CBHC / RCAHMW > Chwilio Ein Cofnodion > Anghydffurfio Digidol: Hanes Capeli Cymru

Anghydffurfio Digidol: Hanes Capeli Cymru

Buom yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru i greu ‘amgueddfa rithwir’ ar-lein sy’n adrodd hanes capeli Cymru o ran crefydd, pensaernïaeth, diwylliant a chymdeithas.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Croeso Cymru fel rhan o raglen Fframwaith Twristiaeth Ddigidol, ac mae’n brosiect sy’n adeiladu ar waith hirsefydlog y Comisiwn yn amlygu pwysigrwydd capeli fel adeiladau nodedig ac eiconig yng Nghymru sy’n cyfrannu’n sylweddol at ein tirweddau trefol a gwledig. Er y cydnabyddir erbyn hyn eu bod cyn bwysiced ag adeiladau cyhoeddus mawr eraill y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, capeli yw un o’r mathau o adeiladu yng Nghymru sydd fwyaf mewn perygl oherwydd diffyg defnydd.

Mae cynnwys llawn Cronfa Ddata Capeli y Comisiwn, sef cyfanswm o 6430 o safleoedd, bellach ar gael ar-lein drwy wefan y prosiect. Mae defnyddwyr hefyd yn gallu ychwanegu neu ddiweddaru eu gwybodaeth a’u lluniau eu hunain. Mae rhyngwyneb mapio yn galluogi defnyddwyr i greu data am wahanol enwadau, arddulliau a phenseiri, ymhlith pethau eraill.

Yn sgil gwaith gan y Comisiwn yn creu teithiau ffotograffig Gigapixel a theithiau ‘hedfan’ a grëwyd drwy sganio laser, mae mynediad rhithwir i gapeli sy’n eiddo i Addoldai Cymru nawr yn galluogi pobl ledled y byd i archwilio’r adeiladau o bell. Adroddir straeon y capeli a’u cymunedau hefyd drwy gyfres o ffilmiau a delweddau rhyngweithiol sy’n dwyn ynghyd ddeunydd archif, ail-greu cyfrifiadurol a gwybodaeth gymunedol i egluro eu pwysigrwydd.

Bydd y wefan yn parhau i dyfu a datblygu, gan ddod yn ganolbwynt ar gyfer dysgu am yr adeiladau eiconig hyn ac yn gyfle i fynd i’r afael â safleoedd sydd mor arbennig o ran treftadaeth a llefydd pwysig y dyfodol.

Tweets