CBHC / RCAHMW > Newyddion > #EichArchif – Casgliadau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru
A visitor to our search room having a closer look at one of our aerial photographs.

#EichArchif – Casgliadau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn archif gyhoeddus gyfoethog, enfawr sydd wedi’i hadeiladu gan y Comisiwn Brenhinol ers ei sefydlu o dan Warant Frenhinol yn 1908 i ymchwilio i, a chofnodi treftadaeth archaeolegol ac adeiledig Cymru. Craidd CHCC yw’r ffeiliau safle sydd wedi’u trefnu yn ôl sir hanesyddol, math o safle, a mapio OS (taflenni chwarter). Yn ogystal, mae nifer o gasgliadau ar wahân eraill wedi’u rhestru isod (nid yn nhrefn yr wyddor).

Mae arolygon, ffotograffau a rhestrau o safleoedd ledled Cymru wedi’u cynhyrchu fel rhan o’r gwaith cofnodi hwn. Erbyn y 1960au, gyda chasgliadau o ddeunydd yn cael eu hychwanegu, gan gynnwys sylw cenedlaethol i fapiau a lluniau o’r awyr, roedd llawer iawn o ddeunydd wedi cronni a oedd angen ei ddidoli, ei dderbyn a’i gatalogio. Yn 1963 sefydlwyd Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) yn swyddogol.

Un o'n staff llyfrgell ac archifau, Rhodri Lewis, yn rhoi taith ddiweddar o amgylch ein storfeydd archifau.
Un o’n staff llyfrgell ac archifau, Rhodri Lewis, yn rhoi taith ddiweddar o amgylch ein storfeydd archifau.

Bellach yn Archif Achrededig, yn Lleoliad Cyflwyno Cydnabyddedig ar gyfer Cofnodion Cyhoeddus ac yn Ganolfan Archifau Digidol MEDIN, mae gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru 937 o gasgliadau wedi’u henwi; nifer sy’n tyfu fesul mis wrth i’n tîm arolygu ac ymchwilio ni fwydo deunydd o’u gwaith iddo ac rydym yn parhau i dderbyn cyflwyniadau gan ystod eang o sefydliadau treftadaeth ac aelodau’r cyhoedd.

Nid yw cyflwyno uchafbwyntiau ac esiamplau o’r archif byth yn gwneud cyfiawnder â graddfa ac ehangder y casgliadau sydd gennym, felly i roi rhyw syniad i chi o ystod y casgliadau hyn, maent wedi’u rhestru’n llawn isod.

Gellir chwilio am yr holl gofnodion hyn ar-lein yn ein catalog, Coflein, sy’n galluogi i chi dyrchu ymhellach i bob casgliad. Mae mwy na 100,000 o eitemau, wedi’u geni’n ddigidol neu wedi’u digideiddio’n ddiweddarach, ar gael i’w gweld am ddim.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am archaeoleg, adeiladau hanesyddol, treftadaeth ddiwydiannol a morol Cymru, efallai fel rhan o ymchwil i hanes teulu a chymuned, mae Coflein yn fan cyswllt cyntaf hanfodol.

Ymwelydd â'n hystafell chwilio yn cael golwg fanylach ar un o'n lluniau o'r awyr.
Ymwelydd â’n hystafell chwilio yn cael golwg fanylach ar un o’n lluniau o’r awyr.

Gallwch hefyd ddod i’n llyfrgell a’n hystafell chwilio yn Aberystwyth, neu ddefnyddio ein gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus lle bydd staff arbenigol yn darparu gwybodaeth ac yn helpu i ateb eich ymholiad.

Dolenni pellach:

Rhestr o Gasgliadau:

 • Adroddiad Cloddio Castell Dryslwyn
 • Darluniau Cloddio Twmpath Llosg Troedrhiwgwinau
 • Archif Cofnodi Archaeolegol Ffermdy Glyn Siw
 • Arolwg Abaty Margam
 • Casgliad Abaty Castell-nedd
 • Arolwg Capel Tabernacl
 • Manyleb Eglwys George Gilbert Scott Rhuddlan
 • Archif Cofnod Pensaer Eastington
 • LPM – Archif Cloddio Twmpath Clustog Llanelwedd
 • Arolwg o Beiriandy Chwarel Dorothea
 • STE – Archif Cloddio Sant Tudwal
 • Ffotograffau Llanerchydol
 • Arolwg Gwaith Copr yr Hafod a’r Morfa
 • Arolwg Chwarel Torcoed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • Casgliad Cloddio Caer Castell-nedd a Safle Rhufeinig Hirfynydd
 • Casgliad Pyllau Plwm Fron Goch
 • Archif Arolwg Glofa a Gwaith Brics Emlyn
 • Eglwys y Santes Fair, Y Drenewydd, Ffeil Cofnod Gwaith
 • CD1_010 – Delweddau Tir Bach
 • Casgliad Gorsaf Bŵer Casnewydd
 • Casgliad Modelau Hynafiaeth AO Clawdd Offa
 • Arolwg Ffotogrametrig Bwa’r Hafod
 • AIP – Cynlluniau Clafdy Aberystwyth
 • Archif Arolwg Peiriandy Chwarel Genwen
 • Casgliad Cil-y-coed yn ystod y Rhyfel
 • Darluniau Ysgol a Stablau Dowlais
 • Ffotograffau Ysbyty Pen-y-Fal
 • Cynlluniau Tref Dinas Abertawe
 • Arolwg P.S.A. Glyn Pits
 • Ffotograffau David Thomas
 • Briff Gwylio Archaeolegol Ffrwd Mwynglawdd Cwmbrwyno
 • Briff Gwylio Archaeolegol Mwynglawdd Esgair Fraith
 • Casgliad Arolwg Ystrad Einion
 • Arolwg Gwaith Haearn Tondu
 • BID – Darluniau Gwaith Haearn Blaenafon
 • Cofnod Gwaith Parc Arfordirol y Mileniwm Harbwr Pen-bre
 • Arolwg Tyrau Magnelau Doc Penfro
 • SCS – Arolwg Camlas Abertawe
 • Darluniau Camlas Cydweli a Llanelli
 • Casgliad Camlas Cydweli a Llanelli
 • Arolwg Melin Maes Glas
 • BSCN – Darluniau Gwaith Tiwb Casnewydd B.S.C
 • Casgliad Ffowndri Cambrian
 • Archif Briff Gwylio Parc Treftadaeth Stepaside
 • Archif Datblygu Chwarel Pen yr Orsedd
 • Archif Arolwg Neuadd Fawr Castell Dinefwr
 • Eglwys y Santes Fair, Papurau Ailadeiladu Caernarfon
 • Casgliad Dr E.M. Patterson Glyn-nedd
 • Arolwg Corlan Defaid Cwmllwyd
 • Archif Briff Gwylio Cwrt Stabl yr Hafod
 • Archif Arolwg Pont Porthdy Isaf Hafod
 • CD1_009 – Data Hafod
 • Darluniau Arolwg Glofa Penallta
 • Darluniau Arolwg Gwaith Haearn Prydeinig Myfyrwyr Ironbridge
 • Archif Adfer Gwaith Haearn Abaty Nedd
 • Ffotograff Gwaith Haearn Prydeinig Geonex
 • Darluniau Glofa Llywio Dwfn
 • Cynllun Cyffredinol Glofa Hafod yr Ynys
 • Casgliad Cloddio Cylch Cerrig a Charnedd Ynys Hir
 • Archif Cryfhau Castell Crucywel
 • Casgliad Cloddio Pen Dinas
 • Briff Gwylio Gorsaf CTI Penrhyn-Coch
 • BMS – Llawysgrif Burges
 • Ffotograffau Ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru Dafydd Roberts
 • ASGS – Arolwg Mynwent Eglwys yr Holl Saint
 • Darluniau Eglwys Llangar
 • Darluniau Ffwrnais Dyfi
 • Rhestr o Ddogfennau’n Ymwneud â Chastell Gorllewin Haverford
 • Arolwg Castell Castell-nedd
 • Casgliad Arolwg Foeldrygarn
 • NPCC – Casgliad Arolwg Castell Casnewydd
 • Llawysgrif Glyn y Groes
 • CCI – Darluniau Arwisgo Castell Caernarfon
 • Casgliad Safle Rhufeinig Caerllion
 • Mapiau Prosiect Abertawe
 • Mapiau Rhestr o Sir Gaernarfon
 • CWC – Casgliad Cyhoeddiadau Glofeydd CBHC
 • BHS – Casgliad Sleidiau Betty Hammond
 • Arolwg o Odynau Calch Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • CFWC – Ffotograffau Lliw Warden Henebion Maes Cadw
