydd yn cadarnhau neu’n gwadu bod ganddo’r wybodaeth y gofynnwyd amdani, ac os oes ganddo’r wybodaeth, bydd yn ei rhoi i’r sawl sy’n gofyn am gael ei gweld.
  • Yn sefydlu prawf budd y cyhoedd, fel y’i diffiniwyd gan y Ddeddf, yn achos eithriadau sydd heb fod yn absoliwt, ac yn asesu a yw budd y cyhoedd wrth gynnal eithriad yn drech na budd y cyhoedd wrth ddatgelu gwybodaeth. Ymhellach, bydd yn sefydlu prawf niwed sylweddol, fel y’i nodwyd yn y Cod Ymarfer, wrth gymhwyso prawf budd y cyhoedd, ac ni fyddai’n cynnal eithriad, neu’n datgelu gwybodaeth, ond pan fyddai peidio â gwneud hynny yn gwneud niwed sylweddol i fudd y cyhoedd.
  • Yn llunio, yn gweithredu ac yn adolygu’n rheolaidd Gynllun Cyhoeddi, fel y’i diffiniwyd gan y Ddeddf, ac a gymeradwyir gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Bydd hwnnw’n pennu pa ddosbarthiadau o wybodaeth a gyhoeddwn, neu y bwriadwn eu cyhoeddi; y ffordd y cyhoeddir neu y bwriedir cyhoeddi’r wybodaeth honno; ac a yw’r deunydd, neu a fwriedir iddo fod, ar gael yn rhad ac am ddim neu am dâl.

Ni fydd y Comisiwn Brenhinol yn gwneud hyn:

  • Newid, difwyno, blocio, dileu, dinistrio na chuddio unrhyw gofnod sydd ganddo, ar ôl i gais am wybodaeth ddod i law, gan fwriadu rhwystro datgelu’r cyfan neu ran o’r wybodaeth y byddai’r ymgeisydd wedi bod â hawl i’w gweld.
  • Cadarnhau neu wadu bod ganddo wybodaeth, a/neu roi mynediad iddi, yn achos ceisiadau blinderus; ceisiadau dro ar ôl tro gan yr un ymholydd am yr un wybodaeth neu wybodaeth debyg iawn, heb fod cyfnod rhesymol rhwng y ceisiadau; peidio â thalu unrhyw ffi a bennwyd; cost ormodol; neu os yw’r ymgeisydd heb roi digon o fanylion i’w gwneud hi’n bosibl dirnad pa wybodaeth y gofynnir am gael ei gweld.
Logo Trwydded Llywodraeth Agored Mae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Tweets