Rhestr Brisiau

Sylwch fod cyfraith hawlfraint yn diogelu deunydd a gyflenwir o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Cyflenwir copïau o eitemau o’r casgliad at ddibenion ymchwil breifat yn unig o dan ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio Gwybodaeth o CHCC’(LES18). Os dymunwch atgynhyrchu’r deunydd mewn unrhyw fformat neu ddefnyddio’r deunydd yn fasnachol, bydd angen i chi ofyn am ganiatâd drwy lenwi ein ‘Ffurflen Archebu’ (LES08).

D.S. Ni chaiff dogfennau mo’u copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw ei chyflwr yn fregus neu os oes cyfyngiadau ar yr hawlfraint arni.

 

Llungopïau ac Allbrintiau Cyfrifiadurol (y ddalen)

Du a gwyn       A4                                                                                                             40c

Du a gwyn       A3                                                                                                             60c

Lliw                  A4                                                                                                        £  1.00

Lliw                  A3                                                                                                        £  1.50

 

Delweddau Digidol

Caiff cyswllt i’ch archeb ei e-bostio oni ofynnwch am CD/DVD

 

CD/DVD                                                                                                                       £  1.00             y ddisg

Sgan ymchwil o safon â chydraniad isel a dyfrnod hawlfraint                                  £  2.00             y tudalen

(hyd at 5 i bob archeb) a anfonir drwy e-bost

Ffotograff ymchwil o safon â chydraniad isel, a dynnwyd gan y staff                       £  4.00             y ddelwedd

Cydraniad uchel – Sgan sy’n bod yn barod                                                                 £10.00 y ddelwedd

Cydraniad uchel – Sgan newydd                                                                                 £20.00 y ddelwedd

(Caiff delweddau eu sganio ar ffurf ffeiliau TIFF yn ôl cydraniad o 300 o ddotiau’r fodfedd.  Gall cydraniadau a fformatau eraill fod ar gael os gwneir cais amdanynt).

Gwasanaeth Safonol – 10-15 diwrnod gwaith.

Gwasanaeth Sganio â Blaenoriaeth iddo – Mae gwasanaeth sganio â blaenoriaeth iddo ar gael ac fe gymer hyd at 5 diwrnod gwaith. Codir dwbl y gyfradd safonol amdano os bydd ar gael.

 

Ffotograffiaeth yn yr Ystafell Ymchwil

Cyfradd hanner-diwrnod (hyd at 20 o ffotograffau)                                                  £  5.00

Cyfradd diwrnod-llawn (hyd at 50 o ffotograffau)                                                     £10.00

 

Setiau Data Digidol

Cyflenwi gwybodaeth o Coflein mewn fformat digidol.  Gellir cyflenwi gwybodaeth yn y fformatau hyn: Ffeil Testun, MS Access, MS Excel neu GIS Shape File a gellir ei hanfon ar DVD/CD-ROM neu drwy gyswllt e-bost.  Gall fformatau eraill a setiau mawr o ddata fod ar gael drwy drefniant.  Bydd angen llenwi’r ‘Ffurflen Archebu’ (LES08) i wneud cais am gytundeb trwydded i ymdrin â defnyddio’r data.

 

Cofnod sylfaenol (NPRN, enw’r safle, NGR, dosbarth)                                   £75.00 am bob 500 o gofnodion

Cofnod sylfaenol ynghyd â disgrifiad os oes un ar gael                                 £100.00 am bob 500 o gofnodion

 


Cludiant a Phacio (cyfraddau’r DU – ail ddosbarth)

1 CD/DVD                                                                                                        £   2.80

Hyd at 50 o lungopïau/allbrintiau A4                                                             £   3.40

Hyd at 50 o lungopïau A3                                                                               £   5.40

Cyfraddau postio eraill yn ôl y gost

 

Ffioedd Chwilio

Bydd chwiliadau safonol yn cymryd hyd at 15 o ddiwrnodau gwaith ac maent yn rhad ac am ddim.

 

Chwiliadau cymhleth neu chwiliadau am chwe safle a rhagor                     £15.00 am bob hanner awr

(neu ran o hynny)

 

Gwasanaeth chwilio â blaenoriaeth iddo  (fe gymer hyd at ddeuddydd)  £50.00

Rhaid i’r tâl am y gwasanaeth hwn gyrraedd cyn i’r gwaith chwilio ddechrau a rhaid ei dalu hyd yn oed os na fydd canlyniadau i’r chwilio. Darperir y gwasanaeth os bydd staff ar gael.

 

Archebu Deunydd a Gofyn am Drwydded

Wrth archebu, dylech ddefnyddio’r ‘Ffurflen Archebu’ (LES08) gan restru’r deunydd a’r fformat sy’n ofynnol. Dylech hefyd nodi diben defnyddio’r deunydd fel bod modd gweinyddu cytundeb trwydded a rhoi gwybod i chi am y ffioedd. Mae’r ffurflen ar gael ar ein gwefan neu oddi wrth Lyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau CHCC.  Mae’n bosibl y bydd angen talu Ffi Trwydded ychwanegol. Gweler ein ‘Ffioedd Trwydded’ (LES17) neu cysylltwch â CHCC i gael gwybod am y taliadau cyfredol.

 

 

Talu

Codir isafswm tâl o £5 am bob nwydd a gwasanaeth.

Rhaid i daliad neu archeb brynu gyrraedd cyn i’r nwyddau gael eu hanfon.

Dylid talu cyn pen 28 diwrnod ar ôl cael yr anfoneb.  Dylid gwneud sieciau’n daladwy i CBHC

Derbynnir y cardiau credyd/cardiau debyd hyn: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Os telir mewn arian heblaw arian Prydain, codir gor-dâl o £10.00.

Ni chodir TAW.

 

DISGOWNT ADDYSGOL – Caiff myfyrwyr sydd â cherdyn myfyriwr dilys ddisgownt o 20% ar nwyddau (ond nid ar y cludiant na’r pacio).

 

Mae deunydd a gyflenwir o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi’i ddiogelu gan gyfraith hawlfraint. Mae eitemau sydd â hawlfraint y Goron ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Anfasnachol. Mae pob deunydd arall ar gael ar gyfer ymchwil preifat o dan ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio gwybodaeth o CHCC’ (LES18). Os ydych am atgynhyrchu’r deunydd mewn unrhyw fformat neu am ddefnyddio’r deunydd mewn modd masnachol, bydd angen i chi geisio caniatâd drwy lenwi ‘Ffurflen Archebu’ (LES08).

 

D.S. Ni fydd dogfennau’n cael eu copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw mewn cyflwr bregus, neu os oes cyfyngiadau hawlfraint.

 

Codir prisiau yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.

Tweets