 • CFW – Ffotograffau Du a Gwyn Warden Henebion Maes Cadw
 • Casgliad Mapio A.P. Ffyrdd Rhufeinig Dyfed
 • RCD – Papurau CD-Rom 90 Mlwyddiant
 • Casgliad Fred Mason
 • Papurau Oliver Davies
 • Casgliad Arolwg Ardudwy GGAT
 • Llythyrau’r Dadeni yng Ngogledd Ddwyrain Cymru
 • Ardal Hyfforddi’r Fyddin Pontsenni
 • Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Ucheldir Ceredigion
 • Arolwg Tir Comin Gogledd Sir Faesyfed
 • Negatifau Adeilad Rhestredig Sir Fynwy
 • Ffotograffau Clough Williams-Ellis
 • BGU – Archif Arolwg Archaeolegol Ucheldiroedd Blaenau Gwent
 • JRR – Casgliad Ffordd Rufeinig Gogledd Cymru John Rigg
 • CD1_001 – CD Prosiect Asedau Treftadaeth Cymru y Fenter Coedwigaeth
 • Archif Robin Livens
 • Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Sir Gaerfyrddin
 • Casgliad Negatifau NADFAS
 • Casgliad Sleidiau CBHC
 • Mynegai Rhestrau Ewyllysiau Gŵyr
 • Ffotograffau Arolwg Ucheldiroedd Gorllewin Merthyr
 • Cwrs Golff St Andrews, Y Barri, Briff Gwylio Archaeolegol
 • Gwerthusiad Archaeolegol Chwarel Gwenfô
 • The Bindles, Cold Knap, Gwerthusiad Archaeolegol
 • CPP – Ffotograffau Cadw
 • WPWC – Casgliad Paentiadau Wal yn Eglwysi Cymru CBHC
 • Ffermdai a Bythynnod Morgannwg – Mynegai Brooksby
 • Ffyrdd Rhufeinig yng Ngogledd Cymru
 • Casgliad Walford Jones
 • Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Preseli a Thyddewi
 • Menter Ucheldiroedd – Archif Arolwg Cwm Elan
 • BCDM – Riliau Microffilm Darluniau Glo Prydain
 • ANP – Microfiche Llyfrau Nodiadau A.N. Palmer
 • DW – Dogfennau Drylliadau Dynodedig
 • BMP – Prosiect Twmpathau Llosg
 • CD1_004 – Delweddau Terry James o Gaerfyrddin
 • EMG – Map Eglwysig o Went yr Oesoedd Canol
 • BLP – Mapio Prosiect Tirwedd Blaenafon
 • BIHM – Sylfaen, Mynegai a Mapiau Hanesyddol
 • Casgliad James Barfoot
 • Drafftiau Amddiffynfeydd Tref Morgannwg
 • Archif Amddiffyn Prydain
 • Arolwg Mwyngloddiau Metel Ceredigion
 • PCA – Tirwedd Ddiwylliannol, Archaeolegol a Hanesyddol Penllergaer
 • Casgliad Ffotograffau West Air
 • Mynegai Sleidiau Llusern Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Casgliad Cyhoeddiadau Eryri O’r Awyr
 • Ffotograffau heb eu catalogio
 • Bro Morgannwg
 • Cynlluniau Rheoli Adeiladu Clwyd
 • Adeiladau Crefyddol Diangen yng Ngorllewin Cymru
 • BCC – Casgliad Microfiche Glo Prydain
 • CLBO – Rhestrau Adeiladau Rhestredig Gwreiddiol Cadw
 • WFA – Casgliad Cyhoeddiadau Cymru O’r Awyr
 • AHI – Darluniau Hanes Amaethyddol
 • GGAT Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Merthyr Tudful
 • Casgliad Cofnodion Adeiladau Cenedlaethol
 • Diwydiannau Cymru
 • Menter yr Ucheldiroedd – Adroddiadau
 • Mapiau Rhastr Mapio Hanesyddol Tirnod
 • CFWS – Sleidiau Lliw Warden Henebion Maes Cadw
 • Mapiau Un Fodfedd yr Arolwg Ordnans (wedi’u mowntio)
 • Casgliad Ffyrdd Rhufeinig
 • GBC – Casgliad Gerhard Bersu
 • Casgliad Arolygon Peilot Endex
 • Arolwg Peilot Ucheldiroedd Gorllewin Sir Faesyfed
 • CNJ – Casgliad C.N. Johns
 • CFF – Casgliad C.F. Fox
 • HNS – Nodiadau Cloddio Dr H.N. Savory
 • EXC – Casgliad Cloddiadau
 • Casgliad W.J. Hemp
 • Casgliad Cardiau Post wedi’u Mowntio
 • VNW – 101 Golygfeydd o Ogledd Cymru
 • BL – Casgliad Bryan Lawrence
 • Arolwg Peilot Capeli G.A.T.
 • EWL – Casgliad E.W. Lovegrove
 • DBFN – Llyfrau Nodiadau Maes David Bick
 • Hanes Deunydd y Comisiwn heb ei gatalogio
 • Casgliad Pen-rhys
 • Casgliad Rhaeadr
 • Darluniau Parker
 • Casgliad Gardner
 • Casgliad Cofnod Darganfyddiadau
 • Papurau Tredegar
 • Rhestrau Plwyfi Gwreiddiol Sir Faesyfed
 • CHH – Casgliad C.H. Houlder
 • Cardiau Arolwg Ordnans Cynnar
 • Llawysgrif Stowe
 • Mynegeion CBHC Amrywiol
 • Mynegai Darganfyddiadau CBHC
 • Cardiau Post E.M. Dickinson
 • Ffeiliau Darganfyddiadau CBHC
 • Ffotograffau NBR Amrywiol
 • Casgliad Darluniau y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol
 • Casgliad Cardiau Post y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol
 • Ffotograffau Ymddiriedolaeth Ddinesig a Gwobr Tai D.O.E
 • Darluniau Prys Edwards
 • SHC – Casgliad Sunter Harrison
 • Ffotograffau Anhysbys y Weinyddiaeth Waith
 • IRP – Papurau Adolygiad Diwydiannol 1992
 • M_DES_B – Darluniau Adeiladau Dan Fygythiad
 • Cardiau Cofnod Archaeolegol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Atodlenni’r Cyngor Gwarchod Natur
 • ATSR – Ffurflenni Cofnodi Safleoedd yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol
 • CLB – Llyfrynnau Adeiladau Rhestredig Cadw
 • Albymau Willoughby Gardner
 • RKB – Casgliad Rokeby
 • Ogofâu Cymru
 • Traethawd Wood ar Ymsymudiad
 • Ffurflenni Cofnodi Cyrff Gwarchod Sir Aberteifi
 • Atlas Thomas Telford
 • ‘Traethawd ar Fordwyo Mewndirol’ Valencey
 • Arolwg o Dde Sir Aberteifi
 • Sylwadau’r Arolwg Ordnans ar Gloddwaith Sir Benfro
 • Cyhoeddiad Mwyngloddiau Sir Aberteifi
 • Casgliad Toriadau Papur Newydd
 • Maint Bromfield ac Iâl
 • CBA – Cardiau Cofnod Diwydiannol C.B.A
 • Casgliad G.B. Mason
 • PSC – Casgliad Peter Smith
 • Adroddiadau Safle N.A.S
 • CPSP – Allbrint C.P.A.T S.M.R
 • Darluniau Arolwg Peiriandy Staffs
 • CMB – Llyfr Mapiau Cawdor
 • Albymau wedi’u Llungopïo
 • Arolygon Stad Parc Leighton Sefydliad Ironbridge
 • Trawsgrifau Papurau Trysorlys Caernarfon
 • CSS – Llyfrynnau Amserlen a Ddisodlwyd gan Cadw
 • CSSM – Arolwg Cadw o Henebion Cofrestredig yng Nghymru
 • Arolwg Cyflym o Henebion Dyfed
 • BRI – Archif Rhestrau Brycheiniog
 • Casgliad Rhestr Sir Benfro
 • Copi Prawf Rhestr Sir Drefaldwyn
 • Copi Prawf Rhestr Sir Feirionnydd
 • CAI – Archif Rhestrau Sir Gaernarfon
 • South Wales Daily News
 • BCCO – Darluniau Coleorton Glo Prydain
 • BCCA – Darluniau Cannog Glo Prydain
 • Drafftiau Hanes Sir Aberteifi
 • AHSG – Crynodebau o’r Grŵp Astudio Bryngeyrydd
 • COI – Casgliad Ffotograffau’r Swyddfa Wybodaeth Ganolog
 • MHLG – Rhestrau Dros Dro MHLG
 • Sbotrestrau Swyddfa Cymru
 • BDD – Dyddiadur Dewin Aberhonddu
 • AMPA – Papurau Deddf Cadw Henebion
 • MP – Casgliad Mervyn Pritchard
 • Darluniau Carter
 • Darluniau Gresham_Hemp
 • Mapiau Ardal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ffeiliau Ffyrdd Rhufeinig yr Arolwg Ordnans
 • Ffeiliau Llinol yr Arolwg Ordnans
 • Rhestrau Adeiladau Dros Dro Gwreiddiol
 • 25′ Ail Argraffiad Mapiau Meistr O.S.
