CBHC / RCAHMW > Newyddion > Cymru’n Arwain y Ffordd Yn Erbyn Troseddau Treftadaeth
Mwnt Church closed after attacks by vandals in December 2021.

Cymru’n Arwain y Ffordd Yn Erbyn Troseddau Treftadaeth

Mae’r pedwar heddlu sydd yng Nghymru wedi ymuno â chyrff treftadaeth, gan gynnwys y Comisiwn Brenhinol, i leihau troseddau treftadaeth. Mae ganddynt rybudd llym – nid oes modd ei ddychwelyd ar ôl iddo ddiflannu.

Mae troseddau treftadaeth yn difrodi asedau a safleoedd hanesyddol ac yn cynnwys achosion o ddwyn, llosgi bwriadol, defnyddio synwyryddion metel ar gyfer gweithgarwch anghyfreithlon (yn enwedig i ddwyn arteffactau archaeolegol o safleoedd a warchodir), achub llongau drylliedig yn anghyfreithlon, a gyrru cerbydau oddi ar y ffordd ar safleoedd archaeolegol.

Er mwyn ceisio atal colli rhagor o dreftadaeth bwysig, mae Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru yn lansio Ymgyrch Treftadaeth Cymru heddiw, 21 Mehefin 2022.

Dyma’r fenter gyntaf o’i math yn y DU, a’i nod yw codi ymwybyddiaeth ac atal troseddau treftadaeth ar draws Cymru.

Bydd timau’r heddluoedd yn gweithio gyda CADW, Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Parciau Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a sefydliadau treftadaeth eraill tebyg i’r Comisiwn Brenhinol, ymddiriedolaethau archaeolegol ac amryw wirfoddolwyr ar draws y sector i weithio tuag at feithrin dealltwriaeth well o droseddau treftadaeth.

Meddai Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Dr Richard Lewis:

“Ein treftadaeth sy’n ein ffurfio ni fel pobl, felly mae’n hanfodol ein bod yn gwarchod y tirnodau a’r tirweddau hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Meddai’r Arolygydd Reuben Palin o Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae pobl yn falch o’u treftadaeth, a hynny’n gywir ddigon, ond yn anffodus mae yna leiafrif nad ydynt yn rhoi iddi’r parch y mae’n ei haeddu. Mae troseddau treftadaeth yn fater difrifol a all gael effaith negyddol ddifrifol ar ein cymunedau.”

Meddai Ysgrifennydd/Prif Weithredwr y Comisiwn Brenhinol, Christopher Catling:

“Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cefnogi’r fenter hon yn llwyr. Nid yw troseddau treftadaeth byth yn bethau dibwys, ac mae achosion o ddwyn a fandaliaeth yn achosi trallod arbennig i gymunedau sy’n ei chael yn anodd ac sydd efallai, er enghraifft, yn gorfod dod o hyd i arian er mwyn ymdrin â chanlyniadau dwyn metel o addoldai, sy’n golygu bod glaw yn dod drwy’r to, neu er mwyn atgyweirio ffenestri yn dilyn fandaliaeth, fel a ddigwyddodd yn Eglwys y Mwnt ychydig cyn y Nadolig y llynedd.”

Bydd llawer yn cofio’r difrod i Eglwys y Mwnt ar arfordir Ceredigion. Roedd y difrod a wnaed i’r eglwys gan fandaliaid yn cynnwys niweidio’r ffenestri plwm a’r fynedfa sydd â giât yn ogystal â niweidio tu mewn hanesyddol yr adeilad. Cafodd selogion eglwysi ar draws y byd eu syfrdanu gymaint nes i’r swm hael o £30,000 gael ei godi mewn ychydig ddiwrnodau er mwyn cyfrannu at atgyweirio’r eglwys Gymreig ddiarffordd hon sy’n gysylltiedig ag ysbrydolrwydd Celtaidd.

Eglwys y Mwnt ar gau ar ôl ymosodiadau gan fandaliaid ym mis Rhagfyr 2021.
Eglwys y Mwnt ar gau ar ôl ymosodiadau gan fandaliaid ym mis Rhagfyr 2021.

Os ydych yn poeni bod troseddau’n effeithio ar adeiladau neu henebion hanesyddol neu safleoedd eraill yng Nghymru, boed yn gyffredinol neu yng nghyswllt lle penodol, mae’r wybodaeth isod yn darparu cyngor ynghylch beth sy’n cael ei wneud am y broblem a pha gamau gweithredu y gallwch chi eich hun eu cymryd.

Os ydych yn gwybod am drosedd sy’n cael ei chyflawni ar hyn o bryd, ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 999.

Os ydych yn poeni am rywbeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar ac sydd wedi difrodi ased hanesyddol, ffoniwch 101 i roi gwybod i’r heddlu am y digwyddiad. Fel arall, gallwch roi gwybod amdano drwy wefan eich heddlu lleol.

Cofiwch nodi “Ymgyrch Treftadaeth Cymru” wrth roi gwybod am droseddau neu ddigwyddiadau.

I drosglwyddo gwybodaeth am weithgarwch troseddol ac aros yn ddienw, cysylltwch â Taclo’r Taclau drwy ffonio 0800 555 111 neu fynd i www.crimestoppers-uk.org

21/06/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x