Polisi Gweithgareddau Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Cyflwyniad

Y Polisi Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Rolau a Chyfrifoldebau

Cyflawni

Perthynas â Strategaethau Eraill

Yr Iaith Gymraeg

Dulliau Ymgysylltu

Monitro ac Adolygu


Cyflwyniad

Y Comisiwn Brenhinol yw corff ymchwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ef sydd â’r rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth archaeolegol, adeiledig ac arforol Cymru ei chofnodi’n awdurdodol, a bydd yn ceisio hyrwyddo deall a gwerthfawrogi’r dreftadaeth honno’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn un o weithgareddau canolog y Comisiwn Brenhinol ac yn adlewyrchu’r cyfrifoldeb sydd arno i drefnu i ffrwyth ei waith a’i adnoddau fod yn hygyrch, ar gael yn eang ac wedi’i gyflwyno’n raenus; bydd hyn yn hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o dreftadaeth Cymru.

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cydnabod y blaenoriaethau clir o ran ‘gwneud Cymru yn genedl decach a mwy ffyniannus’ a fynegwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei  Rhaglen Lywodraethu a bydd yn dal i geisio ffyrdd o hyrwyddo nodau agenda strategol Llywodraeth Cymru, fel y’u mynegwyd yn  Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru.
Nôl i ben y dudalen

Y Polisi Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Polisi’r Comisiwn Brenhinol yw meithrin gwerthfawrogiad a mwynhad y cyhoedd o dreftadaeth, cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o dreftadaeth Cymru,  a sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod am adnoddau a gwasanaethau’r Comisiwn Brenhinol. Bydd gweithgareddau’r Comisiwn yn dangos sut y gellir defnyddio Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru at amrywiaeth eang o gymwysiadau mewn gwahanol sectorau, ac yn annog y cyhoedd i ofalu am yr amgylchedd hanesyddol a’i werthfawrogi.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod bod angen perthynas gyson a ffrwythlon rhwng prosiectau, gwaith ymchwil a gwaith arolygu a wneir gan ei staff, a bod angen lledaenu ffrwyth y gwaith hwn i sectorau’r boblogaeth drwy ddulliau priodol. Wrth gynllunio prosiectau yn y dyfodol fe gynhwysir mentrau sy’n mynd ati i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd.

Pryd bynnag y bo’n briodol a phosibl, bydd y Comisiwn yn ceisio cyfleoedd i ddatblygu prosiectau mewn partneriaeth â chyrff eraill. Mae profiad wedi dangos bod partneriaethau cynhyrchiol yn arwain at ganlyniadau cryfach.
Nôl i ben y dudalen

Rolau a Chyfrifoldebau

Gwaith Bwrdd y Comisiynwyr yw hyrwyddo swyddogaethau a gwasanaethau’r Comisiwn Brenhinol ac ystyried materion strategol, asesu cynigion, goruchwylio’r gweithredu ac adolygu’r canlyniadau.

Prif rôl y Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yw cynllunio a goruchwylio gweithrediad y rhaglen ymgysylltu â’r cyhoedd o ddydd i ddydd yn ogystal ag arwain, cydlynu a chefnogi amrywiaeth o weithgareddau.

Bydd holl staff y Comisiwn yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn hyrwyddo’r Comisiwn Brenhinol fel rhan o’u dyletswyddau creiddiol, gan gynnwys drwy’r gwasanaethau llyfrgell ac ymholiadau. Un o’r prif sianelau ar gyfer hybu’r cyfrifoldebau hyn yw ymroddiad ac arbenigedd ei staff.
Nôl i ben y dudalen

Cyflawni

Bydd y Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau a manteision ar gyfer ein defnyddwyr, gan gynnwys cynulleidfaoedd newydd, drwy gyfrwng rhaglenni a phrosiectau’r Comisiwn Brenhinol, gan ddefnyddio adnoddau mor effeithlon ag y bo modd. Er mwyn cynorthwyo’r strategaeth hon, bydd ystyriaethau ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan annatod o waith cynllunio prosiectau o fewn y Comisiwn. Bydd y Comisiwn yn gweithio i sicrhau bod gan brosiectau gyrhaeddiad eang yn ddaearyddol ac o ran y math o gynulleidfa gymunedol a dargedir.
Nôl i ben y dudalen

Perthynas â Strategaethau Eraill

Bydd y Polisi a Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn gweithredu o fewn cyd-destun polisïau a strategaethau eraill y Comisiwn Brenhinol. Mae polisïau allweddol eraill yn cynnwys ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ein Cynllun Iaith Gymraeg a’n Strategaeth Cyfathrebu.