 • Mapiau Maes yr Arolwg Ordnans
 • Mapiau Arolwg Ordnans 1:10000
 • Cynlluniau Trefol Arolwg Ordnans 1:1250
 • Mapiau Arolwg Ordnans 1:2500
 • Casgliad Rhwbiadau
 • BEM – Map Excelsior Bacon o Gymru a’r Gororau
 • GM – Mapiau Daearegol
 • Mapiau Ceisiadau Cynllunio
 • OSM3 – Mapiau Arolwg Ordnans 1:63360 7fed Argraffiad
 • Mapiau Arolwg Ordnans Amrywiol
 • Mapiau Sylfaen CBHC
 • Darluniau Adeiladau Newydd Caerdydd
 • Cardiau O.S. a Ddisodlwyd
 • Nodiadau ar Daith o Bensaernïaeth Gyffredin Ffrainc
 • Deunydd Ffeiliau Cadw wedi’i ddinistrio
 • Darluniau Arolwg Penmaen Dewi
 • ACSI – Cardiau Mynegai Safle Archaeologia Cambrensis
 • AUDC – Cynlluniau U.D.C. Aberdâr
 • Negatifau Gordon Barnes
 • RWC – Casgliad Rex Wailes
 • Casgliad Una Norman
 • LMS – Casgliad Rheilffordd Llundain, Canolbarth Lloegr a’r Alban
 • Casgliad J.J. Stanton
 • ACC – Casgliad Arthur Chater
 • CPO – Cardiau Post Cadw
 • MCR – Cofnodion Amrywiol Cadw
 • LMP – Ffotograffau Leonard Monroe
 • Safleoedd Milwrol yn Sir Benfro
 • CAF – Albymau a Ffeiliau Cadw
 • CMA – Cardiau Ffenestrog Microffilm Cadw
 • Casgliad Mynegai Darluniau Cymru Rufeinig
 • Mynegai Malcolm Seaborne i ‘The Builder’
 • GPC – Casgliad Prosiect Gerddi CBHC
 • VHB – Mynegai Vernon Hughes i ‘The Builder’
 • CD1_011 – CD Darganfod Pren Drylliad Sant Donat
 • CD1_012 – CD Darluniau Awtogad Castell Margam
 • Archif Prosiect Aneddiadau Gwledig Anghyfannedd D.A.T. 2002-2003
 • Archif Prosiect Aneddiadau Gwledig Anghyfannedd D.A.T. 2003-2004
 • Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol 2002-3, Dwyrain Sir Gaerfyrddin
 • CBEA – Archif Cloddio Caer y Beifil
 • Neuadd Gadlys, Asesiad Archaeolegol Bagillt
 • Llyfrau Nodiadau O. Davies
 • Adolygiad OS Dyffryn Conwy
 • AER – Ffacs Cloddwaith Hynafol yn Sir Faesyfed
 • BWS – Arolwg Big Windsor
 • Casgliad Llwybr Canoloesol Llanaber
 • Casgliad Ffotograffau Ymchwiliadau Archaeolegol Ken Hoverd
 • Casgliad Monograffau Archaeolegol Cambrian Tref Cas-gwent
 • Cofnod Ffotograffig Warws Gwin Cas-gwent
 • Prosiect Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol Gogledd Sir Benfro
 • Arolwg Ffabrig Hanesyddol Tŷ Talygarn
 • Safleoedd Eglwysig Canoloesol Cynnar yn Ne Ddwyrain Cymru
 • Ffyrdd Rhufeinig a Vici yn Ne Ddwyrain Cymru
 • Arolwg GGAT o Henebion Angladdol a Defodol Cynhanesyddol
 • Siartiau Morlys
 • Ffotograffau Arolwg Adeilad Tŷ Mawr
 • Arolwg To Eglwys Sant Seiriol
 • Archif Cadwraeth Traphont Ddŵr Pontcysyllte
 • Capel Peniel, Porth Amlwch, Casgliad Ffacs
 • BLS – Mynegai Cardiau Arolwg Tirwedd Blaenafon
 • Erthygl Newyddion Castell Caerfyrddin
 • Archif Briff Gwylio Stadiwm Morfa
 • Archif Asesiad Archaeolegol Mynwent Tan-y-Foel
 • Archif Gwerthusiad Archaeolegol Cowrt Castell Caerffili
 • BSS – Archif Arolwg Llethrau’r Berwyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BWGG – Archif Cyhoeddiadau Morgannwg a Gwent Adeiladau Cymru
 • CCSI – Adolygiad Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin o Waith Haearn Caerfyrddin 1760-2005
 • CVMI – Casgliad Delweddau Amgueddfa Cwm Cynon
 • Copïau Diogelwch CD Archif Ddigidol a Gyfrannwyd
 • Arolwg Ordnans 1905 Mapiau Argraffiad 1′
 • RBC – Arolwg Ffotograffig Capel Bedyddwyr Rhydwilym
 • Mapiau Un Fodfedd David a Charles
 • Fferm New Court, Archif Gwerthusiad Archaeolegol Evenjobb
 • Papurau Colin Gresham – Grŵp Hemp
 • ACAAP – Archif Ffotograffig Archaeoleg Cambria
 • Ffotograffau Arolwg Arfordirol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
 • Ffotograffau Tirwedd y Rhondda Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
 • Casgliad Castell Cefnllys
 • ATAP – Casgliad Ffotograffau o’r Awyr yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol
 • PU2005 – Archif Arolwg Pumlumon (CAP) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • RU2002 – Archif Arolwg Mynydd Rhiwabon Menter Ucheldiroedd CBHC
 • NBS2005 – Archif Arolwg Gogledd Berwyn (S) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • GGLl2003 – Archif Arolwg Llyn Aled a Gwytherin Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BL2005 – Archif Arolwg Bugeildy Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ES2004 – Archif Arolwg Dwyrain Eryri (Gogledd) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • DT2004 – Archif Arolwg Dyffryn Tanat Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MH – Archif Arolwg Mynydd Hiraethog Menter Ucheldiroedd CBHC
 • WW2005 – Archif Arolwg Waun Wen Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ES2005 – Archif Arolwg Dwyrain Eryri (Canol) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MH2005 – Archif Arolwg Mynydd Hiraethog (GDd) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • NBN2005 – Archif Arolwg Gogledd Berwyn (G) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • NBN2006 – Archif Arolwg Nantlle Beddgelert (G) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ACP3 – Arolwg Cam III Tir Comin Abergwesyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ACP2 – Arolwg Cam II Tir Comin Abergwesyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • PS2003 – Arolwg De Pontsticill Menter Ucheldiroedd CBHC
 • TR2005 – Archif Arolwg Dwyrain Trannon Menter Ucheldiroedd CBHC
 • PU2006 – Archif Arolwg Plumlumon (GO) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MCH – Casgliad Hanes Sir Feirionnydd
 • Archif Arolwg o Adeiladau Eglwys Priordy’r Santes Fair
 • Archif Arolwg Archaeolegol Tramffordd Merthyr
 • PGCC – Casgliad Philip Griffiths
 • Casgliad Nantllys
 • BILR – Archif Astudiaeth Dichonoldeb Adfer Tir Gwaith Haearn Prydeinig
 • PGS2006 – Archif Arolwg Plumlumon Glaslyn (D) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • GC2006 – Archif Arolwg Gwaunceste Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Prosiect Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol De Sir Benfro
 • Prosiect Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol De Ceredigion
 • Prosiect Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol Gogledd Ceredigion
 • Cofnodion Digidol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent 2007
 • Casgliad Archaeoleg Forol Gynnar
 • Albwm Humphreys
 • AFC – Casgliad Aerofilms
 • DJPC – Casgliad David J. Percival
 • RPS – Archif Briff Gwylio Ysgol Gynradd Rogiet
 • CEMS – Casgliad Cyhoeddiadau Corpws o Gerrig Arysgrifedig Canoloesol Cynnar
 • AENT – Adroddiadau/Gwerthusiadau Archaeolegol (nid Ymddiriedolaeth)
 • CGM – Darluniau Cofebion Gwarcheidiaeth Cadw
 • CRG – Archif Cloddio Giatiau Rhufeinig Caerllion
 • DOE – Casgliad Ffotograffig D.O.E.
