Y Gymraeg

Safonau’r Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg bellach wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg

Hysbysiad cydymffurfio

Mae Comisiwn wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r Safonau’r Iaith Gymraeg, a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’r Safonau hyn yn gosod disgwyliadau pendant ar y Comisiwn i gynnig gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd.

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio, sy’n nodi’r safonau perthnasol, i’r Comisiwn ar 25 Gorffennaf 2016. Mae Safonau’r Gymraeg yn set o reoliadau sydd wedi’u rhwymo mewn cyfraith sy’n berthnasol i’r Comisiwn o 25 Ionawr 2017. Mae fersiwn diweddaraf yr hysbysiad cydymffurfio ar gael yma: Hysbysiad Cydymffurfio – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Bydd y Comisiwn yn paratoi a chyhoeddi adroddiadau blynyddol ar ei gydymffurfiad â’r Safonau Iaith. Cyhoeddir yr adroddiad ar wefan y Comisiwn.

Polisi Iaith Gymraeg

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi  ymrwymo i drin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Byddwn yn gwneud hyn drwy weithio’n barhaus i wella ein gwasanaethau dwyieithog. Mae Polisi Iaith Gymraeg y Comisiwn yn amlinellu ein hymrwymiad ac mae’n rhoi i’n cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith amcan clir o’r gwasanaeth y gallant ei ddisgwyl gennym. Mae hefyd yn fodd i gefnogi gwaith Grŵp Monitro’r Iaith Gymraeg i sicrhau bod y Comisiwn yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Cwynion Iaith

Os bydd gennych bryder neu gŵyn yn ymwneud â chydymffurfiad y Comisiwn â’r Safonau, cysylltwch yn y lle cyntaf â’r aelod o’r staff sydd fwyaf uniongyrchol gyfrifol er mwyn iddo/iddi geisio datrys y broblem. Os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb a gewch, byddwch cystal â chyflwyno cwyn ffurfiol yn ysgrifenedig i:

Christopher Catling
Yr Ysgrifennydd
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
SY23 3BU

E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

Os ydych yn cyflwyno cwyn ffurfiol byddwn yn cydnabod eich pryder yn ffurfiol o fewn 5 diwrnod gwaith. Ymchwilir yn drwyadl i’ch cwyn a byddwch yn derbyn ymateb ysgrifenedig o fewn 20 diwrnod gwaith.  Os yw’n debygol y bydd yr ymchwiliad yn cymryd mwy nag 20 diwrnod gwaith, rhoddir gwybod i chi mewn ysgrifen cyn gynted ag y daw hyn yn amlwg.

Os byddwch chi’n dal i fod yn anfodlon, cewch ysgrifennu at y Cadeirydd, Dr Eurwyn Wiliam, yn yr un cyfeiriad.

Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gŵyn iaith at Gomisiynydd y Gymraeg.

Tweets