CBHC / RCAHMW > Newyddion > Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)
The Commissioner for Public Appointments

Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)


 

 

 

 

 

Cydnabyddiaeth ariannol: 

Cadeirydd:  £256 y diwrnod (a chostau Teithio a Chynhaliaeth) am ymrwymiad amser o ryw 15 diwrnod y flwyddyn
Comisiynwyr:  £198 y diwrnod (a chostau Teithio a Chynhaliaeth) am  ymrwymiad amser o ryw 10 diwrnod y flwyddyn. 

Allwch chi’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl ar gyfer pobl Cymru?

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn wasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol annibynnol unigryw i Gymru, ac mae’n ymroi i gofnodi a dehongli’n hamgylchedd hanesyddol cyfoethog mewn ffordd awdurdodol. Mae’n gweithio o adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ac yn gweithredu hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru, ac mae ganddo staff medrus sy’n rhoi cyngor proffesiynol a gwybodaeth arbenigol i’r cyhoedd. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i Gymru, gan feithrin gwell gofal a dealltwriaeth o’n hadeiladau a’n tirweddau hanesyddol, a meithrin a chydnabod y potensial sydd gan dreftadaeth i helpu i wella bywydau pobl.

Gan adeiladu ar ein llwyddiannau ac ar yr hyn a gyflawnwyd yn ddiweddar, rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd Comisiynwyr a fydd yn barod i helpu i gyfarwyddo’n gwaith ac i’w herio a’i adolygu mewn ffordd adeiladol. Rydym wedi ymrwymo i atgyfnerthu’n bwrdd ac i gyflwyno amrywiaeth o ran yr aelodau, felly rydym yn chwilio am Gadeirydd a dau Gomisiynydd newydd sydd â chryn brofiad neu arbenigedd ar lefel uwch a/neu ar lefel strategol mewn un neu fwy o’r meysydd a ganlyn:

  1. Cadeirydd: Y Cadeirydd sy’n gyfrifol, ar ran y Goron, am sicrhau bod y Comisiwn Brenhinol yn gweithredu mewn modd sy’n gydnaws â’r ysbryd sy’n sail i’w waith, ac ef/hi sy’n sicrhau bod gweithgareddau’r Comisiwn yn cydymffurfio â’r dyletswyddau sydd wedi’u corffori yn y Warant Frenhinol sy’n sail i’w gyfansoddiad. Rydym yn awyddus i recriwtio Cadeirydd a fydd yn gallu cynnig arweiniad strategol a meithrin perthynas gadarnhaol ag amrywiaeth eang o randdeiliaid.
  2. Pensaernïaeth yr ugeinfed ganrif: Rydym yn awyddus i recriwtio Comisiynydd sydd â dealltwriaeth gadarn o adeiladau a thechnegau adeiladu’r cyfnod ac sydd â’r weledigaeth strategol i’n helpu i flaenoriaethu’n gwaith a chynghori’r Comisiwn ar arwyddocâd posibl mathau o adeiladau, adeiladau unigol a thirweddau sydd wedi’u cynllunio.
  3. Treftadaeth forol: Rydym yn awyddus i recriwtio Comisiynydd sydd â phrofiad yn y maes i gynghori’r Comisiwn am flaenoriaethau strategol er mwyn sicrhau bod arwyddocâd treftadaeth forol Cymru yn cael ei ddeall, ei hyrwyddo a’i ddiogelu’n ddigonol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 16 Medi 2018. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i’r cyfweliadau ar gyfer y Cadeirydd gael eu cynnal ar 26 Tachwedd a’r cyfweliadau ar gyfer y Comisiynwyr ar 27/28 Tachwedd.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru.

08/08/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x