 • Casgliad Personau
 • GIEC – Cestyll Cynnar Rhestr Morgannwg CBHC
 • HRC – Hanes y Comisiwn Brenhinol
 • Casgliad Sleidiau Richard F. Suggett
 • Archifau Prosiectau Gwasanaeth Archaeoleg Swydd Gaerloyw
 • UD – Traethodau Hir Heb eu Cyhoeddi
 • Casgliad Cyhoeddiadau Pen Dinas CBHC
 • Ffotograffau Gardd Furiog Castell Caeriw
 • EV2003 – Archif Arolwg Cwm Elan 2003-4 Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ES – Archif Arolwg Dwyrain Eryri Menter Ucheldiroedd CBHC
 • AJPC – Casgliad A.J. Parkinson
 • AD – Archif Cofnodi Adeilad Allt Ddu
 • Archif Mur Tref Penfro
 • RCSR – Adroddiadau Safle Digidol CBHC
 • AAD – Albwm Golygfeydd Ffotograffig Aberystwyth a’r Cylch
 • Casgliad Sleidiau Toby G. Driver
 • Casgliad Sleidiau David K. Leighton
 • Archifau Prosiect Archaeoleg L-P
 • Casgliad Sleidiau Olwen M. Jenkins
 • Casgliad Sleidiau Penny Icke
 • Casgliad Cyhoeddiadau Bythynnod Cymru CBHC
 • Arolwg Cofnod Adeilad Goldmine Inn
 • PW – Casgliad Sleidiau Peter Wakelin
 • BAM – Casgliad Sleidiau Brian A. Malaw
 • OSM4 – Mapiau O.S. 25′ Argraffiad Cyntaf ac Ail Argraffiad
 • AB1 – Briff Gwylio Troadau Aberdâr
 • ACE – Archif Cloddio Castell Aberystwyth
 • Gwybodaeth Ychwanegol
 • ADS – Cymdeithas Arlunio Anastatic
 • APD – Darluniau Partneriaeth Andrews
 • ANI – Archif Rhestr Ynys Môn
 • AIL – Adroddiadau Ymchwiliadau Archaeolegol Cyf.
 • BC – Darluniau Arolwg Castell Biwmares
 • BCSA – Archif Arolwg Castell Aberhonddu
 • BCP – Casgliad Cyhoeddiadau Eglwys Gadeiriol Aberhonddu
 • BB – Pontydd Prydain
 • BHEA – Archif Cloddio Ynysoedd Burry
 • BFPC – Casgliad Ffotograffig y Teulu Bute
 • CJS – Casgliad C.J. Spurgeon
 • CSA – Casgliad C.S. Allen
 • PGW – Ffotograffau Cofrestr Parciau a Gerddi Cadw
 • CHC – Prosiect Eglwysi Hanesyddol Cadw
 • CLBP – Ffotograffau Ailarolygu Adeiladau Rhestredig Cadw
 • PGWR – Ffeiliau Cofrestru Parciau a Gerddi Cadw Cofnodion Atodlennu Cadw
 • CPF – Ffeiliau Plwyfi Sir Gaernarfon
 • CAP – Archif Prosiectau Archaeolegol Cambrian
 • CCH – Casgliad Hanes Sir Aberteifi
 • Adroddiadau Cloddio Greyfriars Caerfyrddin
 • Casgliad Arolwg Porthdy Priordy Caerfyrddin
 • CPAT – Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
 • Casgliad Colin Guile
 • Disgiau Data Cyfrifiadurol
 • CAT – Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cotswold
 • Archif Cloddio Aber Camddwr II D.A.T.
 • Archif Cloddio Castell Aberteifi D.A.T.
 • Prosiect Safleoedd Eglwysig Canoloesol Cynnar D.A.T. Archif Cloddio Plas Gogerddan D.A.T.
 • Casgliad D.B. Hague
 • Casgliad D.M. Thacker
 • AD – Archif Cofnodi Adeilad Allt Ddu
 • Archif Mur Tref Penfro
 • Casgliad Romanésg Dr Katherine Watson
 • Casgliad Darluniau
 • DAT – Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • Casgliad Dylan Roberts
 • ECM – Casgliad Henebion Cristnogol Cynnar
 • Casgliad Cloddio Blocws y Dwyrain
 • Casgliad Edward Hubbard
 • ERC – Casgliad Cofnodion Brys
 • END – CD Diweddariadau Digidol
 • ESP – Manylion Gwerthu Stadau
 • Mynegai Cloddiadau
 • Archif Cloddio Castell y Fflint
 • Archif Arolwg Eglwys Sant Caradog Frans Nicholas
 • Archif Arolwg Waliau Gardd Canondy Tyddewi Frans Nicholas
 • GC – Casglu Gwybodaeth Gyffredinol
 • Casgliad Gamble
 • GGAT – Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
 • Casgliad Camlas Sir Forgannwg
 • Casgliad Grierson
 • WGC – Casgliad William Grimes
 • GAT – Adroddiadau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
 • Prosiect Arolwg Gwynedd 1994
 • Casgliad H.J. Thomas
 • Cloddio Pont Gadwyn yr Hafod
 • Casgliad Cloddio ac Arolygon yr Hafod
 • Arolwg Gardd Gegin yr Hafod
 • HLW – Arolwg Taith Gerdded Merched yr Hafod
 • Archif Cloddio Bath Oer Taith Gerdded Merched yr Hafod
 • Archif Cloddio Alcof Gwledig yr Hafod
 • Archif Ymchwiliad Archaeolegol Cwrt Stabl yr Hafod
 • ND – Casgliad Herbert L. North
 • Casgliad Hogg
 • Ffotograffau Ymchwilwyr
 • JES – Casgliad Sgomer J. Evans
 • Casgliad Meini Hirion J.G. Williams
 • Casgliad John Cornwell
 • Papurau Tai’r Diwydiant Haearn
 • KAM – Casgliad K.A. Martin
 • Casgliad Capeli Penseiri K.M.U.
