Canllawiau Newydd i Ymwelwyr â’r Ystafell Ymchwil

Diogelu iechyd a diogelwch ein staff ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth. Felly a fyddech cystal â darllen y canllawiau hyn yn ofalus cyn dod.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Bydd gwasanaeth cyfyngedig yn cael ei ddarparu yn ein Hystafell Ymchwil a bydd angen i chi drefnu apwyntiad o leiaf un wythnos ymlaen llaw.
Byddwn ar agor bob Dydd Iau, un diwrnod yr wythnos:

  • 10.00 – 12.30
  • 13.30 – 15.00

Dim ond 1 ymwelydd a fydd yn cael mynediad ar y tro oni bai bod angen i ofalwr neu gydymaith ddod gyda chi am resymau iechyd. Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig, rhowch wybod i ni wrth drefnu’ch ymweliad.

Sut mae trefnu ymweliad â’r Ystafell Ymchwil?

Bydd angen i chi gysylltu â Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau’r Comisiwn Brenhinol o leiaf wythnos ymlaen llaw a rhestru’r eitemau llyfrgell ac archifol yr ydych am eu gweld. Os nad ydych chi’n siŵr pa ddogfennau fydd yn fwyaf perthnasol, cysylltwch â ni am gymorth.

Chwiliwch gatalog ein harchif yn coflein.gov.uk a chatalog ein llyfrgell yn https://rcahmw.koha-ptfs.co.uk/.

Bydd holiadur iechyd yn cael ei e-bostio atoch i chi ei lenwi a’i ddychwelyd cyn eich ymweliad.

Ar ôl i’ch cais gael ei dderbyn, cytunir ar amser ar gyfer eich ymweliad. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd ar amser gan ni fydd ymwelwyr yn gallu mynychu’r adeilad os fyddwch fwy na 15 munud yn hwyr.

DS. Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 ar ddiwrnod eich apwyntiad, neu os na allwch ddod, a fyddech cystal â chysylltu â ni i ohirio neu aildrefnu.

Pa bethau y dylech chi ddod â nhw gyda chi?

Bydd yn rhaid i chi ddod â masg wyneb, y bydd gofyn i chi ei wisgo drwy gydol eich ymweliad er mewn eich diogelwch chi eich hun a diogelwch ymwelwyr eraill a’n staff.

Os nad ydych chi’n gallu gwisgo masg am resymau iechyd, cewch eich esgusodi rhag gwneud, ond bydd gofyn i chi ddod â feisor gyda chi i’w wisgo drwy gydol eich ymweliad. Ni fydd unrhyw eithriadau am unrhyw resymau eraill.

Dewch â hancesi papur gyda chi rhag ofn y bydd angen i chi besychu neu disian yn ystod eich ymweliad.

Dewch â’ch gliniadur eich hun os gallwch. Dylech hefyd ddod â’ch papur a’ch pensiliau eich hun (ni chaniateir defnyddio pennau inc yn yr Ystafell Ymchwil).

A fydd hi’n bosibl gwneud llungopïau/sganiau?

Nid yw’r gwasanaeth llungopïo ar gael ar hyn o bryd. Mae croeso i chi archebu sganiau cydraniad uchel ac isel, yn amodol ar gyfyngiadau hawlfraint, drwy lenwi ffurflen archebu a rhoi slipiau o bapur yn y ffeiliau archifol i nodi’r eitemau yr hoffech gael copïau ohonynt. Caiff y rhain eu copïo ar ôl i’r cyfnod cwarantîn o 72 awr ddod i ben. Anfonir anfoneb atoch drwy e-bost ar ôl i’r deunydd gael ei gopïo. Ni fydd yn bosibl i chi dalu yn ystod eich ymweliad. Byddwch cystal â nodi y gall fod oedi o hyd at 10 diwrnod gwaith.

Yn ystod y cyfnod hwn yn unig, ni fyddwn yn codi tâl am dynnu lluniau â’ch ffôn neu gamera yn yr Ystafell Ymchwil. Bydd pob cyfyngiad hawlfraint yn dal mewn grym.

Beth y dylwn i ei wneud os byddaf yn teimlo’n sâl yn ystod fy ymweliad?

