CBHC / RCAHMW > Newyddion > Comisiwn Brenhinol Archif Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2023

Comisiwn Brenhinol Archif Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2023

Croeso i’r rhifyn misol diweddaraf o Fwletin Archifau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sy’n rhestru’r holl ddeunydd sydd newydd gael ei gatalogio. Mae eitemau’r archifau, llyfrau’r llyfrgell a’r erthyglau sydd mewn cyfnodolion i gyd ar gael i’w gweld yn ein hystafell ddarllen gyhoeddus. Mae catalog llawn yr archifau ar gael ar coflein.gov.uk. ac mae’n cynnwys copïau digidol o lawer o’r eitemau a restrir. Mae’r cyhoeddiadau i gyd i’w gweld yng Nghatalog y Llyfrgell, sydd ar-lein.

Oriau agor ein Llyfrgell a’n hystafell ddarllen:

Rydym ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau o 9:30 tan 16:00 ac ar ddydd Mercher o 10:30 tan 16:30.

Byddem yn eich cynghori i drefnu apwyntiad.

Archif

Mae eitemau archif wedi’u hychwanegu i’r casgliadau canlynol yn ystod y mis diwethaf:

Copïau caled yw llawer o’r eitemau hyn, sy’n cynnwys cynlluniau ar raddfa fawr, ffotograffau ac adroddiadau, ac maent ar gael i’w gweld yn ein hystafell chwilio yn Aberystwyth. Mae eitemau eraill yn rhai digidol y gellir eu gweld ar ein catalog ar-lein Coflein.

Dyma rai o’r eitemau sydd wedi’u catalogio erbyn hyn ac sydd ar gael ar Coflein:

Awyrlun sy’n dangos buarth yn cael ei ddefnyddio ym Modesi, Dyffryn Ogwen. Tynnwyd y llun ar 12 Hydref 2023 gan John Rowlands. Cyfeirnod: DD2023_011_074

Mae’r buarth aml-gell, sydd ar y llethrau islaw Rhiwlas, yn agos i fferm Bodesi, Dyffryn Ogwen ac mewn ardal o weithgarwch bugeilio helaeth sy’n ymestyn dros gyfnod maith. Gwelwyd y buarth, a thynnwyd llun ohono’n cael ei ddefnyddio i ddidoli defaid, ar 12 Hydref 2023 yn ystod cyfnod hel defaid yr hydref.

Gallwch ddarllen mwy yn ein cofnod safle yma: https://coflein.gov.uk/cy/safle/800212/

Darlun digidol sy’n ail-greu fferm anghyfannedd ar lethrau Carn Ingli, Y Preseli, a gynhyrchwyd gan Paul Davis yn 2023. Ger y bwthyn gwelir caeau a sawl gardd â wal o’u cwmpas, a adeiladwyd rywsut-rywfodd, a gwelir olion tai allan gan gynnwys lloc (neu dwlc?) sydd wedi’i adeiladu yng nghysgod cerrig mawrion naturiol. Cyfeirnod: PRD_09_091_003
Mae’r fferm bellach yn adfail, fel y gwelir yn y llun hwn a dynnwyd gan Paul yn 2023. Cyfeirnod: PRD_09_091_002

Gallwch ddarllen mwy yn ein cofnod safle yma: https://coflein.gov.uk/cy/safle/800197/

Lluniau o arolwg o Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd a gynhaliwyd gan y Comisiwn Brenhinol ym mis Gorffennaf 2022. O’r top: Yr adeilad canolog sy’n cynnwys y neuadd isaf a champfa; ystafell fwyd rhif 31 yn rhan o’r adran Dylunio a Thechnoleg; sgwâr paffio a bagiau dyrnu yn y Neuadd Isaf; cabinet pren mawr yn yr ystafell baratoi ar gyfer Gwyddoniaeth. Cyfeirnod yr arolwg: DS2022_097

Agorwyd Ysgol Uwchradd Cathays (sef Ysgol Uwchradd Drefol Cathays yn flaenorol) ar 15 Medi 1931 yn ardal y Maendy yng Nghaerdydd. Roedd gan yr ysgol gyfleusterau modern a oedd yn cynnwys neuaddau ymgynnull ar wahân ar gyfer pob adran, campfeydd, ystafelloedd gwersi gwaith llaw, labordai ac ystafelloedd dosbarth. Fe’i dyluniwyd gan Beiriannydd y Ddinas, George Whitaker, ac fe’i hadeiladwyd o frics a dorrwyd â gwifren, a ddarparwyd gan Gwmni Brics Penarth.

Mae cynlluniau ar y gweill dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i godi adeilad newydd sbon ar safle Canolfan y Maendy erbyn 2025 yn lle adeiladau presennol Ysgol Uwchradd Cathays.

Gallwch ddarllen mwy yn ein cofnod safle yma: https://coflein.gov.uk/cy/safle/544639/

Tu blaen Capel Maesyronnen a’r tŷ capel, o’r tu allan (yn seiliedig ar y cwmwl pwyntiau a ffurfiwyd wrth gynnal arolwg sganio â laser). Cynhyrchwyd yn rhan o Arolwg Sganio’r Ddaear â Laser a gynhaliwyd mewn perthynas â Chapel Cynulleidfaol Maesyronnen gan Dr Jayne Kamintzis, 19-20 Hydref 2022. Cyfeirnod: TLS2022_005_03_03

Ffurfiwyd Capel Cynulleidfaol Maesyronnen ger y Clas-ar-Wy yn 1692 ac mae ganddo gysylltiadau pwysig â hanes anghydffurfiaeth yng Nghymru. Mae gan y tŷ capel nifer o gofebau ar y wal, sy’n ddiddorol o safbwynt hanes anghydffurfiaeth yn yr ardal.

Mae modd gweld animeiddiad sy’n eich tywys o gwmpas/trwy’r adeilad, a gynhyrchwyd yn rhan o’r arolwg, yma.

Gallwch ddarllen mwy yn ein cofnod safle yma: https://coflein.gov.uk/cy/safle/8238/

Bwrw golwg yn ôl

Bob mis, byddwn yn dangos llun cynharach sy’n gysylltiedig ag un o’r safleoedd uchod ac sydd wedi’i dynnu o’n harchif. Mae’r llun hwn yn dangos Ysgol Uwchradd Drefol Cathays ym mis Ebrill 1972. Mae’r llun Aerofilms gwreiddiol wedi’i docio er mwyn dangos yr ysgol. Mae’r llun gwreiddiol ar gael ar Coflein (cyfeirnod: 6544165).

Ysgol Uwchradd Drefol Cathays ym mis Ebrill 1972.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni:Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BUFfôn: +44 (0)1970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: cbhc.gov.uk

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg | Correspondence welcomed in Welsh and English

16/11/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x