 • Cartwnau Dylunio Ffenestri Tyddewi Karl Edwards
 • Casgliad L.F. Chitty
 • Casgliad Llewelyn
 • Darluniau Glofa’r Maerdy
 • MSSDC – Casgliad Darluniau Ysgol Malcolm Seaborne
 • Casgliad Stad Parc Leighton
 • Adroddiadau Archaeoleg y Gororau
 • Casgliad y Weinyddiaeth Waith
 • Casgliad Moore-Colyer
 • NADFAS – Casgliad NADFAS – Mynediad Cyfyngedig
 • NCSC – Casgliad Arolwg Castell Arberth
 • NTAS – Arolwg Archaeolegol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Arolwg Adeiladau Cyffredin yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngogledd Cymru
 • Casgliad Pen-y-Bryn
 • Archif Cloddio Penllystyn
 • Casgliad Mapio A.P. CBHC
 • BFT – Casgliad Cyhoeddiadau Tramffyrdd Coedwig Aberhonddu CBHC
 • REK – Casgliad R.E. Kay
 • Casgliad Capeli CBHC
 • COAP – Casgliad Ffotograffiaeth o’r Awyr Lletraws Lliw CBHC
 • RCA – Ffeiliau Gweinyddol Cynnar CBHC
 • RCF – Nodiadau Maes CBHC
 • NMR – Ffeiliau Safle
 • NWMH – Lluniadau Ysbyty Meddwl Gogledd Cymru
 • Arolwg Ordnans Argraffiad Dros Dro 6′ o Fapiau Cyfres Sirol
 • Casgliad yr Arolwg Ordnans
 • Cardiau NAR yr Arolwg Ordnans
 • OAI – Gwybodaeth Ychwanegol Allanol
 • P.S.A. – Casgliad Darluniau
 • PRD – Casgliad Paul R. Davis
 • AMC – Casgliad Cyhoeddiadau Camlas Sir Drefaldwyn CBHC
 • Plotiadau a Darluniau Anghyflawn CBHC
 • CP – Casgliad y Parch. C.H.A. Porter
 • Casgliad y Parch. Francis Lockey
 • Casgliad Ridyard
 • Casgliad Rosser
 • SUS – Arolygon yr Ucheldir Deheuol
 • QIR – Adroddiadau Arolygiadau Pum Mlynedd Esgobaeth Tyddewi
 • Archif Odynau Calch a Rhagfuriau Parc Treftadaeth Stepaside
 • Casgliad Muriau Tref Dinbych-y-pysgod
 • Tŷ Masnachwr Tuduraidd Dinbych-y-pysgod
 • Albwm Sir Gaerfyrddin Thomas Lloyd
 • TL – Casgliad Thomas Lloyd
 • TRC – Casgliad Cefnffyrdd
 • DGT – Casgliad Tucker
 • Grŵp De Cymru y Gymdeithas Fictoraidd
 • Arolwg Chwarel Lechi Vivian
 • WEGC – Casgliad W.E. Griffiths
 • Casgliad W.G. Thomas
 • Adroddiadau Prosiect Basn Walton
 • WHGT – Casgliad Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru
 • WSA – Casgliad Ysgol Pensaernïaeth Cymru
 • Ffotograffau Ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru
 • WC – Casgliad Llongddrylliadau
 • Prosiect Safleoedd Eglwysig Canoloesol Cynnar 2002-3, Sir Benfro
 • GDBJ – Casgliad yr Athro G. D. Barri Jones
 • CRF – Casgliad Ffeiliau Cofrestredig Cadw
 • RCAF – Casgliad Ffeiliau Gweinyddol CBHC
 • Cofnod Ffotograffig Rhyd Bae Capel
 • BFBS – Arolwg o Adeiladau Fferm Sir Frycheiniog
 • CCC – Casgliad Capeli Cadw
 • Csnllawlyfrau a Thaflenni
 • Casgliad Glofa Merthyr Taf
 • RCM – Llyfrau Cofnodion CBHC
 • VDE – Casgliad Vernon D. Emmanuel
 • ADU – Archif Uned Deifio Archaeolegol
 • Ffotograffau Henebion Ynys Môn John Rowlands
 • Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol
 • Casgliad Ian Allan
 • BE – Archif Arolwg Dwyrain Blaenafon Menter Ucheldiroedd CBHC
 • RCC – Gwersylloedd Rhufeinig yng Nghymru a Chasgliad Cyhoeddiadau’r Gororau
 • Casgliad Cyhoeddiadau Ffermydd Sir Faesyfed CBHC
 • RGS – Casgliad Delweddau Sganio Cyffredinol CBHC Ffotograffau o’r Awyr Lletraws Lliw CBHC
 • Ffotograffiaeth Ddigidol Ymchwilwyr
 • Ffotograffau o’r Awyr Lletraws Du a Gwyn CBHC
 • TDPHD – Bryngeyrydd Gogledd Ceredigion
 • NCP – Ffotograffau Tŷ Nantclwyd
 • Tryloywon Lliw CBHC
 • UTC – Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth, Darluniau Pensaer
 • AJC – Casgliad Anthony Jones
 • SCC – Eglwys Sant Cadog, Llangadog, Darluniau Pensaer
 • CSC – Capel Stryd Clwyd, Y Rhyl, Darluniau Pensaer
 • Capel Ffordd Vale, Y Rhyl, Darluniau Pensaer
 • Casgliad Mapiau Arbenigol a Hanesyddol
 • Erthyglau Simon J.S. Hughes
 • SAS – Archif Arolwg Archaeolegol Pontsenni
 • RFP – Hanesion Capeli R.F. Peter Powell
 • Casgliad Lluniau o’r Awyr yr Awyrlu Brenhinol
 • CUCAP – Pwyllgor Prifysgol Caergrawnt ar gyfer Casgliad Ffotograffau o’r Awyr
 • BMT – Tryloywon Amgueddfa Aberhonddu
 • HB – Casgliad Sleidiau Harry Brooksby
 • CA – Archif Prosiectau Archaeoleg Cotswold
 • AJP – Casgliad Sleidiau A.J. Parkinson
 • DBHS – Casgliad Sycharth D.B. Hague
 • CRA – Archifau Prosiectau Archaeoleg Castlering
 • MAP – Archifau Prosiectau Archaeoleg y Gororau
 • CAM – Archifau Prosiect Archaeoleg Cambria
 • HAS – Archifau Prosiectau Ymchwiliadau Archaeolegol Cyf.
