CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Canllawiau i Ymwelwyr Ystafell Ymchwil CBHC

Canllawiau i Ymwelwyr Ystafell Ymchwil CBHC

Croeso i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

Amserau agor

Rydym ni ar agor ar Dydd Mawrth i Ddydd Iau, 9:30 – 16:30.

A oes angen i mi wneud apwyntiad i ymweld â’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil?

Mae croeso i chi ddefnyddio’r Llyfrgell a gweld ychydig o ddeunydd archifol heb wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Os ydych am weld awyrluniau, deunydd am fwy nag un safle, neu gryn dipyn o ddeunydd archifol, dylech gysylltu â Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau’r Comisiwn Brenhinol i wneud apwyntiad o leiaf 2 ddiwrnod gwaith cyn dyddiad eich ymweliad, gan restru’r eitemau o’r llyfrgell a’r archif yr ydych am eu gweld.

I drefnu’ch ymweliad, neu os hoffech gael cymorth i ddewis dogfennau i’w harchebu, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni:

Ffurflen Archebu: https://cbhc.gov.uk/cysylltu-a-ni/

Ffôn: 01970 621200

E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

Chwiliwch gatalog ein harchif yn www.coflein.gov.uk a chatalog ein llyfrgell yn https://rcahmw.koha-ptfs.co.uk/.

Ymweliadau grŵp a sesiynau tawel

Rydym yn cynnig sesiynau grŵp ar gyfer grwpiau, cymdeithasau neu ddosbarthiadau sy’n awyddus i ddysgu mwy am ein gwaith neu’n casgliadau. Gall y rhain fod yn ymweliadau rhithwir neu’n ymweliadau wyneb yn wyneb a gallant gynnwys ymweliadau ymchwil, sgyrsiau a gweithgareddau, teithiau o amgylch yr archif a/neu arddangosfeydd o ddeunyddiau ar gyfer grwpiau.

Ein nod yw darparu’r gwasanaeth gorau i bawb mewn amgylchedd cysurus a chroesawgar. Felly, rydym hefyd yn cynnig sesiynau tawel ar gyfer ymchwilwyr ac ymwelwyr a allai fod ag anghenion ychwanegol, ynghyd â’u gofalwyr.

Cysylltwch â ni os hoffech gael gwybod mwy am y gwasanaethau hyn neu os hoffech gadw lle.

Sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel

Er diogelwch staff ac ymwelwyr y Comisiwn Brenhinol, mae mesurau ar waith i leihau gymaint ag sy’n bosibl y perygl o drosglwyddo heintiau.

Byddwn yn sicrhau bod y Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio yn cael eu hawyru’n naturiol yn ystod eich ymweliad. Gall unrhyw un sy’n dymuno gwisgo masg wyneb wneud hynny. Byddwn yn trefnu bod masgiau wyneb a diheintydd dwylo ar gael i bob aelod o staff a phob ymwelydd.

DS. Gofynnwn i unrhyw un sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 yn ddiweddar neu sydd â symptomau clefyd trosglwyddadwy beidio ag ymweld â’r Ystafell Chwilio. Os oes gennych unrhyw symptomau salwch ar ddiwrnod eich apwyntiad neu os nad ydych yn gallu dod i’ch apwyntiad, cysylltwch â ni i aildrefnu neu ohirio eich ymweliad.

Terfynellau Cyfrifiadur

Bydd modd defnyddio terfynellau cyfrifiadur yn yr Ystafell Chwilio i wneud gwaith ymchwil sylfaenol, edrych ar ein catalogau a chyrchu systemau GIS.

Rydym yn argymell bod ymchwilwyr yn dod â’u gliniadur eu hunain os oes modd. Bydd mynediad llawn i Wi-Fi.

Dylech nodi na chaniateir i neb ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol a rhwydwaith di-wifr y Comisiwn Brenhinol i gyrchu deunydd anweddus neu ddeunydd arall a allai dramgwyddo defnyddwyr eraill neu i edrych ar ddeunydd o’r fath.

Rheolau’r Ystafell Ymchwil a Rheolau Trin Dogfennau

  • Rhowch eich cotiau a’ch bagiau yn y loceri a ddarperir.
  • Peidiwch â dod â bwyd na diod i’r Ystafell Ymchwil.
  • Defnyddiwch bensiliau’n unig.
  • Peidiwch â phwyso ar y deunydd, na’i farcio mewn unrhyw ffordd; na dargopïo unrhyw beth heb gael caniatâd y staff.
  • Distewch ffonau symudol a dyfeisiau eraill, a gwnewch gyn lleied o sŵn â phosibl.
  • Sicrhewch fod y slipiau gwneud gais am ddogfen yn cael eu cadw gyda’r eitemau archifol.
  • Byddwch cystal â llenwi’r ffurflen gais ‘Ffotograffiaeth breifat’ (LRS03) cyn tynnu lluniau.
  • Bydd unrhyw ladrad neu ddifrod bwriadol i’r cofnodion yn cael ei drin fel tramgwydd troseddol.

Ymddygiad

Gofynnwn i chi fod yn ystyriol ac yn barod i gydweithredu pan fyddwch yn ymweld â ni, a thrafod unrhyw broblemau’n agored â’r staff fel y gellir ymdrin â nhw mewn ffordd gadarnhaol a chwrtais.

Byddwch cystal â thrin ein staff ac ymwelwyr â pharch ar bob adeg.

Bydd disgwyl i bawb gydymffurfio â’r rheolau hyn ac os na fyddwch yn gwneud hynny fe ofynnir i chi adael yr adeilad.

Diolch

14/10/2022

Tweets