CBHC / RCAHMW > Chwilio Ein Cofnodion

Chwilio Ein Cofnodion

Gwasanaethau data rhagorol sy’n sicrhau bod gwybodaeth effeithiol ar gael ar-lein am amgylchedd hanesyddol Cymru.

Coflein
Mae Coflein yn fodd i weld manylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru, ynghyd â mynegai i’r lluniadau, y llawysgrifau a’r ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Catalog y Llyfrgell
Mae catalog y Llyfrgell yn darparu mynediad ar-lein i gasgliadau Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol sy’n cwmpasu pob agwedd ar archaeoleg, pensaernïaeth, hanes, archaeoleg arforol, topograffeg, cartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a strategaeth amgylchedd hanesyddol Cymru.

Cymru Hanesyddol
Porth sy’n seiliedig ar fapiau yw Cymru Hanesyddol, a thrwyddo caiff y defnyddiwr wybodaeth o un neu ragor o gronfeydd data. Dangosir bodolaeth y wybodaeth ar ffurf dotiau ar fap.

CBHC ar Fap Data Cymru

Mae data o Cofnod Henebion Cymru bellach ar gael i fynychu a lawr lwytho o Fap Data Cymru fel setiau data daearol neu forol.  Mae’r data ar gael dan Drwydded Llywodraeth Agored fel rhan o’n hymroddiad i wneud ein data yn fwy hygyrch.   

Aerofilms
Ar wefan Prydain oddi Fry ceir lluniau sy’n dod o gasgliad Aerofilms, yr archif unigryw o awyrluniau sydd o bwys rhyngwladol. Yn y casgliad hwnnw ceir 1.26 miliwn o negyddion a thros 2000 o albymau o ffotograffau.

Anghydffurfio Digidol: Hanes Capeli Cymru
Mae cynnwys llawn Cronfa Ddata Capeli y Comisiwn, sef cyfanswm o 6430 o safleoedd, bellach ar gael ar-lein drwy wefan y prosiect.

Casgliad y Werin Cymru
Mae Casgliad y Werin Cymru yn wefan sy’n bodoli’n unswydd ar gyfer hanes Cymru a’i phobl. Mae’r wefan yn llawn o luniau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru.

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol
Mynegai o enwau lleoliadau daearyddol a nodir mewn ffynonellau a oedd ar gael cyn y Rhyfel Byd Cyntaf yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol.

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru
Mae Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru yn adnodd ymchwil addysgol a deongliadol sy’n ymdrin â meysydd brwydro a safleoedd gwrthdaro hanesyddol eraill yng Nghymru, ac a gynhyrchwyd i gynyddu gwybodaeth, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo ymchwil pellach.

Taith i’r Gorffennol
Gwefan amlgyfrwng newydd sy’n hyrwyddo twristiaeth treftadaeth hanesyddol yng Nghymru yw Taith i’r Gorffennol (mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a CheltaiddPrifysgol Cymru).

Treftadaeth Ddisylw?
Mae gwefan y prosiect Treftadaeth Ddisylw? yn cynnwys rhaglen o weithgareddau archaeoleg gymunedol sydd â’r nod o annog ac ysbrydoli pobl ifanc ar hyd a lled Cymru i ddarganfod eu treftadaeth lleol.

Prosiect Llongau-U Cymru 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr
Mae gwefan y Prosiect Llongau-U yn defnyddio technegau arloesol i greu delweddau o longddrylliadau o’r Rhyfel Mawr sy’n gorwedd ar waelod y môr ac sy’n gyfrwng ar gyfer casglu storïau newydd am y Rhyfel Mawr ar y Môr drwy ymgysylltu â chymunedau ar hyd arfordir Cymru.

CHERISH

Roedd CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd) yn brosiect newid yn yr hinsawdd a threftadaeth arfordirol, a ariannwyd gan yr UE rhwng 2017 a 2023. Roedd y prosiect yn codi ymwybyddiaeth ac yn meithrin dealltwriaeth o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol agos, ar safleoedd treftadaeth a thirweddau ar hyd arfordiroedd ac ar draws moroedd Cymru ac Iwerddon. 

Tweets