 • PL – Archif Cloddio Pendinas Lochtyn
 • CAS – Adroddiadau Archaeoleg Castlering
 • COP – Cyhoeddiad Copperopolis CBHC
 • Archif Ffotograffig Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
 • AP – Lluniau o’r Awyr Digidol Lletraws Lliw CBHC
 • CSBC – Casgliad C. Stephen Briggs
 • CPG – Disgrifiadau Cofrestr Parciau a Gerddi Cadw
 • NAT – Camlas Castell-nedd a Tennant
 • Casgliad Capeli Stanley Cox
 • SC – Casgliad Cyhoeddiadau Camlas Abertawe CBHC
 • LASB – Casgliad Lawrence Butler
 • Casgliad Ffotograffiaeth o’r Awyr Fertigol yr Arolwg Ordnans
 • Casgliad Syr Alexander Gibb
 • SO – Casgliad Stiwdio Un
 • AEC – Casgliad Anne Eastham
 • Cofnod Ffotograffig Rhyd Bae Capel
 • Nodweddu Tirwedd Hanesyddol Gŵyr
 • BCD – Casgliad Dogfennau Capel Bethania
 • UC – Cadwraeth Castell Brynbuga
 • CTA – Arolwg Adeilad Ardal Hyfforddi Caerwent
 • EHW – English Heritage – Ffeiliau Drylliadau Dynodedig Cymreig
 • Casgliad Cymdeithasau Ffotograffig Capeli
 • CHAU – Casgliad Uned Archaeolegol Dinas Henffordd
 • BNE2006 – Archif Arolwg Gogledd y Berwyn (D) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • DM2004 – Archif Arolwg Dyffryn Mymbyr Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ML2005 – Archif Arolwg Mynydd Llangatwg Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Casgliadau Amrywiol Heb eu Didoli
 • BA – Archifau Arolwg Archaeoleg y Ffin
 • DEC – Safleoedd Caeedif Wedi’u Hamddiffyn yn Archifau Arolwg Sir Gaerfyrddin
 • PBC – Archif Cloddio Parc Bryn Cegin
 • JPC – Casgliad Cardiau Post Judges
 • PK – Casgliad Phil Kingdom
 • MFA – Gwerthusiad Archaeolegol Fferm Mynachdy
 • AE – Archif Arolwg Bryniau Aberedw Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CLWY2007 – Archif Arolwg Bryniau Clwyd Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BMCN2007 – Arolwg Canol y Mynyddoedd Du (Gogledd) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • SNB2007 – Archif Arolwg Eryri Bethesda Menter Ucheldiroedd CBHC
 • SDT2008 – Arolwg Ardal Hyfforddiant Sych Pontsenni Menter Ucheldiroedd CBHC
 • GR2007 -Archif Arolwg Rhos Fawr Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Casgliad Sleidiau Geoff Ward
 • GKJ – Casgliad Glen Johnson
 • Casgliad David Howarth
 • Casgliad y Cadlywydd A.F. Mortimer
 • A470 – A470 – Archif Gwella Blaenau Ffestiniog
 • BCM – Capel Bethania, Llaneirwg – Ffotograffau
 • STR – Maes Parcio Ffordd Sant Tudno Road, Archif Llandudno
 • Casgliad Gwerthusiad Archaeolegol Eglwys Brewis
 • MBC – Casgliad ‘Cartrefi Anghofiedig yng Nghymru’ Mark Baker
 • CRS – Casgliad Gorsaf Radio Criggion
 • TAS – Tracy Anne Smith – Casgliad Capeli ac Eglwysi
 • PQO – Casgliad Swyddfeydd Chwarel y Penrhyn
 • ARC – Casgliad Arthur Rees
 • SJC – Eglwys Sant James, Maenorbyr, Casgliad Arolwg Mynwent
 • MHN – Tŷ Brag, Casgliad Casnewydd
 • CLC – Casgliad Llyfrgell Cathays
 • MBL – Ysgubor Maerdy, Casgliad Llandenni
 • HLN – Casgliad Cyhoeddiadau Herbert L. North
 • CHCP – Casgliad Ffotograffau Eglwysi Colin Harvey
 • Casgliad Cardiau Post Digidol Peter Davis
 • PHGS – Casgliad Safleoedd Gerddi Hanesyddol Sir Benfro
 • CAPTHE – Prosiectau Archaeolegol Cambrian, Archif Cloddio Tŷ Tuduraidd
 • CMPS – Arolwg Ffotograffig Crab Mill
 • GWTC – Casgliad Ymddiriedolaeth Natur Gwent
 • BPC – Casgliad Plwyfi Beddgelert
 • BAH – Casgliad Lluniau o’r Awyr Bryngaer Bryn Alyn
 • GCP – Ffotograffau Eglwys Gresffordd
 • HOC – Casgliad Siartiau’r Swyddfa Hydrograffig
 • SNW2007 – Arolwg Archif yr Wyddfa GO Menter Ucheldiroedd CBHC
 • LGN2007 – Arolwg Archif Llanegryn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • LB2007 – Arolwg Archif Llyn Brianne Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BMCS2007 – Arolwg Canol y Mynyddoedd Du (De) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BS1 – Arolwg Archif De Blaenafon Menter Ucheldiroedd CBHC
 • PGS2006 – Arolwg Archif De Plumlumon Glaslyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BFRA – Archif Ymchwil y Teulu Brute
 • PTSP – Casgliad Cynllun Arolwg Tramffordd Pontygwaith
 • LMC – Casgliad Mwynglawdd Llywernog
 • VARC – Casgliad Capel Heol Van
 • MUP – Casgliad Piblinellau Marshfield i Aber-wysg
 • PCU – Archif Bwrsari Gweithle UNESCO Pontcysyllte
 • CER – GAT, Capel En-gedi, Rhiwgoch, Archif Asesiad
 • CJW – Ffotograffau o Fwyngloddiau Christopher J. Williams
 • WHB – Casgliad Darluniau William Hayward Brakspear
 • RGP – GAT – Arolwg Piblinell Rhiwgoch
 • CCW – Darluniau CBHC, Castell Cwm-wyntell, Trecwm
 • CMC – Casgliad Henebion Mewn Gofal Cadw
 • DCA – GAT, Archif Asesiad Castell Deganwy
 • Casgliad Ffotograffig Capeli CBHC
 • Casgliad Capeli ac Eglwysi Freer
 • Casgliad Malcolm Seaborne
 • ATP – Papurau Arnold Taylor
 • ARVE – Archif Cloddio Fila Rufeinig Abermagwr
 • DHS – Casgliad Sleidiau Douglas Hogg
 • DRS – Casgliad Arolwg Ffyrdd R J A Dutton
 • DSC – Casgliad Arolwg Digidol CBHC
 • DECCP – Safleoedd Caeedig Wedi’u Hamddiffyn: Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
 • Arddangosfeydd CBHC
 • JYP – Paentiadau Meini Hirion Sir Benfro J.C. Young
 • TJA – Casgliad Ffotograffau o’r Awyr Terry James
 • SHS – Casgliad Sleidiau Stephen Hughes
 • Astudiaeth Marciau Cnydau Sir Drefaldwyn
 • GAA – Lluniau o’r Awyr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
 • OSI – Cyfarwyddiadau Archaeoleg a Syrfewyr yr Arolwg Ordnans
 • DPC – Casgliad Ffotograffig Dawson
 • EAP – Ffotograffau Archaeolegol Egryn
 • MDFF – CBHC – Casgliad Cyhoeddiadau Mynydd Du a Fforest Fawr
 • FLL – Casgliad Pensaernïaeth Tai Hiriob Ffrangcon Lloyd
 • Casgliad Prosiect Dendrocronoleg CBHC
 • GMC – Casgliad Graham Makepeace
 • MLL2009 – Archif Arolwg Mynydd Llangynidr Menter Ucheldiroedd CBHC
 • RCTV – Casgliad Rhaglenni Teledu CBHC
 • FFW – Archif Ddigidol Pum Rhyd GAT
 • MLW – Archif Ddigidol Mynydd Llandegai GAT
 • LYT – Archif Ddigidol Llidiart Yspytty GAT
 • USAA – U.S.A.A.F. – Adroddiadau Damweiniau Awyrennau
 • FJP – Cardiau Post Fleur James
 • SHP – Ffotograffau Tŷ Stelvio
 • CIC – Deunydd Capel Annibynwyr Carmel
 • GPS – Arolwg Ffotograffig Y Grange
 • BPP – Ffotograffau Bryn-y-Parc
 • ADC – Archif Adeiladu Dociau Alexandra
 • MHH – Tai Hanesyddol Sir Fynwy
 • GLI – Archif Rhestrau Morgannwg
 • EPC – Cystadleuaeth Ffotograffig Eisteddfod 1975
 • WHW – Casgliad William H. Watkins
 • LMR – Adfer Cofeb i Ladis Llangollen
 • BFP – Arolwg Ffotograffig Capel Bwlch y Ffridd
 • Arolwg Gwaith Dur Glyn Ebwy
 • NCC – Casgliad Camlas Castell-nedd