Os bydd gwres eich corff yn cynyddu neu beswch cyson yn datblygu yn ystod eich ymweliad, dylech gymryd y camau canlynol:

  • Rhoi gwybod i aelod o’n staff
  • Osgoi cyffwrdd â dim
  • Mynd adref ar unwaith

Rhaid i chi ddilyn yr arweiniad ar hunanynysu a pheidio â dychwelyd i’ch gwaith na’r Comisiwn Brenhinol tan ar ôl y cyfnod hunanynysu.

Beth i’w ddisgwyl ar ddiwrnod eich ymweliad

Defnyddiwch y brif fynedfa ar lawr gwaelod isaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru (ger y Dderbynfa a’r Siop) i ddod i mewn i’r adeilad a mynd allan ohono.

Sicrhewch eich bod yn cyrraedd ar amser gan ni fydd ymwelwyr yn gallu mynychu’r adeilad os fyddwch fwy na 15 munud yn hwyr.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn y canllawiau isod:

a. Mae yna arwyddion y tu allan i’r adeilad sy’n cyfarwyddo pawb i ddiheintio eu dwylo’n rheolaidd drwy ddefnyddio’r poteli diheintio sydd wedi’u gosod yma ac acw yn adeilad y Llyfrgell.
b. Bydd aelod o Dîm Diogelwch y Llyfrgell Genedlaethol yn cyfarfod â chi ac yn gofyn i chi ateb 3 chwestiwn:

  • Cwestiwn 1 – Ydych chi wedi teithio y tu allan i’r DU yn ystod y 14 diwrnod diwethaf?
  • Cwestiwn 2 – Yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, ydych chi wedi dioddef o symptomau tebyg i dwymyn, peswch neu ddiffyg anadl, neu wedi colli’r gallu i flasu?
  • Cwestiwn 3 – Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar â rhywun sy’n dioddef neu yr amheuir ei fod/bod yn dioddef o symptomau tebyg i dwymyn neu’r ffliw?

Byddwn hefyd yn defnyddio camera delweddu thermol i fesur gwres eich corff. Bydd yn rhaid i’ch tymheredd fod o dan 37.5°C i gael mynediad.
c. Ar ôl cyrraedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru bydd disgwyl i bob ymwelydd lenwi holiadur byr yn unol â pholisi tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru.
ch. Bydd yn rhaid i chi wisgo masg wyneb drwy gydol eich ymweliad er eich diogelwch chi eich hun a diogelwch ein staff.
d. Daeth y rheol cadw pellter 2 fetr i rym ar 7 Ebrill 2020. Rhaid i chi gadw at y rheol hon yn ystod eich ymweliad gan mai dyma’r gyfraith yng Nghymru.
dd. Bydd loceri ar gael ar brif lawr Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y rhain yn cael eu glanhau yn drylwyr ar ôl pob defnydd.
e. Arhoswch ar bwys y siop ar gyfer aelod o staff y Comisiwn Brenhinol I gasglu chi a’ch tywys chi I’n Ystafell Ymchwil.
f. Bydd staff derbynfa’r Llyfrgell Genedlaethol yn rhoi gwybod i ni pan gyrhaeddwch a byddwn yn dod i lawr i’ch hebrwng i’r Ystafell Ymchwil. Byddwch cystal ag aros nes bod aelod o staff y Comisiwn yn dod i’ch nôl chi.
ff. Pan gyrhaeddwch Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol fe welwch fod yr eitemau o’r archif a’r llyfrgell a archebwyd gennych yn barod i chi ar droli. Ar ôl i chi astudio’r eitemau, byddwch cystal â’u rhoi nhw’n ôl ar y troli cyn gadael.
g. Sicrhewch fod y slipiau cais yn cael eu cadw gyda’r eitemau a archebwyd.
ng. Ni fyddwch yn gallu pori silffoedd y llyfrgell nac archebu unrhyw eitemau ychwanegol yn ystod eich ymweliad.
h. Mae croeso i chi ofyn i’r staff os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr eitemau a archebwyd gennych. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch helpu, ond ni fydd gwasanaeth cynhwysfawr ar gael.
i. Os byddwch chi’n teimlo’r awydd i besychu neu disian, ac os nad oes gennych hancesi papur, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud hynny i gamedd eich penelin.
j. Ni fydd angen gwisgo menig. Bydd y Comisiwn Brenhinol wedi sefydlu gwasanaeth adalw dogfennau diogel. Ar ôl i ymwelwyr gyffwrdd â deunydd yn ein casgliadau fe gaiff yr eitemau eu cadw mewn cwarantîn am 72 awr.
DS. Bydd yn rhaid cadw at ein rheolau Ystafell Ymchwil a rheolau trin dogfennau arferol. Gweler isod.
l. Bydd yn angenrheidiol i chi gadael yr adeilad rhwng 12:30 a 13:30.

