CBHC / RCAHMW > Newyddion > Diweddariad ynghylch Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

Diweddariad ynghylch Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

Rydym wedi bod yn brysur yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf yn lansio’r prosiect, yn recriwtio aelodau ychwanegol i dîm y prosiect, yn gwrando ar straeon pobl, yn ennyn diddordeb gwirfoddolwyr, yn sefydlu partneriaethau lleol, yn cysylltu â phrosiectau eraill ym maes hanes llafar ac yn dathlu sawl gŵyl.

Mae’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed heddiw, sef 10 Rhagfyr. Mae’r Datganiad yn cynnwys hawliau sylfaenol i bob bod dynol, waeth beth fo’i hil, ei liw, ei grefydd, ei ryw, ei iaith, ei farn – boed yn farn wleidyddol neu fel arall, ei darddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, ei eiddo, ei statws geni neu’i statws fel arall.  

Fe dâl i ni gofio bod bron bob un o’r hawliau hynny wedi’u tramgwyddo yn 1972 pan yrrodd Idi Amin, Arlywydd Uganda ar y pryd, dros 80,000 o Asiaid allan o’r wlad. Daeth tua 28,000 o bobl i’r DU a daeth tua 1,700 o bobl i lety mewn hen wersyll milwrol yn Nhonfannau, Gwynedd.   

Roedd Chandrika Joshi yn un o’r bobl a oedd yn byw yn Nhonfannau. Rhannodd ei hatgofion a’i theimladau dwys am y cyfnod hwnnw yn y digwyddiad i lansio’r prosiect ar 5 Hydref 2023.

Roedd anerchiad gan Dawn Bowden, AS a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, a chyfraniadau gan Christopher Catling, Prif Weithredwr y Comisiwn Brenhinol, a Perminder Dhillon, Arweinydd Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru, hefyd yn rhan o’r digwyddiad lansio. Cafodd y digwyddiad ei gadeirio gan yr Athro Nancy Edwards, Cadeirydd y Comisiwn.

I weld fideo o’r digwyddiad lansio

Ar ôl y digwyddiad llwyddiannus i lansio’r prosiect, mae llawer o unigolion a sefydliadau wedi cysylltu â ni i fynegi awydd i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r prosiect.

Cymryd rhan

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd gennych yn barod i wneud gwahaniaeth er gwell i fywydau pobl. Mae hefyd yn gyfle i wella sgiliau a phrofiad, a gall arwain at swydd gyda thâl.

Byddem yn croesawu gwirfoddolwyr i helpu i gyfweld, recordio hanesion llafar a’u harchifo, ac i gynorthwyo gyda’r gwaith o fapio a chofnodi lleoedd pwysig o safbwynt diwylliannol, crefyddol a hanesyddol.

Bwriedir cynnal sawl diwrnod hyfforddi i wirfoddolwyr ym mis Ionawr a mis Chwefror 2024. I archebu lle a chofrestru eich diddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch ebost at y prosiect: ProsiectTAG@cbhc.gov.uk.

Cysylltwyr cymunedol

Beth am fod yn gysylltwr cymunedol a helpu’r prosiect i gysylltu â chymunedau lleol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell? Bydd yn gyfle i ymgysylltu’n eang â phob cymuned; helpu i hwyluso sgyrsiau ymhlith gwahanol grwpiau diwylliannol; cyfnewid gwybodaeth; a meithrin cydlyniant cymunedol yn lleol.

Bydd cysylltwyr cymunedol hefyd yn helpu’r prosiect gyda’r arddangosfa deithiol y bwriedir ei chynnal yn ystod 2024/25. Cysylltwch â ni os hoffech fod yn gysylltwr cymunedol. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Straeon personol

Rydym yn awyddus i recordio cymaint o straeon personol ag y gallwn ar gyfer yr archif lafar, ac yn benodol rydym am gyrraedd pobl nad ydynt yn cael cyfle’n aml i adrodd eu stori. Rydym yma i wrando gyda thosturi ac empathi, er mwyn archwilio siwrnai pobl o orfod gadael gwlad i orfod meithrin gwytnwch, a gallwn sgwrsio mewn sawl iaith Asiaidd. Mae croeso i chi gysylltu i rannu eich stori.

