CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Hygyrchedd a Chyfleusterau Defnyddwyr

Hygyrchedd a Chyfleusterau Defnyddwyr

Parcio

Mae 4 lle parcio wedi’u neilltuo yn y maes parcio sy’n cael ei rannu â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrth ochr yr adeilad, wrth y groesfan.

Mynedfa

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi’i leoli yn adeiladau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae prif fynedfa Llyfrgell Genedlaethol Cymru (a leolir ym mlaen yr adeilad) yn hollol hygyrch gyda ramp a drws awtomatig.

Mae Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol ar y llawr cyntaf (Lefel 0). O’r brif fynedfa, cymerwch y tro cyntaf i’r dde ac ewch i fyny’r grisiau. Yn y man lle mae’r staff diogelwch mewn iwnifform trowch i’r dde, ewch i fyny’r coridor, a byddwch yn dod o hyd i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ar y dde ychydig cyn cyrraedd Ystafell Ddarllen y Gogledd.

Os yw’n well gennych ddefnyddio’r lifft, gweler isod.

Lifft

Mae lifft wedi ei leoli i’r dde (wrth siop y Llyfrgell Genedlaethol) wedi i chi ddod i mewn i’r adeilad. Mae Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol ar Lefel 0.

Ar ôl dod allan o’r lifft, cymerwch y tro cyntaf i’r dde gan ddilyn y carped coch, yna trowch i’r chwith lle mae’r staff diogelwch mewn iwnifform. Ewch i fyny’r coridor a byddwch yn dod o hyd i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ar y dde ychydig cyn cyrraedd Ystafell Ddarllen y Gogledd.

Anifeiliaid

Mae croeso i ymwelwyr ddod â’u cŵn cymorth i Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol ac i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae dŵr ar gael i gŵn wrth fynedfa llawr gwaelod y Llyfrgell Genedlaethol.

Cadeiriau Olwyn

Mae 3 cadair olwyn ar gael at ddefnydd y cyhoedd, o’r fynedfa ar y llawr gwaelod.

Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol cyn eich ymweliad, er y bydd staff ar gael yn ystod ein horiau agor os bydd angen cymorth arnoch.

Cysylltwch â ni ar 01970 621 000 neu 01970 621 209.

Toiledau

Mae 3 thoiled mynediad arbennig wedi’u lleoli o gwmpas y Llyfrgell Genedlaethol:

  • Llawr gwaelod: ewch yn syth yn eich blaen o’r siop a throwch i’r dde ym mhen y coridor;
  • Llawr gwaelod: y tu ôl i’r grisiau sy’n arwain i fyny o’r prif gyntedd;
  • Llawr cyntaf (Lefel 0): o’r brif fynedfa, cymerwch y tro cyntaf i’r dde ac ewch i fyny’r grisiau. Ar ben y grisiau, ewch yn syth ymlaen a throwch i’r chwith.

Y toiled ar y llawr gwaelod (Lefel 0) sydd agosaf at ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil.

Cyfarpar

Mae gan y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil gyfarpar i helpu ymwelwyr i ddefnyddio’r adnoddau:

  • Chwyddwydrau;
  • Meddalwedd darllenydd sgrin;
  • Dolen anwythol.

Iaith Arwyddion Prydain

Mae aelodau o’r Tîm Llyfrgell ac Ymholiadau wedi bod yn brysur dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain (IAP) er mwyn gallu cynorthwyo ein defnyddwyr Byddar yn well.

Dyma Dr Ywain Tomos: “Roedd hyn yn her go iawn i ni gyd, dysgu iaith newydd a chymryd yr arholiadau dros Zoom! Wnes i fwynhau’r profiad yn fawr iawn ac roedd yr athrawes yn wych. Mae cwblhau’r cwrs wedi codi fy ymwybyddiaeth bersonol i o’r rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anhawster clyw ac wedi gwneud i mi feddwl sut y gallwn ni wella ein gwasanaethau i fod yn fwy croesawgar.”   

Lluniaeth

Mae bwyty Pen Dinas wedi’i leoli ar y llawr gwaelod ar y dde i’r fynedfa. Mae ar agor rhwng 9:30 a 4:30, ac yn darparu brecwast, cinio a the prynhawn.

Diogeledd a diogelwch

Rhaid rhoi pob cot a bag mewn un o’r loceri a ddarperir.

Adrodd am argyfwng

Dylid dweud am unrhyw ddamweiniau neu salwch wrth naill ai staff Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol neu aelod o staff diogelwch mewn iwnifform y Llyfrgell Genedlaethol.

Canllawiau Mewn Argyfwng

Mae’r larwm tân yn seinydd electronig di-dor. Dylai darllenwyr ac ymwelwyr adael yr adeilad trwy’r allanfa agosaf neu fel y mae aelodau o’r staff yn cyfarwyddo. Dylid dilyn yr arwyddion gwyrdd EXIT gan fynd allan i’r teras gwaelod o flaen y Llyfrgell Genedlaethol trwy’r drysau ar y llawr gwaelod. Peidiwch â defnyddio’r lifft o dan unrhyw amgylchiadau pan fydd y larwm tân yn seinio.

Mewn achos o argyfwng/gwagio’r adeilad ar frys, dylai ymwelwyr anabl adael y Llyfrgell trwy’r un drws ag y daethant i mewn, sef y fynedfa ar y llawr gwaelod, os yw’n ddiogel i wneud hynny.

Os oes ymwelwyr anabl ar y llawr cyntaf (Lefel 0), ni ddylent fynd i mewn i’r lifftiau o dan unrhyw amgylchiadau; dylent aros ar y llawr gwaelod a hysbysu aelod o’r staff o’u presenoldeb. Mae cadeiriau arbennig ar gael i’w defnyddio mewn argyfwng.

Os yw defnyddiwr cadair olwyn ar y llawr cyntaf (Lefel 0), dylai hysbysu aelod o’r staff o’i bresenoldeb a bydd yn cael ei hebrwng i un o’r mannau llochesu dynodedig:

  • Yn ardal y grisiau yng nghefn Ystafell Ddarllen y De, Llyfrgell Genedlaethol Cymru;
  • Yn y linc i stac lyfrau 1 o Ystafell Ddarllen y Gogledd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Tweets