Dogfen Cydymffurfio

Cydymffurfiaeth gyda Safonau’r Gymraeg Ionawr 2017

Cynhyrchwyd yn unol â gofynion Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016

Safonau Gwybodaeth
Cyflenwi Gwasanaethau Mae’r Comisiwn yn darparu gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaeth cyfartal trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Lle bo angen, mae arferion gwaith newydd wedi cael eu sefydlu fel rhan o’n gwaith i weithredu’r safonau.
Llunio Polisi Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i’r iaith Gymraeg drwy ei holl bolisïau a gweithgareddau. Datblygwyd, a chyhoeddwyd, Fframwaith Asesu Effaith ar yr Iaith Gymraeg, ac mae’r asesiadau yn cael eu cytuno a’u cofnodi’n ganolog i sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau Llunio Polisi.

Bydd polisïau, mentrau a gwasanaethau newydd yn gyson â gofynion Safonau’r Gymraeg.

Byddant yn cefnogi defnyddio’r Gymraeg ac fe fyddwn ni, pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl, yn helpu’r cyhoedd yng Nghymru sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’u bywyd bob-dydd i wneud hynny.
Gweithredu

 

Mae fframweithiau newydd ac arferion gwaith newydd wedi cael eu mabwysiadu er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau Gweithredol. Lle bo angen, mae polisïau a gweithdrefnau dwyieithog wedi cael eu cyhoeddi ar ein mewnrwyd.
Cadw Cofnodion Bydd trefn cadw cofnodion cyfredol y Comisiwn yn cael ei ddefnyddio i gadw cofnodion fel y nodir yn y Safonau. Mae fframwaith ar waith i gofnodi’r wybodaeth ofynnol.
Safonau Atodol
149, 155, 161, 167

 

 

Mae Hysbysiad Cydymffurfio Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (sydd yn manylu ar y Safonau Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio Polisi, Gweithredu a Chadw Cofnodion y mae’n rhaid i’r Comisiwn gydymffurfio â hwy) wedi’i gyhoeddi ar wefan y Comisiwn, mewnrwyd staff ac mae copi ar gael yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
150, 156, 162

 

 

Mae Trefn Gwyno’r Comisiwn yn gosod allan sut i gysylltu â ni gyda phryder neu gŵyn, a’r weithdrefn y bydd y Comisiwn yn ei dilyn wrth ystyried cwynion.
151, 153,

157, 159, 163, 165

 

 

 

 

 

Rydym yn sicrhau goruchwyliaeth o’r Safonau y mae rhaid i’r Comisiwn gydymffurfio â hwy yn y ffyrdd canlynol:

  • Mae gan bob adran o fewn y Comisiwn gynrychiolydd ar Grŵp Monitro’r Iaith Gymraeg. Mae’r grŵp hwn yn rhoi cymorth i staff, yn monitro cydymffurfiaeth ac yn darparu diweddariadau rheolaidd i’r Tîm Gweithredol.- Darperir adroddiad dwywaith y flwyddyn ar weithrediad y Safonau i Fwrdd y Comisiynwyr.
  • Mae Grŵp Gweithredu’r Safonau, gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r sefydliad, wedi bod ar waith ers peth amser i gefnogi gweithredu’r Safonau.
Mae’r ddogfen hon wedi ei chyhoeddi ar ein gwefan, mewnrwyd y staff ac mae copi printiedig ar gael yn ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.
154, 160, 166, 168

 

 

Bydd y Comisiwn yn darparu unrhyw wybodaeth, neu gofnodion, y bydd Comisiynydd y Gymraeg yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’n chydymffurfedd â’r Safonau yr ydym o dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy.
152, 158, 164 Mae fframwaith yn ei le i sicrhau bod Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyhoeddi yn unol â gofynion y Safonau.

Tweets