 • ELNS2009 – Archif Arolwg De Elenydd Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ELNN2009 – Archif Arolwg Gogledd Elenydd Menter Ucheldiroedd CBHC
 • ELNC2009 – Archif Arolwg Canol Elenydd Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BYC2009 – Archif Arolwg Banc y Celyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BBE2008 – Dwyrain Bannau Brycheiniog Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BH2008 – Beacon Hill Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CGH2009 – Carneddau a Bryn Gilwern Menter Ucheldiroedd CBHC
 • HCR2009 – Comin Hirwaun a’r Rhondda Menter Ucheldiroedd CBHC
 • LCN2008 – Llyn Celyn – Arenig Fach Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BYP2009 – Archif Arolwg Bwlch y Pentre Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MLCY2008 – Mynydd Llangynidir Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MYL2009 – Archif Arolwg Moel y Llyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • BF2008 – Archif Arolwg Bryn y Fawnog Menter Ucheldiroedd CBHC
 • WACS – Archif Arolwg Morol Llongddrylliadau Glo a Llechi Archaeoleg Wessex
 • FHA – Archif Falcon Hildred
 • CPC – Casgliad Ffotograffig Cadw
 • TPA – Archif Prosiectau Trysor
 • Casgliad Negatifau
 • Casgliad Cyhoeddiadau Gorllewin Bannau Brycheiniog
 • Casgliad Arolwg Lidar CBHC
 • PTA – Archif Percy Thomas
 • ELR – Darluniau Rheilffyrdd Calchfaen Cynnar
 • TAR – Darluniau Ailadeiladu Abaty Tyndyrn
 • PAS – Brasluniau o’r Awyr Sir Benfro
 • GRT – Teml Rufeinig Gwehelog
 • MBI – Delweddau Digidol Mark Baker
 • MWP – Adnewyddu Pwmp Dŵr Melin Gruffydd
 • RSC – Casgliad Robert Scourfield
 • Casgliad Ynysoedd D.B. Hague
 • TD2005 – Archif Arolwg Tywyn-Dolgoch Menter Ucheldiroedd CBHC
 • GGM – Darluniau Mwynglawdd Aur Gwynfynydd
 • GFV – Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed – Archif Arolwg Cwm Groes Fawr
 • EBP – Ffotograffau Edwin Blanche
 • CLA – Delweddau Caroline Parkinson
 • ECH – Ffotograffau Festri Capel Ebeneser
 • MHD – Archif Ddigidol Tŷ Murenger
 • DCW – Casgliad Dilwyn Christopher Williams
 • GSC – Casgliad Gynnau Ar Draws yr Hafren
 • PCD – Darluniau Ogofâu Paviland
 • AWU – Casgliad Archaeoleg Ucheldiroedd Cymru
 • MGCS – Arolwg Capeli Morgannwg Ganol
 • CCS – Casgliad Sleidiau Capeli Ceredigion
 • Casgliad Capeli Islwyn Jones
 • WMC – Casgliad Melinfeini Cymru
 • FG2011 – Arolwg Foel Goch Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CLN2012 – Arolwg Cwm Lliw (Gogledd) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CYM2011 – Menter Ucheldiroedd CBHC Cwmystwyth – Arolwg Cwm Mwyro
 • MGW2010 – Arolwg Morgannwg Ganol (Gorllewin) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • YA2011 – Arolwg yr Aran Menter Ucheldiroedd CBHC
 • GNE2011 – Arolwg Gogledd Ddwyrain Glaslyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CMS2010 – Arolwg Carnedd Moel-siabod Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Arolwg Llangeinor Menter Ucheldiroedd CBHC
 • AF2010 – Arolwg Arenig Fawr Menter Ucheldiroedd CBHC
 • RSC2010 – Arolwg Tiroedd Comin Bach Sir Faesyfed Menter Ucheldiroedd CBHC
 • MGE2010 – Arolwg Morgannwg Ganol (Dwyrain) Menter Ucheldiroedd CBHC
 • SCM2011 – Arolwg Mynyddoedd y Cambrian – De Orllewin – Menter Ucheldiroedd CBHC
 • CY2006 – Archif Arolwg Cefn yr Ystrad Menter Ucheldiroedd CBHC
 • PE2010 – Arolwg Dwyrain Penllyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • DATP – Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • DSD – Casgliad Dr Susan Davies
 • Casgliad Cardiau Post Charlie Downes
 • MADU – Casgliad Uned Deifio Archaeolegol Malvern
 • WAM – Albwm Cymru a Sir Fynwy
 • MAA – Casgliad Damweiniau Awyr Milwrol
 • Casgliad Camlas Abertawe Clive Reed
 • BTSC – Casgliad Sleidiau Barrie Trinder
 • WP – Casgliad Paentiadau Wal CBHC
 • DBHSC – Casgliad Sleidiau D.B. Hague
 • YNR – Archif Ymchwil Arolwg Gwarchodfa Natur Ynyslas
 • DDC – Casgliad Dave Davies
 • PSAW – Adroddiadau Safle PSA Cymru
 • BCCC – Casgliad Glofa Cynheidre Glo Prydain
 • MPP – Rhaglen Diogelu Henebion
 • Casgliad Plasty Hafod y Comisiwn Coedwigaeth
 • JLC – Casgliad Jeremy Lowe
 • HAP – Archif Prosiectau Archaeoleg Pentiroedd
 • BMIAE – Traethodau Archaeoleg Ddiwydiannol Brian Malaws
 • CPS2012 – Archif Arolwg Cwm Prysor Menter Ucheldiroedd CBHC
 • VHC – Casgliad Vernon Hughes
 • GATP – Archif Prosiectau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
 • DMB2012 – Arolwg Archif Dinas Mawddwy-Brithdir Menter Ucheldiroedd CBHC
 • EGL2012 – Archif Arolwg Dwyrain Morgannwg Menter Ucheldiroedd CBHC
 • LL2012 – Archif Arolwg Llanuwchllyn Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Casgliad Michael Tree
 • SWC2012 – Archif 2012 De Orllewin y Cambrians Menter Ucheldiroedd CBHC
 • Arolwg Dwyrain Morgannwg Menter Ucheldiroedd CBHC
 • SMG – Casgliad Susan McGuire
 • AG – Casgliad Audrey Groom
 • Casgliad Sleidiau Peter Smith
 • CTYC – Casgliad Castell Tan y Castell
 • PWC – Casgliad Peter Wakelin
 • IMC – Casgliad Ian Munday
 • PLT – Casgliad Pip Lee-Tappin
 • SPC – Casgliad Susan Passmore
 • CFS – Arolwg Ffotograffig Fferm Corner
 • MLPC – Casgliad Prosiect Cysylltiadau Metel
 • DMBSC – Casgliad Sleidiau David M. Browne
 • NBM – Casgliad Nigel Bowen-Morris
 • AEV – Casgliad A. E. Valdemar
 • APAC – Ymgynghoriaeth Dadansoddi Safbwyntiau Archaeolegol (A.P.A.C. Cyf.)
 • DUS – Menter Ucheldiroedd CBHC – Archif Arolwg Ucheldir Drybedd 2002-3
 • AAP – Prosiectau Archaeoleg Aeon
 • BNS – Menter Ucheldiroedd CBHC – Archif Arolwg Gogledd Blaenafon
 • BSE – Menter Ucheldiroedd CBHC – Archif Arolwg De Ddwyrain Blaenafon
 • Casgliad Whitefriars Herbert L. North
 • RANW – Celf Creigiau yng Ngogledd Cymru
 • PHC – Casgliad Peter Henley
 • PGC – Casgliad Philip Griffiths o Gardiau Post Capeli Hanesyddol Cymru
 • WCPP – Prosiect Palaeodirwedd Arfordir y Gorllewin
 • AIAB – Bwletin Y Gymdeithas ar gyfer Archaeoleg Ddiwydiannol
 • ATFE – Archif Cloddio Ffwrnais Abaty Tyndyrn
 • WSP – Casgliad Cyhoeddiadau Llechi Cymru
 • AWP – Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru
 • NBRI – Mynegeion Cofnod Adeiladau Cenedlaethol
 • OSAM – Casgliad Modelau Hynafiaeth yr Arolwg Ordnans
 • HHC – Casgliad Harold Hughes
 • TCS – Arolwg Llys Tretŵr
 • Adroddiad Cloddio Castell Dryslwyn
 • CCR – Archif Prosiect Cofio Cwmorthin
 • GNWM – Casgliad Melinau Cymreig Gerallt Nash
 • CMCC – Casgliad Cymhleth Mwyngloddiau Cwmystwyth
