Rhestr Brisiau

Sylwch fod cyfraith hawlfraint yn diogelu deunydd a gyflenwir o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Cyflenwir copïau o eitemau o’r casgliad at ddibenion ymchwil breifat yn unig o dan ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio Gwybodaeth o CHCC’(LES18). Os dymunwch atgynhyrchu’r deunydd mewn unrhyw fformat neu ddefnyddio’r deunydd yn fasnachol, bydd angen i chi ofyn am ganiatâd drwy lenwi ein ‘Ffurflen Archebu’ (LES08).

Ffioedd chwilio

Chwiliadau safonol (hyd at 15 diwrnod gwaith)Am ddim
Chwiliadau cymhleth (e.e. 3 safle neu fwy) a/neu grynodeb o gynnwys (cynnwys ffeil/ffolder) – Uchafswm o 3 awr
    Anfasnachol£20.00 am bob hanner awr
    Masnachol£50.00 am bob hanner awr
Chwiliadau am awyrluniau£20.00 am bob safle/ardal
Gwasanaeth chwilio â blaenoriaeth (hyd at ddau ddiwrnod gwaith)£75.00

Rhaid cael taliad am chwiliad â blaenoriaeth cyn i’r chwiliad gychwyn, a rhaid talu amdano hyd yn oed os na ddeuir o hyd i unrhyw ganlyniadau. D.S. Mae’r gwasanaeth hwn yn amodol ar argaeledd.

Gwasanaethau copïo (am bob copi)

Codir isafswm o £5 am unrhyw nwyddau neu wasanaethau (ar wahân i gopïau a brynir yn yr Ystafell Chwilio).

Llungopïau: hyd at A3£1.00 am bob copi
Sganiau llungopïwr cydraniad isel: hyd at 1050c am bob sgan
Sganiau llungopïwr cydraniad isel: 11+£1.00 am bob sgan
Ffotograff cydraniad isel, a dynnir gan y staff ac sydd o safon addas ar gyfer ymchwil£2.00
Gwasanaeth digido proffesiynol (hyd at 15 diwrnod gwaith)
    Delwedd ddigidol sy’n bodoli eisoes (Maint ffeil mwyaf JPEG)£10.00
    Sgan newydd (Maint ffeil mwyaf JPEG)£20.00

D.S. Ni fydd dogfennau’n cael eu copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw mewn cyflwr bregus, neu os oes cyfyngiadau hawlfraint yn berthnasol.

Setiau data digidol

Mae data o Cofnod Henebion Cymru bellach ar gael i fynychu a lawr lwytho o Fap Data Cymru fel setiau data daearol neu forol.  Mae’r data ar gael dan Drwydded Llywodraeth Agored fel rhan o’n hymroddiad i wneud ein data yn fwy hygyrch.

Mae data sylfaenol gwefan Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ar gael i’w lawrlwytho am ddim dan y Drwydded Llywodraeth Agored, o Cymru Hanesyddol

Os hoffech i ni ddarparu detholiad wedi’i deilwra o’r data dylech lenwi ffurflen archebu ac, os oes modd, anfon ‘ffeil siâp’ System Gwybodaeth Ddaearyddol atom drwy ebost.

Gellir cyflenwi gwybodaeth yn y fformatau canlynol: Ffeil Testun, MS Access, MS Excel neu ‘Ffeil Siâp’ System Gwybodaeth Ddaearyddol. Mae’n bosibl y gallai fformatau eraill a setiau data mawr fod ar gael drwy drefniant.

Cofnod sylfaenol ynghyd â disgrifiad os oes un ar gael     £100.00 am bob 500 cofnod

Ymweliadau gan grwpiau

Rydym yn croesawu ymweliadau â’r Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio gan grwpiau, a drefnir ymlaen llaw. Byddant fel rheol yn para rhwng awr a dwy awr a byddant yn cynnwys sgyrsiau, arddangosfa o ddeunydd yr archif, a thaith o gwmpas ystafelloedd diogel ein harchif.

