CBHC / RCAHMW > Newyddion > Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)
Logo CBHC - RCAHMW Logo

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

 

The Commissioner for Public Appointments CBHC RCAHMW   Welsh Government

 

Allwch chi ein helpu i gyflawni’r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?

Archif a gwasanaeth ymchwilio cenedlaethol annibynnol, unigryw i Gymru yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sy’n ymroddedig i’r gwaith o gofnodi a dehongli’n awdurdodol ein hamgylchedd hanesyddol cyfoethog. Rydym yn gweithredu hyd braich oddi wrth Llywodraeth Cymru, gyda staff medrus sy’n darparu cyngor proffesiynol a gwybodaeth arbenigol i’r cyhoedd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i Gymru, gan feithrin gwell dealltwriaeth o’n hadeiladau a’n tirweddau hanesyddol, a sicrhau eu bod yn cael gwell gofal, a chydnabod potensial treftadaeth er mwyn helpu i wella bywydau pobl.

Sefydlwyd y Comisiwn drwy Warant Frenhinol ym 1908 ac erbyn hyn, fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ein prif ffynhonnell o gyllid yw Llywodraeth Cymru. Drwy ein gwaith rydym yn:

  • Ymchwilio i archaeoleg, adeiladau, tirweddau ac olion morol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw a’u cofnodi;
  • Gofalu’n barhaol am archif cyfoethog Cymru o’r amgylchedd hanesyddol yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru;
  • Cefnogi pobl i ddysgu am ein treftadaeth gyfoethog drwy adnoddau ar-lein, gweithgarwch allgymorth cymunedol a chyhoeddiadau;
  • Rhoi cyngor a gwybodaeth ddiduedd er mwyn helpu pobl i reoli’r amgylchedd hanesyddol mewn modd cynaliadwy a moesegol.

Gan adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar, rydym yn awr yn dymuno tyfu a datblygu ein sefydliad at y dyfodol. Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd Comisiynwyr sy’n barod i helpu i gyfarwyddo, herio ac adolygu ein gwaith mewn modd adeiladol. Rydym wedi ymrwymo i atgyfnerthu ein bwrdd a chyflwyno amrywiaeth o ran aelodau, felly rydym yn chwilio am dri aelod newydd fydd â phrofiad neu arbenigedd uniongyrchol ar lefel uwch a/neu strategol mewn un neu fwy o’r meysydd hyn:

  • Datblygu strategaethau TG;
  • Archaeoleg, yn arbennig archaeoleg ddiwydiannol;
  • Gweithio gyda chymunedau, yn arbennig grwpiau anodd eu cyrraedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i  http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau cysylltwch â Llinell Gymorth Gwasanaethau a Rennir ar 029 2082 5454 neu anfonwch e-bost i SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 12 Hydref 2016. Ni chaiff ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.  Bwriedir cynnal y cyfweliadau ym mis Rhagfyr 2016.

Mae fersiynau print mawr, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy ffonio 029 2082 5454.

 

 

15/09/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x