CBHC / RCAHMW > Newyddion > Rydym yn darparu ein Cronfa Ddata Safleoedd dan Drwydded Llywodraeth Agored
Sgrinlun o hen fap o Abermaw ac Aber Afon Mawddach gyda dotiau coch yn dynodi data safle. | Screenshot of an old map of Barmouth and the Mawddach Estury with red dots signifying site data.

Rydym yn darparu ein Cronfa Ddata Safleoedd dan Drwydded Llywodraeth Agored

Mae treftadaeth ddiwylliannol ac adeiledig Cymru yn eiddo i bawb yng Nghymru. Dyna pam yr ydym ni yn y Comisiwn Brenhinol yn ymdrechu’n gyson i sicrhau bod gwybodaeth am y dreftadaeth gyfoethog honno mor hygyrch ag sy’n bosibl i bawb. Yn rhan o’r ymdrechion hynny, rydym yn sicrhau bod cronfa ddata Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) am safleoedd ar gael i bawb dan Drwydded Llywodraeth Agored, ac yn ei gwneud yn haws i chi gael mynediad i’n data a’i lawrlwytho.

Mae cronfa ddata CHCC am safleoedd yn cynnwys gwybodaeth am dros 120,000 o safleoedd o bwys archaeolegol, pensaernïol a hanesyddol ar draws Cymru a’i dyfroedd cyfagos. Dyma’r cofnod awdurdodol o dreftadaeth adeiledig ac amgylchedd hanesyddol cyfoethog Cymru, ac mae’n rhan o un o dri chasgliad cenedlaethol Cymru. Mae cynnal y cofnod yn rhan hanfodol o’n cenhadaeth fel y caiff ei nodi yn ein Gwarant Frenhinol, sef cofnodi henebion a strwythurau ‘sydd yn gysylltiedig â diwylliant cyfoes, gwareiddiad ac amodau pobl Cymru o’r cyfnod cynharaf…neu sydd yn eu hegluro’.

Ers i’r gronfa ddata hon am safleoedd gael ei lansio yn 2004, mae wedi bod ar gael yn llawn ac mae modd ei chwilio ar wefan Coflein a gafodd ei hailwampio’n ddiweddar a’i hail-lansio yn 2021. Yn 2021 hefyd, cafodd porth Cymru Hanesyddol ei ailwampio, sy’n galluogi defnyddwyr i chwilio ar yr un pryd drwy gronfeydd data CHCC, cofnodion Cadw ynghylch adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig, a chofnodion yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol ynghylch yr amgylchedd hanesyddol. Mae’r fersiwn newydd yn galluogi defnyddwyr nid yn unig i chwilio drwy CHCC ond hefyd i lawrlwytho copïau o’r data. Mae’r data arforol yn CHCC wedi bod ar gael ers peth amser drwy borth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, sef MapDataCymru (Lle Cymru gynt), ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn sicrhau bod gweddill y data sylfaenol am safleoedd ar gael yno hefyd. Os hoffech i ni ddarparu set ddata wedi’i theilwra i chi, sy’n cynnwys maes y disgrifiad os yw ar gael, mae croeso i chi gysylltu â ni. Nodwch y bydd ffïoedd prosesu’n cael eu codi am y gwasanaeth hwn.

Felly, beth y mae darparu’r data hwn dan Drwydded Llywodraeth Agored yn ei olygu? Mae’n golygu bod modd i chi gopïo, lawrlwytho neu drosglwyddo’r data a’i addasu at eich dibenion eich hun, sy’n cynnwys ei gyfuno â data arall, at ddibenion anfasnachol a masnachol. Ond, os byddwch yn gwneud hynny, cofiwch fod yn rhaid i chi gydnabod ffynhonnell y data bob amser ac y dylech ddarparu dolen gyswllt â chopi o’r Drwydded Llywodraeth Agored os oes modd, sydd ar gael yma.

Rydym yn llawn cyffro ynglŷn â’r cam nesaf hwn yn y broses o sicrhau bod gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol rhyfeddol ac amrywiol Cymru ar gael i bawb yng Nghymru a thu hwnt. A chofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gael gafael ar wybodaeth yn CHCC, mae ein Tîm Ymholiadau bob amser yn barod i helpu.

Tîm y Llyfrgell ac Ymholiadau

08/06/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x