Rhestr Brisiau

Sylwch fod cyfraith hawlfraint yn diogelu deunydd a gyflenwir o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Cyflenwir copïau o eitemau o’r casgliad at ddibenion ymchwil breifat yn unig o dan ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer defnyddio Gwybodaeth o CHCC’(LES18). Os dymunwch atgynhyrchu’r deunydd mewn unrhyw fformat neu ddefnyddio’r deunydd yn fasnachol, bydd angen i chi ofyn am ganiatâd drwy lenwi ein ‘Ffurflen Archebu’ (LES08).

Ffioedd chwilio

Chwiliadau safonol (hyd at 15 diwrnod gwaith)                                                        Di-dâl

Chwiliadau cymhleth, neu chwiliadau am awyrluniau ar gyfer mwy nag un safle     £20.00 yr hanner awr

Gwasanaeth chwilio blaenoriaethol (hyd at ddau ddiwrnod gwaith)                        £50.00

Rhaid derbyn tâl ar gyfer chwiliad blaenoriaethol cyn i ni wneud y chwiliadau, a rhaid talu amdanynt hyd yn oed os na ddeuir o hyd i unrhyw ganlyniadau. Mae’r gwasanaeth hwn yn amodol ar argaeledd.

Llungopïau a sganiau llungopïwr cydraniad-isel (am bob copi)

Llungopïau du a gwyn: A4                                                                                         60c
Llungopïau du a gwyn: A3                                                                                         80c
Llungopïau lliw: A4                                                                                                    £1.00
Llungopïau lliw: A3                                                                                                    £1.50
Sganiau llungopïwr: hyd at 20                                                                                   50c
Sganiau llungopïwr: 20+                                                                                           50c + £20 yr hanner awr

D.S. Ni fydd dogfennau’n cael eu copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw mewn cyflwr bregus, neu os oes cyfyngiadau hawlfraint.

Cludiant a phacio (cyfraddau’r DU, 2il Ddosbarth)

Hyd at 20 copi                                                                                                          £3.10
Cyfraddau postio eraill                                                                                             Rhoddir dyfynbris ar gais

Delweddau digidol (am bob delwedd)

Gwasanaeth safonol:                                                                                                  10 i 15 diwrnod gwaith

Gwasanaeth sganio blaenoriaethol:                                                                          Hyd at 5 diwrnod gwaith
Dwbl y gyfradd safonol: mae’r gwasanaeth hwn yn amodol ar argaeledd.

Ffotograff safon-ymchwil cydraniad-isel wedi’i dynnu gan y staff                            £2.00

Cydraniad defnydd gwe, dyfrnod (400px JPEG) Di-dâl
Cydraniad isel, dyfrnod (1024px JPEG) Di-dâl
Cydraniad isel (1024px JPEG) £5.00
Cydraniad canolig (2100px JPEG) £7.50
Cydraniad uchel: sgan sy’n bod (Uchafswm maint ffeil JPEG) £10.00
Cydraniad uchel: sgan newydd £20.00

Ffotograffiaeth yn yr Ystafell Ymchwil

Cyfradd hanner-diwrnod (hyd at 20 ffotograff)                                                        £5.00
Cyfradd diwrnod-llawn (hyd at 50 ffotograff)                                                           £10.00

Setiau data digidol

Cyflenwi gwybodaeth o Coflein ar ffurf ddigidol. Gellir cyflenwi gwybodaeth yn y fformatau canlynol: Ffeil Destun, MS Access, MS Excel neu Ffeil GIS Shape.
Mae’n bosibl y gellir darparu fformatau eraill a setiau data mawr drwy drefniant.
Er mwyn defnyddio’r data, bydd yn rhaid gwneud cais am gytundeb trwydded drwy lenwi ‘Ffurflen Archebu’ (LES08).

Cofnod sylfaenol (NPRN, Enw Safle, NGR, Dosbarthiad)                                     £75.00 am bob 500 cofnod
Cofnod sylfaenol ynghyd â Disgrifiad os yw ar gael                                           £100.00 am bob 500 cofnod

Ymweliadau gan grwpiau

Rydym yn croesawu ymweliadau â’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil gan grwpiau. Rhaid trefnu ymlaen llaw. Byddant fel rheol yn para am ryw ddwy awr a rhoddir sgyrsiau ac arddangosir deunydd archifol yn ystod yr ymweliad.

Darparwn ymweliadau rhithiol ar gyfer grwpiau hefyd, y gellir eu teilwra i ddiddordebau’r grŵp unigol.

Am ddim, ond yn amodol ar argaeledd. Byddwch cystal â chysylltu â ni i drafod.


Codir prisiau yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.


Talu

Codir isafswm tâl o £5 am bob nwydd a gwasanaeth (heblaw am gopïau a brynir yn yr Ystafell Ymchwil).

  • Rhaid i ni dderbyn y tâl neu archeb brynu cyn y bydd y nwyddau’n cael eu hanfon.
  • Dylid talu’r swm sy’n ddyledus o fewn 28 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb.
  • Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’.
  • Derbynnir y cardiau credyd neu ddebyd canlynol: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron.
  • Ni chodir TAW.

Disgownt addysgol

Disgownt addysgol: gall myfyrwyr sydd â cherdyn myfyriwr dilys hawlio disgownt o 20% (heb gynnwys cludiant a phacio).


Archebu deunydd a gwneud cais am drwydded

Dylid cyflwyno pob archeb ar y ‘Ffurflen Archebu’ (LES08), gan restru’r deunydd a’r fformat y mae eu hangen. Dylid manylu ar y defnydd y bwriedir ei wneud o’r deunydd hefyd er mwyn i ni allu gweinyddu cytundeb trwydded a nodi unrhyw ffioedd sy’n ddyledus. Mae’r ffurflen hon ar gael ar ein gwefan https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/gwasanaethau-ymholiadau neu gan Wasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau CHCC.

Mae’n bosibl y bydd angen talu Ffi Trwydded ychwanegol. Gweler ein dogfen ‘Ffioedd Trwydded’ (LES17), neu cysylltwch â CHCC, i gael gwybodaeth am y taliadau presennol.

Mae deunydd a gyflenwir o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi’i ddiogelu gan gyfraith hawlfraint.
Cyflenwir eitemau sydd â hawlfraint y Goron, at ddefnydd personol yn unig, o dan y Drwydded Llywodraeth Anfasnachol.
Mae pob deunydd arall ar gael at ddiben ymchwil preifat o dan ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio Gwybodaeth o CHCC’ (LES18).
Os oes angen deunydd at ddibenion masnachol, gan gynnwys cyhoeddi, rhaid talu Ffi Trwydded.

D.S. Ni fydd dogfennau’n cael eu copïo os yw’r eitem yn rhy fawr, os yw mewn cyflwr bregus, neu os oes cyfyngiadau hawlfraint.


Tweets