CBHC / RCAHMW > Newyddion > Grym Gwirfoddoli: Hanes Gwirfoddolwr

Grym Gwirfoddoli: Hanes Gwirfoddolwr

Weithiau, gall gwirfoddoli swnio fel rhywbeth y mae pobl yn ei wneud fel hobi, neu rywbeth a wnaethoch unwaith yn unig efallai. Pan fydd pobl yn argymell bod gwirfoddoli’n gyfle i ddatblygu gyrfa, bydd yn swnio weithiau fel llwybr nad yw’n arwain i unman, sef yr hyn yr oeddwn i’n arfer ei gredu! Ond drwy wirfoddoli y medrais ddysgu fy sgiliau sydd wedi fy ngalluogi i ymuno â’r Comisiwn Brenhinol i weithio ar Brosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru, sy’n brosiect cyffrous.

Dewch i ni fynd yn ôl i ddechrau 2022 pan oedd pethau o’r diwedd yn dechrau ailagor ar ôl y pandemig. Roeddwn wedi colli fy swydd yn addysgu Saesneg, ac roeddwn yn ceisio meddwl am y newid fel cyfle i symud ymlaen i wneud rhywbeth gwahanol. Awgrymodd un o fy ffrindiau y dylwn roi cynnig ar un o raglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog, lle byddwn yn gweithio i’r GIG mewn adran weinyddol yn un o ysbytai Caerlŷr. Rhaglen am fis yn unig ydoedd, a oedd yn helpu pobl a oedd yn ei chael yn anodd dod o hyd i swydd a fyddai’n arwain at lwybr yr oeddent yn dyheu amdano o ran gyrfa.

Ar ôl diwedd y rhaglen, dywedais wrth y cynghorwyr fod gen i ddiddordeb mewn gweithio ym maes Amgueddfeydd a Threftadaeth, gan mai hanes oedd fy mhwnc yn y brifysgol, ac y byddwn yn hoffi mynd ar drywydd y diddordeb hwnnw. Gwnaethant gynnig ymchwilio ar fy rhan, oherwydd bod gan y GIG rai cysylltiadau â threftadaeth.

Yn sgil hynny bu modd iddynt fy nghysylltu â’r grŵp celfyddydol cymunedol Navrang, a oedd yn rhedeg prosiect amgueddfa ynghylch yr Asiaid Ugandaidd a gafodd eu gyrru allan o Uganda hanner can mlynedd yn ôl ac a fudodd i Gaerlŷr. Mudodd 10,000 ohonynt i’r ddinas ar y pryd, er gwaethaf hysbyseb cyngor y ddinas mewn papur newydd, a oedd yn dweud wrth y mudwyr am beidio â dod! Gofynnodd Navrang a fyddwn yn hoffi bod yn rhan o’r prosiect a gâi ei redeg gan wirfoddolwyr yn bennaf, a gan fy mod yn ddi-waith meddyliais ‘pam lai?’.

Drwy’r prosiect ‘Rebuilding Lives’ yng Nghaerlŷr, bûm yn cyfweld pobl yn rhan o ymchwil i hanesion llafar, bûm yn ymwneud â rhoi’r arddangosfa at ei gilydd a bûm yn dysgu sut y mae arddangosfeydd yn gweithio a sut y mae’r cyhoedd yn rhyngweithio â nhw, gan ddewis pa eitemau fyddai’n cyd-fynd â’r naratif.
Medrais ddigido’r cyfweliadau a gynhaliwyd gennym i fformat fideo fel bod modd i ymwelwyr â’r amgueddfa eu gweld. Yn bwysicach na dim, dysgais sut mae creu arddangosfa gan gadw’r bobl mewn cof, fel bod eu lleisiau nhw’n cael eu clywed.

