CBHC / RCAHMW > Newyddion > Darganfyddwch Pendinas Gyda’n Map Ffantastig Newydd!

Darganfyddwch Pendinas Gyda’n Map Ffantastig Newydd!

Pa mor dda ydych chi’n ‘nabod Pendinas?  Ydych chi’n gwybod bod Pendinas, Penparcau, ger Aberystwyth, yn fryngaer o’r Oes Haearn sy’n dyddio nôl dros 2000 o flynyddoedd?  Ydych chi’n gwybod mai Pendinas yw’r fryngaer fwyaf ym Mae Ceredigion, yn fwy cymhleth nag unrhyw fryngaer arfordirol o ogledd sir Benfro i Benllyn?  Ydych chi’n gwybod bod Cofeb Wellington, sydd wedi ei leoli ar ben Pendinas, yn coffáu Brwydr Waterloo?  Ydych chi’n gwybod bod Pendinas yn warchodfa natur leol sydd yn frith o fywyd gwyllt yn ogystal ag yn safle archeolegol sy’n hygyrch o bob cyfeiriad ac yn le perffaith ar gyfer cerdded?

Mae’r holl agweddau hyn o Bendinas, a llawer o rai eraill, yn cael eu dathlu a’u cofnodi mewn map lliwgar darluniadol a grëwyd gan yr artist cyfoes Carys Tait, ac a gomisiynwyd gan Brosiect Cymunedol Archeolegol Bryngaer Pendinas, sef un o ddeilliannau’r gwaddol a fydd yn cael ei gadael gan y prosiect ddwy flynedd a ariannwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae’r map newydd hyn yn rhoi persbectif gwych inni o’r awyr o Bendinas ym mhentref Penparcau, ychydig i’r de o Aberystwyth.  Mae’r map wedi ei addurno gyda bywyd gwyllt – barcud, bwncath, brân coesgoch ac adar eraill, iâr fach yr haf â blaen oren a hyd yn oed y fadfall gyffredin – y gallwch ddisgwyl weld wrth gerdded lan i Bendinas.  Mae’r fryngaer yn cael ei dangos ar y groesffordd rhwng sawl llwybr cerdded seiclo: y Llwybr Arfordirol adnabyddus, Llwybr Ystwyth (ar hyd hen lwybr y rheilffordd), yn ogystal â’r teithiau sy’n ymlwybro i fyny ac o gwmpas llethrau a ffosydd Pendinas.

Wedi ei greu gan Carys Tait, sy’n adnabyddus am eu gwaith celf afaelgar liwgar, mentrus a manwl, mae’r map yn archwilio themâu fflora a ffawna, hanes ac archeoleg ac yn cofleidio’r wefr o fynd allan i ddarganfod ac archwilio’r fryngaer ogoneddus yma.  Mae’r holl elfennau hyn wedi cael eu gweu yn ddeheuig at ei gilydd mewn ffordd ddarluniadol i greu map newydd angenrheidiol a bywiog, sydd yn hygyrch i bawb i’w ddarllen a’i ddefnyddio. 

Mae Dr Toby Driver o’r Comisiwn, wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i lwyddiant y prosiect ac yn blês ofnadwy gyda’r map, gan ddweud:

‘Rydym yn hapus iawn gyda map newydd hygyrch Pendinas, sydd wedi ei ddarlunio’n wych gan Carys Tait.  Mae Gwarchodfa Natur Leol Pendinas a Than-y-bwlch yn drysor gwerthfawr i drigolion Aberystwyth ond yn gallu bod yn anodd weithiau i wybod sut i gael mynediad ato.  Mae’r map newydd yma’n dangos y llwybrau troed, y meysydd parcio a’r holl archeoleg a’r bywyd gwyllt y gall ymwelwyr weld, gan gynnwys bryngaer rymus Pendinas!’

Bydd copïau o’r map ar gael cyn bo hir mewn ffurf brintiedig a digidol newydd yn rhad ac am ddim mewn cyhoeddiad am y fryngaer.  Bydd Darganfod Bryngaer Pendinas yn cael ei lansio yng Ngŵyl Archeoleg Pendinas yn yr Hwb: Canolfan Cymunedol Penparcau, her Aberystwyth, ar 27 Gorffennaf, 2024.  Croeso cynnes i bawb!  Bydd y fersiwn digidol ar gael i’w lawr lwytho oddi ar siop ar-lein y Comisiwn: Lawrlwythiadau – Siop CBHC – RCAHMW Shop

Bydd copïau print o’r llyfr hefyd yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion ysgolion lleol a grwpiau lleol.  Mae cynlluniau ar droed hefyd i greu nifer o baneli arddangos a fyddant yn dangos y map mewn ysgolion lleol ac yng Nghanolfan Cymunedol Penparcau yn ogystal â rhannu’r ddelwedd gyda’r Cyngor Sir a grwpiau eraill sy’n dangos diddordeb.  I ddarganfod mwy, cysylltwch gyda Nicola Roberts: nicola.roberts@cbhc.gov.uk

Mae Prosiect Archeoleg Bryngaer Pendinas yn brosiect partneriaeth dwy flynedd rhwng y Comisiwn Brenhinol a Heneb – yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Archeoleg Cymru (Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn gynt).  Wedi ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, gyda chymorth ychwanegol oddi wrth Cadw, mae’r prosiect wedi ein helpu i ddarganfod mwy am y fryngaer drawiadol hon o’r Oes Haearn, sydd mor amlwg uwchlaw Penparcau, Aberystwyth. Roedd gweithgareddau amrywiol y prosiect yn cynnwys gwaith cloddio, teithiau tywys, gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol lleol, cliriad eang o’r eithin, yn ogystal â dwy Ŵyl Archeoleg Pendinas.  Dewch i ymuno gyda ni ar Orffennaf 27, 2024 am yr ail ŵyl, am ddiwrnod llawn gweithgareddau hwyl a lansiad ein llyfryn rhad ac am ddim am Bendinas, sy’n dathlu gwaith y prosiect!  I gael rhagor o fanylion, cysylltwch gyda: beca.davies@cbhc.gov.uk

Mae Carys Tait yn gynllunydd ac yn ddarlunydd annibynnol.  Am wybodaeth bellach am ei gwaith, medrwch ymweld gyda’i gwefan: https://www.carys-ink.com/

04/07/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x