Gwirfoddoli fel ymarferwyr lles

Gall ymarferwyr lles ystyriol o drawma helpu’r sawl sy’n cael eu cyfweld i ymdrin â’r emosiynau a allai ddod i’r amlwg yn y fan a’r lle wrth iddynt ailadrodd eu straeon. Byddem yn croesawu ymarferwyr lles o bob disgyblaeth holistaidd i weithio gyda ni.

Pobl greadigol

Gall artistiaid, ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilm lleol helpu i adrodd ac ailddychmygu straeon a chreu arddangosfeydd bywiog a fydd yn rhai cenedlaethol ac yn rhai a fydd yn mynd ar daith, y bwriedir eu cynnal yn ystod 2024 a 2025. Mae sawl syniad cyffrous wedi codi o drafodaethau cychwynnol, a byddwn yn datblygu’r rhain ymhellach yn y flwyddyn newydd.

Cymuned fuddiant

Gall pawb gefnogi’r prosiect drwy ymuno â chymuned fuddiant y prosiect i gael diweddariadau a hysbysiadau, gan gynnwys rhai am ein seminarau misol.

Seminarau misol

Mae ein seminarau misol yn darparu llwyfan ar gyfer trafodaeth ehangach am gydraddoldeb, mudo, gwytnwch, hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth.

Cynhelir ein seminar gyntaf ar 25 Ionawr 2024 a bydd yn ymdrin â’r Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol – paratoi’r ffordd ar gyfer cymdeithas fwy cynhwysol o safbwynt hil erbyn 2030. Bydd yr ail seminar, ynghylch Siwrneiau Meithrin Gwytnwch, yn cael ei chynnal ar 21 Chwefror 2024 a bydd yn cynnwys dwy awdures y mae un ohonynt yn newyddiadurwr arobryn.

I glywed mwy am y seminarau a chael diweddariadau eraill, ymunwch â chymuned fuddiant y prosiect: http://eepurl.com/iALGp6

Diweddariadau eraill

Mae sawl prosiect hanes llafar, sydd wedi cyrraedd amryw gyfnodau o ran datblygiad, wedi cysylltu â ni i drafod sut y gallwn gydweithio. Rydym wrthi’n cynllunio digwyddiad cydweithio a gynhelir ym mis Chwefror er mwyn dod â phob un o Brosiectau Treftadaeth Asiaidd Cymru ynghyd. Cofiwch gysylltu os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r digwyddiad.

Dathlodd amryw gymunedau wyliau crefyddol a diwylliannol yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, a oedd yn cynnwys Diwali sy’n un o’r gwyliau mwyaf lliwgar a’r mwyaf o ran maint. Hoffem ddiolch i’r holl unigolion a’r holl sefydliadau a gyfrannodd wybodaeth a lluniau o’u dathliadau Diwali, Bandi Chhor Divas a Navratri.

Cafodd y dathliad diweddaraf i ddathlu pen-blwydd y Gwrw Nanak Dev Ji, a drefnwyd gan Gyngor Siciaid Cymru, ei gynnal ar 26 Tachwedd 2023 ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd yr Athro Nancy Edwards, Cadeirydd y Comisiwn, a Perminder Dhillon yn bresennol yn y digwyddiad, a oedd yn gyfle gwych i rwydweithio a rhannu gwybodaeth.  

Yr Athro Nancy Edwards, Cadeirydd y Comisiwn; Perminder Dhillon, Arweinydd Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru; a Gurmit Singh Randhawa MBE, BCHA a Dr Gurpreet Singh Kalra MD, MSc, FFMLM o Gyngor Siciaid Cymru. Llun gan Robin Chaddah-Duke.

Wrth i ni nesáu at y dathliadau nesaf, hoffai Tîm Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru ddymuno’n dda i bawb ar gyfer Diwrnod Bodhi, y Nadolig, Hannukkah a byrddydd y gaeaf. Rydym wedi rhoi nodyn atgoffa yng nghalendr y prosiect ar gyfer pob gŵyl sydd ar ddod yn 2024. Mwynhewch eich dathliadau a blwyddyn newydd dda iawn i chi yn 2024.

Perminder Dhillon, Arweinydd Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: Dathlu ac Archifo Profiadau Asiaid Ugandaidd

Cysylltwch â’r prosiect drwy anfon ebost i ProsiectTAG@cbhc.gov.uk neu ffonio 01970 621 234

Darllen blogiau eraill y prosiect

08/12/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x