Trefnodd Navrang ddwy arddangosfa yn y pen draw – un yng Nghaerlŷr ac un yn Loughborough – a thair arddangosfa deithiol. Roedd yr arddangosfa yng Nghaerlŷr mor llwyddiannus fel y cafodd ei hymestyn ddwywaith er mwyn ymateb i’r galw amdani. Aeth y prosiect yn ei flaen i ennill dwy wobr: y Wobr Genedlaethol Amgueddfeydd a Threftadaeth yn y categori ar gyfer arddangosfeydd dros dro, a Gwobr y Gymdeithas er Dehongli Treftadaeth yn y categori ar gyfer ymgysylltu â chymunedau. Roedd ennill y ddwy wobr yn syndod mawr i ni, yn enwedig gan mai grŵp cymunedol oeddem ni, a oedd yn cynnwys gwirfoddolwyr yn bennaf. Dangosodd i fi fod gwirfoddolwyr a chymunedau’n gallu creu rhywbeth o galibr mawr, o gael y cyfle i wneud hynny.

Ddechrau eleni, dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid i’r Comisiwn Brenhinol yn rhan o’i rhaglen Cymru Wrth-hiliol, ar gyfer prosiect hanes cymunedol i gofnodi Treftadaeth Asiaidd Cymru a chofnodi’n benodol hanes yr Asiaid Ugandaidd a gafodd eu gyrru allan o Uganda yn 1972 ac a gafodd eu lletya i ddechrau yn Nhonfannau yn y gogledd. Gyda’r wybodaeth a’r sgiliau yr oeddwn wedi’u dysgu drwy wirfoddoli, meddyliais fod cystal i fi ymgeisio i fod yn Swyddog Allgymorth y prosiect. Cefais fy ngwahodd i gyfweliad a chefais gynnig y swydd, er mawr syndod i fi! Pe baech wedi sôn wrthyf y llynedd y byddai gwirfoddoli’n arwain at gyfleoedd ac at swyddi i fi, fyddwn i ddim wedi’ch credu! Mor belled, rwyf wedi cael cyfle i weithio yn ystod haf eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan ym Mhenrhyn Llŷn, yn hyrwyddo’r prosiect ar stondin y Comisiwn; rwyf wedi ymweld ag Aberystwyth i weithio gyda chydweithwyr eraill; ac mae fy ymchwil ar gyfer y prosiect hyd yn oed wedi mynd â fi i’r Amgueddfa Brydeinig a’r Archifau Gwladol yn Llundain.

Derbyn, fel cyd-fuddugwyr, y Wobr Genedlaethol Amgueddfeydd a Threftadaeth am yr arddangosfa dros dro orau.
Tîm Navrang adeg lansio’r arddangosfa ‘Rebuilding Lives: 50 Years of Ugandan Asians in Leicester’.

I weld lluniau o arddangosfa Navrang, sef ‘Rebuilding Lives: 50 Years of Ugandan Asians in Leicester’, cliciwch yma: http://www.morethanalogo.co.uk/navrang/uganda50-gallery/

Os oes gennych ddiddordeb ym mhrosiect y Comisiwn Brenhinol, sef Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: Dathlu ac Archifo Profiadau Asiaid Ugandaidd, ac os hoffech wirfoddoli, mae gennym gyfleoedd i wirfoddoli fel a ganlyn:

  • Cyfweld pobl a chofnodion hanesion llafar
  • Helpu gyda gwaith archifo
  • Cynorthwyo i gofnodi lleoedd pwysig o safbwynt diwylliannol, crefyddol a hanesyddol
  • Gwirfoddoli fel Ymarferwyr Lles Ystyriol o Drawma er mwyn cynorthwyo pobl sy’n adrodd eu        straeon
  • Gwirfoddoli fel cysylltwyr cymunedol i fod yn ganolbwynt i’r prosiect gan ein cysylltu ni â’r             gymuned leol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell, a chysylltu’r gymuned â’r prosiect
  • Gwirfoddoli fel pobl greadigol – artistiaid, ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilm lleol i’n helpu i         adrodd, ailddychmygu a chreu’r arddangosfeydd bywiog a fydd yn arddangosfeydd             cenedlaethol ac yn rhai a fydd yn mynd ar daith.

Anfonwch ebost i ProsiectTAG@cbhc.gov.uk i roi gwybod i ni beth y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, cofrestrwch ar gyfer cymuned fuddiant Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru: http://eepurl.com/iALGp6

Jyoti Ramjee, Swyddog Allgymorth

20/11/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x