Mae Polisi Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Comisiwn yn cydnabod polisïau ehangach ar gyfer y sector cyfan, gan gynnwys Fframwaith Archaeoleg Gymunedol a Chynllun Dehongli Cymru Gyfan Cadw.
Nôl i ben y dudalen

Yr Iaith Gymraeg

Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i brif-ffrydio’r iaith Gymraeg yn unol â’i Gynllun Iaith Gymraeg a’i gynllun gweithredu ar gyfer y Gymraeg (2011). Bydd y Comisiwn yn parhau i geisio cyfleoedd i gynyddu ei ymgysylltu â’r gymuned Gymraeg ei hiaith, ac i gyflwyno terminoleg arbenigol yn y Gymraeg i gynulleidfa ehangach.
Nôl i ben y dudalen

Dulliau Ymgysylltu

Mae’r Comisiwn yn cydnabod bod ymgysylltu effeithiol â chynulleidfaoedd yn gofyn am ymagwedd sy’n manteisio ar amrywiaeth o ddulliau gwahanol ond cydategol. Rhaid gallu addasu graddfa gweithgareddau er mwyn sicrhau’r defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.

i) Gweithgareddau Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac Estyn-Allan

Bydd y Comisiwn yn darparu adnoddau a gwasanaethau (pan fyddant ar gael) i gymunedau ar hyd a lled Cymru i hybu ymgysylltu dyfnach ag amgylchedd hanesyddol Cymru. Nod gweithgareddau estyn-allan fydd hyrwyddo adnoddau a gwasanaethau’r Comisiwn ymhlith y cyhoedd, a byddant fel rheol yn ymyriadau am gyfnod byr o fewn cymuned. Bydd gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd yn ymyriadau dwysach, a byddant fel rheol yn cynnwys gwaith gyda grŵp cymunedol dros gyfnod o amser.

ii) Gweithgareddau Addysgol

Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i gefnogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru, ac i feithrin sgiliau pawb sy’n dysgu. Bydd yn parhau i ddod â’i adnoddau a’i wasanaethau i sylw’r sector addysg ffurfiol er mwyn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu cyflawniad ym maes addysg.

iii) Adnoddau Ar-lein

Bydd y Comisiwn yn trefnu i ddeunydd a gwybodaeth fod ar gael am ddim ar-lein, drwy ddefnyddio ei wefan swyddogol, drwy Coflein, a thrwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae’r Comisiwn hefyd yn bartner arweiniol ym mhrosiect Casgliad y Werin Cymru ac yn gyfrifol am y porth Cymru Hanesyddol.

iv) Cyfryngau print ac electronig/cyhoeddiadau

Nod y Comisiwn yw sicrhau bod ei holl gyhoeddiadau’n bodloni’r safonau uchaf, beth bynnag yw eu fformat. Bydd yn lledaenu gwybodaeth am ei adnoddau, gweithgareddau ac ymchwil, ac arweiniad ar sut i’w defnyddio, fel rhan o’i waith creiddiol. Bydd y Comisiwn yn defnyddio cyfryngau print traddodiadol ochr yn ochr â chyfryngau electronig ac ar-lein.

v) Gweithgareddau hyrwyddo

Mae hyrwyddo ein gwasanaethau, adnoddau a phrosiectau yn hanfodol i sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod am y Comisiwn a’i waith, a bod y cyhoedd yn defnyddio ei ddeunyddiau a’i adnoddau. Bydd y Comisiwn yn ymgymryd â gweithgareddau hyrwyddo lle bo’n briodol er mwyn cyflawni hyn.
Nôl i ben y dudalen

Monitro ac Adolygu

Bydd y Comisiwn yn adolygu’r dechnoleg gyfathrebu ddiweddaraf wrth iddi gael ei datblygu i sicrhau y gall ymgysylltu’n effeithiol â’i ddefnyddwyr.

Bydd Dangosyddion Perfformiad Allweddol a gweithredoedd ar gyfer ein gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd yn cael eu hamlinellu bob blwyddyn yng Nghynllun Gweithredol y Comisiwn, y gellir ei gyrchu ar wefan y Comisiwn.

Adolygir y polisi hwn yn 2017.

Logo Trwydded Llywodraeth Agored Mae’r ddogfen hon ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Nôl i ben y dudalen

Tweets