CBHC / RCAHMW > Newyddion > Trawsnewidiadau yn Ewrop
Angharad Williams, our Public Engagement Manager, who represented the WHSI at the 2020 EUSTORY network meeting, sharing good practice and discussing ideas on how to widen participation and engage with students from different backgrounds with other members

Trawsnewidiadau yn Ewrop

Sut y gallwn ni sicrhau ein bod ni’n cyflwyno hanes mewn ffordd ddiduedd? Beth os yw hanes diweddar ein gwlad yn rhy boenus i rai pobl ei drafod? A oes tyndra gwleidyddol neu grefyddol o hyd sy’n ei gwneud hi’n anodd i ni drafod ein hanes diweddar yn wrthrychol? Dyma rai o’r pynciau a drafodwyd gan drefnwyr cystadlaethau hanes o bob rhan o Ewrop yng nghyfarfod rhwydwaith EUSTORY 2020 a gynhaliwyd ym Málaga, Sbaen yn ddiweddar.

Maer Málaga gydag aelodau EUSTORY yn rhannu ei brofiad o’r ‘trawsnewidiad Sbaenaidd’ o safbwynt gwleidydd
Maer Málaga gydag aelodau EUSTORY yn rhannu ei brofiad o’r ‘trawsnewidiad Sbaenaidd’ o safbwynt gwleidydd.
Llun: Juan Jesús Pan Aguilera

Mae prosiectau EUSTORY yn galluogi pobl ifanc o fwy nag 20 gwlad – gan gynnwys Cymru – i ymgymryd â gwaith ymchwil ar amryfal bynciau. Wrth ddysgu am y pwnc o’u dewis, bydd llawer ohonynt yn meithrin amrywiaeth o sgiliau, e.e. sut i gyrchu, astudio a dehongli gwahanol ffynonellau a data. Cânt gyfle i gywain atgofion hanesyddol eu teuluoedd a’u cymunedau eu hunain a hyd yn oed i ddarganfod lleisiau coll arwyr anhysbys a dioddefwyr y gorffennol. Bydd yr enillwyr o’r holl wledydd yn cael cyfle wedyn i rannu eu storïau â chynulleidfa ehangach drwy fynychu Uwchgynhadledd Ieuenctid EUSTORY a gynhelir yn Iwerddon eleni, a thrwy gyfrannu at wefan Campws Hanes EUSTORY. Ariennir y ddwy gan Sefydliad Körber.

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig (MYDG) sy’n trefnu’r gystadleuaeth hanes/treftadaeth flynyddol yma yng Nghymru ac mae’r Comisiwn Brenhinol yn falch o’i ymwneud â’r fenter hon fel rhan o’i raglen ymgysylltu â phobl ifanc. Gwaith arall rydym yn ymgymryd ag ef ar hyn o bryd gyda phobl ifanc yw ein prosiect Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig? a chreu adnoddau addysgol ar gyfer HWB.

‘Trawsnewidiadau yn Ewrop a Gwaddol La Transición yn Sbaen a Thu Hwnt’ oedd thema cyfarfod EUSTORY eleni. Cyflwynodd enillwyr gwobrau’r gystadleuaeth yn Sbaen ffrwyth eu hymchwil ar ‘Drawsnewidiadau Gwleidyddol’, a oedd yn cynnwys pynciau megis gwelliannau mewn amodau gwaith a’r newid mewn agweddau at fenywod a’u rôl mewn gwleidyddiaeth – sy’n bwnc hynod berthnasol wrth i ni ddathlu Mis Hanes Menywod 2020. Roedd yn ddiddorol clywed am y llwybr i ddemocratiaeth a’r newidiadau yn Sbaen o safbwynt y bobl ifanc, a sut yr oeddynt yn gwerthfawrogi’r cyfleoedd yr oedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth EUSTORY yn eu cynnig iddynt.

Angharad Williams, ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd, a gynrychiolodd Fenter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod rhwydwaith EUSTORY 2020, lle bu’n rhannu arfer da ac yn trafod syniadau ag aelodau eraill ar sut i ehangu cyfranogiad ac ymgysylltu â myfyrwyr o wahanol gefndiroedd
Angharad Williams, ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd, a gynrychiolodd Fenter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod rhwydwaith EUSTORY 2020, lle bu’n rhannu arfer da ac yn trafod syniadau ag aelodau eraill ar sut i ehangu cyfranogiad ac ymgysylltu â myfyrwyr o wahanol gefndiroedd

Bu panel o arbenigwyr (yn cynnwys haneswyr a newyddiadurwr) yn trafod pwysigrwydd dysgu am hanes drwy ymchwil diduedd a meithrin sgiliau meddwl beirniadol, yn enwedig gan fod trawsnewidiadau gwleidyddol a chymdeithasol yn cymryd amser ac y bydd agweddau’n parhau i newid. Mae’r sgiliau hyn yn arbennig o bwysig heddiw yn sgil dylanwad cynyddol a pheryglon posibl cyfryngau cymdeithasol a newyddion ffug.

‘Deall gwahaniaethau a goresgyn rhaniadau’ yw arwyddair EUSTORY gan fod y rhwydwaith yn gweithio i roi cyfleoedd i bobl ifanc wrando a dysgu oddi wrth ei gilydd. Cafodd un enghraifft o hyn ei chyflwyno gan ein haelod o Israel. Prosiect peilot wedi’i seilio ar fodel o Ogledd Iwerddon yw ‘Ymdopi â Hanesion Gwrthdrawiadol yn yr Ystafell Ddosbarth yn Israel a Phalesteina’: gweithir gydag athrawon Iddewig ac Arabaidd a’u myfyrwyr i’w galluogi i rannu sgiliau, datblygu cynlluniau gwersi ar y cyd, a dysgu rhai topigau gyda’i gilydd, gan gynnwys cyfnodau hanesyddol penodol.

Rhoddodd y trafodaethau yn ystod y gynhadledd hwb i ni feddwl sut y gallwn helpu pobl ifanc i ddysgu oddi wrth y gorffennol er mwyn rhannu gwell dyfodol.

Dymunwn bob lwc i’r holl ysgolion yng Nghymru sy’n cystadlu yng nghystadleuaeth eleni ac edrychwn ymlaen at glywed pwy fydd yr enillwyr ar 3 Gorffennaf yn seremoni wobrwyo flynyddol MYDG, a gynhelir yng Nghaerdydd, pan fydd y fenter yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed!

Dolenni:

12/03/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x