CBHC / RCAHMW > Hygyrchedd

Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i brif wefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (www.cbhc.gov.uk).

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cyflawni gwaith i wneud ein gwefan yn fwy hygyrch, ac wrth ailbrofi’r wefan yn ddiweddar gwelwyd ein bod wedi gwella hygyrchedd y wefan dros 80%.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch o hyd, a hynny’n bennaf am y rhesymau canlynol:

 • Ceir rhai rhannau sy’n dal i ddibynnu ar ddefnyddio llygoden, yn enwedig troedyn y wefan.
 • Mae rhywfaint o iaith farcio elfennau a HTML ar goll, yn anghywir, yn ailadroddus neu’n aneglur ac mae’n bosibl na chaiff ei darganfod gan ddarllenwyr sgrin.
 • Mae testun amgen ar goll neu’n anghywir ar gyfer rhai delweddau.
 • Nid oes digon o gyferbynnedd rhwng lliw’r testun a lliw’r cefndir.
 • Nid yw meysydd ffurflenni trydydd parti ar dudalennau erthyglau blog y wefan wedi’u labelu.

Beth y dylech ei wneud os na allwch gyrchu rhannau o’r wefan hon:

Gallwch gysylltu â gwasanaeth ymholiadau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru i gael cymorth a chyngor, trwy anfon ebost i chc.cymru@cbhc.gov.uk neu drwy ffonio 01970 621200.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 a 2.2, o ganlyniad i’r enghreifftiau o fethu â chydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rheswm (rhesymau) canlynol:

 • baich anghymesur
  1. Cyferbynnedd annigonol rhwng lliwiau. Dylai’r gymhareb ofynnol ar gyfer cyferbynnedd lliwiau rhwng y blaendir a’r cefndir fod yn o leiaf 4.5:1. Gellir lleihau’r gymhareb i 3:1 ar gyfer testun mawr.
  2. Tablau wedi’u codio yn anghywir. Mae iaith farcio ar goll o lawer o’r tablau a chânt eu defnyddio at ddiben ‘cyflwyno’ yn unig, felly dylent gael label sy’n egluro hynny.
  3. Testun amgen ar goll ar gyfer delweddau, neu ceir testun amgen nad yw’n ddisgrifiadol. Caiff llawer o ddelweddau eu defnyddio at ddiben addurno, a dylent gael y testun amgen cywir i ddynodi hynny. Mae rhai delweddau’n cadw enw’r ffeil fel y testun amgen, ac nid oes gan rai delweddau unrhyw destun amgen o gwbl
  4. Ceir enghreifftiau o benynnau gwag, teitlau tudalen nad ydynt yn ddisgrifiadol, botymau gwag, dolenni cyswllt gwag, a thestun dolenni cyswllt nad yw’n ddisgrifiadol. Ceir anghysondebau rhwng y label gweladwy a’r enw hygyrch. Nid yw newid iaith wedi’i godio. Nid oes gan agweddau eraill ar y wefan yr iaith farcio elfennau neu html gywir.
  5. Mae rhai rhannau o’r wefan, a’r troedyn yn bennaf, yn dibynnu ar ddefnyddio llygoden.

Wrth gyhoeddi cynnwys newydd, rydym yn sicrhau ei fod yn bodloni safonau hygyrchedd.

Rydym wedi asesu cost unioni’r problemau hyn a chredwn y byddai gwneud hynny’n awr yn faich anghymesur yn yr ystyr a geir yn y rheoliadau hygyrchedd.

 • nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn berthnasol i’r cynnwys
 1. Dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018.
 2. Deunydd fideo wedi’i recordio ymlaen llaw, a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020.
 3. Meysydd ffurflenni trydydd parti yn Ninja Forms.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau Word newydd y byddwn yn eu cyhoeddi’n bodloni safonau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 25 Ionawr 2024 yn dilyn Archwiliad Hygyrchedd a gynhaliwyd gan Ymddiriedolaeth Shaw ym mis Mawrth 2023, proses o wneud gwelliannau i’r wefan, ac yna proses ailasesu yn 2024.

Adolygwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 1 Chwefror 2024.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os byddwch yn teimlo nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â thîm y wefan ar online.services@rcahmw.gov.uk.

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol megis dogfen PDF hygyrch neu fersiwn print bras, neu os oes angen cymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â’n tîm ymholiadau:

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich anghenion ac yn cysylltu’n ôl â chi cyn pen 15 diwrnod.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen ‘Cysylltu neu Archebu’, ffoniwch ni neu anfonwch ebost atom i gael cyfarwyddiadau.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os byddwch yn anfodlon â’r modd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, dylech gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Tweets