Rydym hefyd yn cynnig ymweliadau a sgyrsiau rhithiol ar gyfer grwpiau, y gellir eu teilwra i ddiddordebau grŵp unigol.

Yn y gorffennol, rydym wedi cael ymweliadau gan ysgolion, prifysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau hanes lleol a hanes teulu, grwpiau sydd â diddordeb arbenigol, cymdeithasau dinesig a chyrff proffesiynol. Mae croeso i bawb.

Am ddim, yn amodol ar argaeledd. Cysylltwch â ni i drafod.

Sesiynau ymgynghori un i un drwy Zoom neu Microsoft Teams

Os na allwch ymweld â’n Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio yn bersonol, gallwch drefnu sesiwn ymgynghori un i un ar-lein gydag aelod o staff drwy Microsoft Teams neu Zoom.

Yn ystod y sesiynau hyn, byddwn yn barod i drafod eich ymchwil â chi ac argymell ffynonellau o’n llyfrgell a’n harchif, a/neu ddangos y dogfennau i chi a’ch helpu i ddewis yr eitemau/tudalennau y byddech yn hoffi cael copïau ohonynt.

D.S. Ni allwn chwilio drwy ddogfennau ar eich rhan neu ddarllen darnau ohonynt yn uchel yn ystod y sesiwn ymgynghori rithiol. Cysylltwch â ni os hoffech gomisiynu chwiliad neu os bydd angen gwybodaeth fanwl o’r fath arnoch.

Oherwydd yr amser sydd ar gael, dim ond nifer gyfyngedig o ddogfennau y byddwn yn gallu eu dangos i chi. Ni fyddant yn cael eu dal i fyny neu’u trin mewn unrhyw ffordd a allai achosi difrod iddynt.

Rhaid archebu dogfennau ymlaen llaw ac ni ellir eu cyrchu yn ystod y sesiwn.

Gellir trefnu sesiynau bob dydd Gwener. Cysylltwch â ni i gael y manylion.

Sesiwn ymgynghori un i un am 40 munud gydag aelod o staff£45

Codir prisiau yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.


Talu

Codir isafswm tâl o £5 am bob nwydd a gwasanaeth (heblaw am gopïau a brynir yn yr Ystafell Ymchwil).

  • Rhaid i ni dderbyn y tâl neu archeb brynu cyn y bydd y nwyddau’n cael eu hanfon.
  • Dylid talu’r swm sy’n ddyledus cyn pen 28 diwrnod ar ôl cael anfoneb.
  • Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’.
  • Derbynnir y cardiau credyd neu ddebyd canlynol: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron.
  • Ni chodir TAW.

Disgownt addysgol

Disgownt addysgol: gall myfyrwyr sydd â cherdyn myfyriwr dilys hawlio disgownt o 20% (heb gynnwys cludiant a phacio).


Archebu deunydd a gwneud cais am drwydded

Dylid gwneud pob archeb gan ddefnyddio’r Ffurflen Archebu ar lein at https://cbhc.gov.uk/cysylltu-a-ni/ gan restru’r deunydd, y fformat gofynnol a’r defnydd bwriadol.  Yna, gellir darparu dyfynbris a rhoi cytundeb trwydded yn ôl yr angen. Mae’r ffurflen archebu ar gael ar ein gwefan https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/gwasanaethau-ymholiadau/ neu gan Wasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Mae’n bosibl y bydd angen talu Ffi Trwydded ychwanegol am atgynhyrchu deunydd, yn enwedig at ddibenion masnachol sy’n cynnwys cyhoeddi. Gweler ein dogfen ‘Ffïoedd Trwydded’ (LES17) neu cysylltwch â Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru i gael gwybodaeth am y taliadau presennol.

Caiff deunydd ei gyflenwi at ddefnydd personol dan y Drwydded Llywodraeth Anfasnachol neu dan ein dogfen ni ynghylch ‘Telerau ac Amodau Defnyddio Gwybodaeth o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru’ (LES18).

D.S. Ni fydd dogfennau’n cael eu copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw mewn cyflwr bregus, neu os oes cyfyngiadau hawlfraint.


Tweets