CBHC / RCAHMW > Preifatrwydd a Cwcis

Preifatrwydd a Cwcis

Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

Polisi Cwcis

Deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd

O dan Gyfarwyddeb Preifatrwydd yr UE, dylai ymwelwyr â Coflein gael gwybod yn llawn am y cwcis a ddefnyddir gan y wefan a chael dewis peidio â’u defnyddio. Os na ddymunwch roi’ch cydsyniad, a chydnabod felly y gall elfennau o’n gwefan beidio â gweithredu’n unol â’u dyluniad, ewch i’r adran isod ynghylch Rheoli Cwcis i gael cymorth i newid gosodiadau’ch porwr.

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a chânt eu llunio gan weinydd gwefan i’ch gyriant caled. Ni all ond y wefan a’i lluniodd yn wreiddiol eu darllen neu eu golygu, ac fel rheol cânt eu defnyddio i’ch adnabod chi fel yr un person ar draws pob cais a wnewch chi i weld tudalen ar y we.

Categorïau o Gwcis

I’ch helpu chi i ddeall y ffordd y defnyddiwn ni’n cwcis, yr ydym wedi mabwysiadu pedwar categori o gwci, sef y categorïau a grëwyd gan y Siambr Fasnach Ryngwladol (yr ICC). Dyma nhw:

CategoriDisgrifiad
Cwbl AngenrheidiolMae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn i chi allu symud o amgylch y wefan a defnyddio’i nodweddion, megis mynd i fannau diogel ar y wefan. Heb y cwcis hyn, does dim modd darparu’r gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt, fel basgedi siopa neu e-filiau.
PerfformiadMae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am ffyrdd ymwelwyr o ddefnyddio gwefan, er enghraifft, pa dudalennau y bydd ymwelwyr yn ymweld â hwy amlaf, ac a ydynt yn cael neges gwall gan dudalennau’r wefan. Ni fydd y cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n fodd i adnabod ymwelydd. Caiff yr holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn ei hagregu gan dynnu enw pob unigolyn ohoni. Ni ddefnyddir mohoni ond i wella’r ffordd y mae gwefan yn gweithio.
Darparu NodweddionMae’r cwcis hyn yn caniatáu i’r wefan gofio’r dewisiadau a wnaethoch (megis eich enw defnyddiwr, eich iaith neu’r rhanbarth yr ydych chi ynddo) a darparu nodweddion gwell a mwy personol. Er enghraifft, gall gwefan roi rhagolygon y tywydd lleol neu newyddion traffig lleol i chi drwy storio, mewn cwci, wybodaeth am y rhanbarth yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd.

 

Gellir hefyd ddefnyddio’r cwcis hyn i gofio’r newidiadau yr ydych chi wedi’u gwneud i faint y testun, i’r ffontiau ac i’r rhannau eraill o’r wefan y gallwch chi eu haddasu. Gellir hefyd eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt, megis gwylio fideo neu roi sylw ar flog. Gellir tynnu enwau o’r wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei chasglu ac ni allant ddilyn eich gweithgarwch pori ar wefannau eraill.

Targedu neu HysbysebuDefnyddir y cwcis hyn i gyflwyno hysbysebion sy’n fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau. Fe’u defnyddir hefyd i gyfyngu ar nifer y troeon y gwelwch chi hysbyseb ac i helpu i fesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Fel rheol, cânt eu gosod gan rwydweithiau hysbysebu gyda chaniatâd gweithredydd y wefan. Byddant yn cofio’ch bod chi wedi ymweld â gwefan a chaiff y wybodaeth honno ei rhannu gyda sefydliadau eraill megis hysbysebwyr. Yn bur aml, caiff cwcis targedu neu gwcis hysbysebu eu cysylltu â gweithrediadau sydd gan y wefan ac sydd wedi’u darparu gan sefydliadau eraill.

Cwcis a luniwyd gan CBHC

Mae’r cwcis hyn wedi’u llunio’n uniongyrchol gan CBHC ac maent yn ofynnol er mwyn i’r wefan weithredu’n unol â’i dyluniad.

Enw’r CwciDiben y CwciCategori’r ICC
__utma, __utmb,__utmc,__utmzDefnyddir y cwcis hyn gan Google Analytics i helpu i goladu ystadegau i ddweud wrthym sut mae’n hymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Bydd ein staff yn defnyddio’r wybodaeth honno mewn adroddiadau agregedig i helpu i fesur y profiad a gaiff ein hymwelwyr, a sut y gallem ei wella.Perfformiad
_ga, _ga <container id>Defnyddir y cwcis hyn gan Google Analytics i helpu i goladu ystadegau i ddweud wrthym sut mae’n hymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Bydd ein staff yn defnyddio’r wybodaeth honno mewn adroddiadau agregedig i helpu i fesur y profiad a gaiff ein hymwelwyr, a sut y gallem ei wella.Perfformiad
Cwci Sesiwn (Enw Ffeil Unigryw – enw ffeil alffaniwmerig 32-digid)Defnyddir y cwci hwn i storio cyfeiriad at ddata sesiwn. Fe’i defnyddir yn gyffredin i storio sesiynau’r defnyddiwr. Caiff y cwci hwn ei ddileu wrth gau’r porwr.Perfformiad

Rheoli Cwcis

Mae gwefan CBHC wedi’i dylunio i ddefnyddio cwcis i wella’ch profiad o bori. Os byddai’n well gennych, gallwch chi newid gosodiadau’ch porwr i ddileu a/neu atal defnyddio cwcis, ond wedi hynny ni fydd rhannau o CBHC yn gweithio’n unol â’r bwriad ac fe all gwallau pori ddigwydd. Cewch wybod rhagor am hyn yn  rheoli cwcis.

Tweets