A fydd terfynellau ar gael i’r cyhoedd?

Bydd yn bosibl cyrchu terfynell yn yr Ystafell Ymchwil at bwrpas ymchwil sylfaenol ond ni fydd yn bosibl cyrchu ein systemau GIS.

Gofynnwn i chi ddod â’ch gliniaduron gyda chi os oes modd. Bydd mynediad llawn i’n Wi-Fi.

Golchi Dwylo

Mae cyfleusterau golchi dwylo â sebon a dŵr poeth ar gael yn yr ystafelloedd ymolchi. Dylai ymwelwyr sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad ar y tro.
Mae tyweli papur ar gael ar gyfer sychu dwylo. Hefyd mae poteli diheintio dwylo ar gael yma ac acw.

Ymbellhau Cymdeithasol

Rhaid i bob ymwelydd ddilyn y rheol ymbellhau cymdeithasol. Bydd hyn yn lleihau nifer y bobl sydd mewn ardal waith ac yn sicrhau cydymffurfiad â’r bwlch o 2 fetr (6.5 troedfedd) a argymhellir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gosodir y byrddau yn y fath fodd ag i sicrhau bod digon o le i gadair olwyn ac y cedwir hefyd at y rheol 2 fetr.

Hunanynysu

Ni ddylai unrhyw un sydd â gwres corff uchel neu beswch newydd cyson, neu sydd o fewn 14 diwrnod i’r diwrnod pan ddangosodd yr aelod cyntaf o’u haelwyd symptomau Coronafirws (Covid-19), ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru nac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol. Rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddyd ar hunanynysu.

Ymwelwyr sydd mewn mwy o berygl

Argymhellwn yn gryf y dylai unrhyw un sydd mewn mwy o berygl o fod yn ddifrifol wael os bydd yn dal Coronafirws (Covid-19) aros gartref a bod yn arbennig o ofalus ynghylch dilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Ymddygiad

Er mwyn lleihau’r perygl o ledaenu’r haint, rhaid i bawb gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad a’u gweithredoedd.

Gofynnwn i chi fod yn ystyriol ac yn barod i gydweithredu pan fyddwch yn ymweld â ni, a thrafod unrhyw broblemau’n agored â’r staff fel y gellir ymdrin â nhw mewn ffordd gadarnhaol a chwrtais.
Bydd disgwyl i bawb gydymffurfio â’r rheolau hyn ac os na fyddwch yn gwneud hynny fe ofynnir i chi adael yr adeilad.

Rheolau’r Ystafell Ymchwil a Thrin Dogfennau

Rhowch eich cotiau a’ch bagiau yn y loceri a ddarperir.
Peidiwch â dod â bwyd a diod i’r Ystafell Ymchwil.
Defnyddiwch bensiliau’n unig.
Peidiwch â phwyso ar y deunydd, na’i farcio mewn unrhyw ffordd; na dargopïo unrhyw beth heb gael caniatâd y staff.
Distewch ffonau symudol a dyfeisiau eraill, a gwnewch gyn lleied o sŵn â phosibl.
Byddwch cystal â llenwi’r ffurflen gais ‘Ffotograffiaeth breifat’ (LRS03) cyn tynnu lluniau.
Bydd unrhyw ladrad neu ddifrod bwriadol i’r cofnodion yn cael ei drin fel tramgwydd troseddol.
Byddwch cystal â nodi na chewch ddefnyddio’r cyfleusterau cyfrifiadurol a rhwydwaith diwifr a ddarperir gan CBHC i gyrchu neu edrych ar ddeunydd masweddus neu ddeunydd arall a allai dramgwyddo defnyddwyr eraill.

Diolch yn fawr

08/06/2021

Tweets