CBHC / RCAHMW > Newyddion > Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn Ailagor ar 4 Ebrill 2022
Our friendly Library and Enquiries staff are always happy to help point things out!

Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn Ailagor ar 4 Ebrill 2022

Pan gaewyd y drysau i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil i wneud gwaith adnewyddu ar 3 Chwefror 2020, ein bwriad oedd ei hailagor dair wythnos yn ddiweddarach. Doedd gennym ni ddim syniad y byddai’n aros ar gau am flwyddyn a rhagor. Drwy gydol y cyfnodau clo ac wedyn, mae’r Tîm Llyfrgell ac Ymholiadau wedi parhau i weithredu gwasanaeth o bell, gan ateb miloedd o ymholiadau a darparu sganiau a ffotograffau o’n cofnodion at ddefnydd cyrff y llywodraeth, contractwyr ac ymchwilwyr proffesiynol, y cyfryngau, a’r cyhoedd. Ers yr haf diwethaf rydym hefyd wedi caniatáu i ymchwilwyr ymweld â’r Ystafell Ymchwil drwy apwyntiad. Er bod hyn wedi ateb anghenion llawer o’n defnyddwyr, pleser mawr gennym yw cyhoeddi ein bod ni’n ailagor y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ar Ddydd Llun, 4 Ebrill; bydd ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau o 9:30 i 16:00, ac ar Ddydd Mercher o 10:30 i 16:30, ac ni fydd angen gwneud apwyntiad.

Yn ogystal ag ailafael yn ein gwasanaeth arferol, dyma’r cyfle cyntaf hefyd i’r cyhoedd weld ein Hystafell Ymchwil ar ei newydd wedd – ac rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n edrych yn hyfryd iawn! Mae gennym nenfwd newydd mwy agored a tho gwydr pyramidaidd sy’n gadael golau naturiol i mewn ac yn caniatáu i ni agor y ffenestri i gael awyr iach.

Mae ein llyfrgell ar ei newydd wedd yn teimlo’n ysgafnach ac yn fwy agored, ac mae’r ffenestri yn sicrhau gwell cylchrediad aer i’n hymwelwyr a staff.
Mae ein llyfrgell ar ei newydd wedd yn teimlo’n ysgafnach ac yn fwy agored, ac mae’r ffenestri yn sicrhau gwell cylchrediad aer i’n hymwelwyr a staff.

Pan fyddwch yn dod i’r Ystafell Ymchwil, byddwch chi’n gallu gweld casgliadau helaeth Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, un o dri chasgliad treftadaeth genedlaethol Cymru. Yn ogystal â miloedd lawer o arolygon, adroddiadau, mapiau a lluniadau, mae gennym y casgliad ffotograffig mwyaf yng Nghymru o bron dwy filiwn o ffotograffau gan gynnwys miliwn o awyrluniau. Gellir chwilio ein casgliad ar Coflein, yma, a bydd ein staff yn fwy na pharod i’ch helpu gyda’ch chwiliadau yn ystod eich ymweliad neu drwy ateb ymholiadau cyn i chi ddod. Wrth gwrs, er na fydd yn rhaid i chi gysylltu i drefnu ymweliad o 4 Ebrill, rydyn ni yn argymell i chi drefnu i weld eitemau ychydig o ddyddiau ymlaen llaw, yn enwedig os ydych am weld ein casgliad o awyrluniau neu nifer helaeth o archifau, gan y bydd hyn yn sicrhau bod popeth yn barod i chi ac y byddwch chi’n gallu manteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

Ymchwilwyr yn astudio cofnodion o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn ystod ymweliad grŵp. Cewch chwilio’r catalog ar Coflein, yma.
Ymchwilwyr yn astudio cofnodion o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn ystod ymweliad grŵp. Cewch chwilio’r catalog ar Coflein, yma.

Pan fyddwch yn ymweld â’r Ystafell Ymchwil, cewch gyfle hefyd i ddefnyddio ein llyfrgell gyfeirio arbenigol sy’n gartref i filoedd o lyfrau a chylchgronau’n gysylltiedig ag archaeoleg, pensaernïaeth, hanes, treftadaeth a diwylliant Cymru a’r byd. Mae gennym rai llyfrau a chylchgronau nad ydynt yn y Llyfrgell Genedlaethol hyd yn oed! Cewch chwilio catalog y llyfrgell yma, ond – a hyn sy’n arbennig – mae’r cyfan o’n llyfrgell, heblaw am ychydig o lyfrau hynafol neu brin a gedwir yn yr archif, ar silffoedd agored yn yr Ystafell Ymchwil, ac mae croesi i chi eu pori wrth eich pwysau!

P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrol benodol neu eisiau pori, mae gennym filoedd o lyfrau a chylchgronau yn ein llyfrgell y gallwch chwilio amdanynt ar y silffoedd neu yn ein catalog, yma.
P’un a ydych chi’n chwilio am gyfrol benodol neu eisiau pori, mae gennym filoedd o lyfrau a chylchgronau yn ein llyfrgell y gallwch chwilio amdanynt ar y silffoedd neu yn ein catalog, yma.

Yn ogystal â’n harchifau helaeth a llyfrgell arbenigol, mae ailagor yr Ystafell Ymchwil yn golygu y cewch fanteisio’n fwy uniongyrchol hefyd ar adnodd amhrisiadwy arall – ein staff Llyfrgell ac Ymholiadau cymwynasgar! Er ein bod ni wedi gweithio’n ddiflino i roi cymorth i gymaint o ymchwilwyr â phosibl yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf drwy gyfrwng ein gwasanaeth o bell, rydym yn edrych ymlaen at eich helpu wyneb yn wyneb eto. Mae ein staff gwybodus yn awyddus i’ch llywio drwy ein casgliadau ac i hwyluso eich ymchwil i amgylchedd hanesyddol cyfoethog Cymru, sy’n cynnwys adeiladau yn ogystal â safleoedd arforol ac archaeolegol.

Mae ein staff Llyfrgell ac Ymholiadau cyfeillgar bob amser yn barod i’ch rhoi chi ar ben ffordd.
Mae ein staff Llyfrgell ac Ymholiadau cyfeillgar bob amser yn barod i’ch rhoi chi ar ben ffordd.

Yn olaf, er ein bod ni’n ailafael yn ein gwasanaeth arferol i raddau helaeth, bydd rhai mesurau yn aros mewn grym. Cyfyngir ar nifer yr ymwelwyr a gofynnir i chi gadw pellter cymdeithasol a gwisgo masg oni bai bod gennych reswm meddygol dros beidio. Byddwn hefyd yn agor y ffenestri pryd bynnag y bo modd i sicrhau cylchrediad aer da. Bydd hyn yn diogelu iechyd a diogelwch ein staff a’n hymwelwyr a hefyd yn sicrhau y gall ymchwilwyr bregus gyrchu ein cofnodion a’n gwasanaethau’n gysurus ac yn hyderus. Cewch ddarllen ein polisïau a gweithdrefnau presennol yma.

Cewch fynd ar daith rithiol drwy ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yma (heb y to newydd gwaetha’r modd!).

Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut i ddod o hyd i ni yma. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi o 4 Ebrill ac at eich helpu i ddarganfod ac ymchwilio i amgylchedd hanesyddol Cymru.

Dr Adam N. Coward
Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

22/03/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x