 • DJSW – Archif Tai Gweithwyr Llechi David Jones
 • DWC – Casgliad D.W. Crossley
 • BTMC – Casgliad Melinau Bryan Taylor
 • ADAHS – Casgliad Gwasanaethau Archaeolegol a Threftadaeth ArchaeoDomus
 • MELIN – Melin – Cylchgrawn Casgliad Cymdeithas Melinau Cymru
 • JBH – Casgliad John B. Hilling
 • DMHC – Casgliad Dr Michael Harrison
 • BRAS – Archifau Arolwg Gwasanaethau Archaeolegol Bryste a’r Rhanbarth
 • Casgliad Tai Cefn Gwlad Cymru
 • 1:10560 Mapiau Arolwg Ordnans
 • MDRR – Archif Ffyrdd Rhufeinig Martin Davies
 • MLCD – Albwm Argae Clywedog Michael Lewis
 • DPCD – Casgliad Argae Clywedog Derek Parker
 • SJG – Ffotograffau Sant Ioan Gamlen
 • HBC – Casgliad Harry Brooksby
 • CAN2014 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Craig Aberserw – Y Garn
 • LC2013 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Llyn Cowlyd – Capel Curig
 • GLC2014 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Glynceiriog
 • MBYG2013 – Menter Ucheldiroedd CBHC Arolwg Manod Bach – Y Garnedd
 • WMU2013 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Gorllewin Sir Fynwy
 • Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Moel Ysgyfarnogod
 • MRM2013 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Ucheldiroedd Gweddillol Sir Drefaldwyn
 • YRD2014 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Arolwg Y Rhobellau-Dduallt
 • GAW – Casgliad Geoff Ward
 • SRHC – Casgliad Stephen R. Hughes
 • SIP – Prosiect Ynys Sgomer
 • BNW – Menter Ucheldiroedd CBHC – Archif Arolwg Gogledd Orllewin Blaenafon
 • AMC – Casgliad Y Weinyddiaeth Aer
 • CAPC – Casgliad Ffotograffau o’r Awyr Crawford
 • Dogfennau Arolwg Meistr yr Arolwg Ordnans
 • PGCH – Casgliad Arfaethedig Neuadd Sir Gwent a Phencadlys yr Heddlu
 • WMSPC – Casgliad Papurau Cymdeithas Melinau Cymru
 • RAB – Casgliad Richard A. Batt
 • QMH – Adolygiad o Dai Cwrdd y Crynwyr
 • MD2013 – Menter Ucheldiroedd CBHC – Moel Ddu (Aberglaslyn)
 • Mapiau Cyfres Sirol 6′ yr Arolwg Ordnans – Cyfres Caeau
 • Mapiau Cyfres Sirol 6′ yr Arolwg Ordnans – Terfynau Ffermydd
 • TTH – Archif Arolwg Ffordd Caergybi Thomas Telford
 • RSM – Archif Prosiect Is-fap Resurgam
 • RPSC – Casgliad Gorsaf Bŵer Rogerstone
 • BTCC – Casgliad Coleg Hyfforddi’r Barri
 • MHB – Archif Piblinell Nwy Aberdaugleddau i Aberhonddu
 • AUG – Casgliad Archaeoleg Ucheldir Gwent
 • BLPC – Casgliad Ffotograffig Bryan Lawrence
 • COC – Casgliad Cathays Swyddfeydd y Goron
 • Mapiau Caeau Sir Faesyfed
 • Mapiau Gyda Nodiadau Bryngeyrydd Sir Faesyfed
 • Mapiau Caeau Sir Frycheiniog
 • Mapiau Dros Dro 1:25000 yr Arolwg Ordnans
 • Mapiau ar Raddfa Fawr ac Ardaloedd Cadwraeth
 • Mapiau Topograffig a mapiau amrywiol ar raddfa fechan
 • Cyfresi Mapiau Cyfres Sirol 6′
 • DJSA – Albwm David John Saer
 • Talhardd, Casgliad Arolwg Ffotograffig Gelli Aur
 • Casgliad Arolwg Bae Caerfyrddin
 • APC – Casgliad Andrew Pike
 • PGD – Casgliad Darluniau Plas Gwynfryn
 • JCC – Casgliad John Coates-Carter
 • RCANI – Casgliad Animeiddiadau CBHC
 • LDGP – Archif Piblinell Nwy Llanwrin i Ddolgellau
 • PHR – Archif Resurgam Peter Holt
 • TCDC – Casgliad Darluniau Glofa Tredomen
 • DSA – Archif David Sinnett
 • CHR – Archif Prosiect CHERISH
 • DI – Cofnodion Digidol CBHC
 • Darluniau Glofa Britannia
 • Darluniau Glofeydd Morol
 • Darluniau Glofa Penallta
 • Darluniau Glofa’r Bers
 • OAP – Archifau Prosiect Archaeoleg Rhydychen
 • MPD – Darluniau Parc Margam
 • CSM – Mapiau Atodlennu Cadw
 • JSC – Casgliad John Sorrell
 • EWC – Casgliad Eurwyn Wiliam
 • BWTW – Lluniadau Gwaith Trin Dŵr Bontgoch
 • DATAP – Casgliad Lluniau o’r Awyr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • PMR — Casgliad Peter M. Reid
 • HRS – Archifau Prosiect Gwasanaethau Cofnodi Treftadaeth Cymru
 • JSS – Manylion Gwerthiant Jackson-Stops
 • AR — Casgliad A. Rothwell
 • DMR – Casgliad Sleidiau Dr Mark Redknap
 • EMC – Casgliad Microfiche Cloddio
 • SWH – Casgliad Nodweddu Trefol Safle Treftadaeth y Byd Llechi
 • ADAS – Archifau Prosiect ADAS
 • RJC – Casgliad Rachael Jones
 • ETW – Prosiect Teithwyr Ewropeaidd i Gymru
 • WAP – Archifau Prosiect Archaeoleg Wessex
 • NHC – Casgliad Naomi Hughes
 • DDP_ – Casgliad Prosiect Ymneilltuaeth Ddigidol
 • PCER – Cofnodion Cloddio Paul Courtney
 • CS – Casgliad Sleidiau Cadw
 • WMT – Menter Ucheldiroedd CBHC – Archif Arolwg Gorllewin Merthyr Tudful
 • DATM – Mapiau HER Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • CSAM – Negatifau 35mm Heneb Gofrestredig Cadw
 • 6764 – Casgliad Llinell Trawsyrru Trydan Abertawe i’r Fenni
 • RB – Casgliad Richard Barrett
 • NEC – Casgliad Nancy Edwards
 • FCCC – Casgliad Cyngor Sir y Fflint
 • CDSD – Data Arolwg Digidol Cadw
 • BUCP – Ffotograffau Nodweddu Trefol Bethesda
 • SRJC – Casgliad Stanley R. Jones
 • HJT – Casgliad Sleidiau Howard J. Thomas
 • CRAG – Archif Grŵp Archaeoleg Bryniau Clwyd
 • FAPA – Archif Prosiectau Archaeoleg Sylfeini
 • BDC – Casgliad Davies a Brentnall
 • CLBN – Casgliad Negatifau Lliw 35mm Adeiladau Rhestredig Cadw
 • CPATP – Archifau Prosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
 • DHHS – Darganfod Casgliad Tai Hanesyddol Eryri
 • EASPA – Archif Prosiectau Engineering Archaeological Services Cyf.
 • HCBC – Casgliad H. Collin Bowen
 • RWJD – Casgliad Raymond W. J. Davies
 • GNGWC – Casgliad Gwaith Powdwr Gwn Glyn Nedd
 • DSSC – Casgliad Sleidiau David Smith
 • Arolwg Chwarel Lechi Hafodlas
 • BPR – Casgliad Archif Capel Bedyddwyr Rhuthun
 • PTWRC – Casgliad o Baentiadau Wal a Chroglenni Temlau wedi’u Paentio
 • Casgliad Sleidiau’r Bronze Bell John Docherty
 • MACS – Sleidiau Lliw Malcolm Airs
 • Casgliad Richard Hayman
 • Casgliad Cynlluniau Adeilad y BBC
 • WDAP – Printiau Awdurdod Datblygu Cymru
 • BFC – Casgliad y Teulu Butler
 • RSCP – Casgliad Printiau Robert Scourfield
 • EMRGA – Archif Grŵp Ymchwil Mwyngloddiau Cynnar
 • JMEC – Casgliad John Martin Evans
 • BHH – Arolwg Ffotograffig Tŷ Balkan
 • CBB – CHERISH – Archif Arolwg Llongddrylliad y Bronze Bell
 • AHP – Casgliad yr Eglwysi Catholig yng Nghymru
 • WMS – Casgliad Cymdeithas Melinau Cymru
 • GBAC – Casgliad Pensaernïol Graham Brooks
 • ISC – Negatifau Gorsaf Bŵer Maentwrog Ian Sadler
 • ENL – Casgliad E N Lockyer
 • MDCP – Casgliad Cynlluniau Eglwysi Martin Davies
 • UPC – Casgliad Prosiect U-boat
 • FREA – Archif Cloddio Ffynnon Rufeinig
 • RSA – Archif Richard Suggett
 • UAV – Arolwg UAV Ymchwilwyr

06/12/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x