CBHC / RCAHMW > Newyddion > Trefniadau’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer adrodd ynghylch carbon
Streipen gynhesu sy’n dangos y newid mewn tymheredd yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru

Trefniadau’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer adrodd ynghylch carbon

Mae llawer ohonom yn ymwybodol o gyfraniad nwyon tŷ gwydr megis carbon deuocsid a methan i gynhesu byd-eang a’r newid yn yr hinsawdd. Ers dechrau’r ganrif hon, mae llawer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat dan rwymedigaeth gyfreithiol i leihau’r carbon y maent yn ei gynhyrchu drwy eu gweithgareddau economaidd.

Rhagfynegiadau newid yn yr hinsawdd erbyn 2050 a 2080 wedi'u cymryd o set ddata Rhagolygon Hinsawdd y DU

Yn 2019 datganodd Llywodraeth Cymru fod argyfwng hinsawdd ac, fel datganiad cadarn o fwriad, gosododd darged er mwyn ceisio sicrhau bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn garbon niwtral erbyn 2030 a bod Cymru yn sero net erbyn 2050. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi croesawu’r uchelgais hwn drwy gynnwys yr angen i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn ei genhadaeth gyffredinol i amgylchedd hanesyddol a phobl Cymru.

Streipen gynhesu sy’n dangos y newid mewn tymheredd yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru
Streipen gynhesu sy’n dangos y newid mewn tymheredd yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru
https://showyourstripes.info/s/globe

Yn dilyn y gwaith a wnaethom i nodi effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar yr amgylchedd hanesyddol, rydym eleni wedi cymryd y cam cyntaf tuag at fesur yr allyriadau carbon yr ydym yn eu cynhyrchu drwy ein gwaith. Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Medi 2022, a thrwy archwilio pob un o weithgareddau’r Comisiwn, mae gennym am y tro cyntaf erioed amcangyfrif defnyddiol o’r carbon y gwnaethom ei gynhyrchu yn ystod blwyddyn weithredol.

Rydym wedi dilyn y fethodoleg a amlinellir yn ‘Canllaw Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net’. Mae’n fethodoleg fanwl sy’n seiliedig ar brotocolau a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer rhoi cyfrif am garbon. Mae’r fethodoleg hon yn ceisio llunio cyfrifiadau manwl os yn bosibl – a’r amcangyfrifon gorau fel arall – ar sail y math o ddata yr ydym yn ei gynhyrchu drwy ein busnes o ddydd i ddydd.

Mae ein data mwyaf manwl yn ymwneud â theithio at ddibenion busnes a theithio’n ôl ac ymlaen i’r gwaith, felly gallwn fod yn gywir iawn am ein hallyriadau carbon sy’n gysylltiedig â theithio. Mae ein data yn llai manwl wrth ystyried ein cadwyn gyflenwi ehangach, felly rydym wedi dilyn yr arweiniad er mwyn creu cyfres o amcangyfrifon bras sy’n seiliedig ar ein gwariant ar amryw fathau o nwyddau neu wasanaethau i gyflawni ein gwaith.

Mae ein data wedi’i drosglwyddo i Lywodraeth Cymru er mwyn iddo gael ei wirio a’i ddilysu, a bydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2023. Y data hwnnw wedyn fydd y llinell sylfaenol ar gyfer cynllunio yn y dyfodol i leihau carbon ar draws pob un o’n gweithgareddau.

Yn y cyfamser, gallwn ddefnyddio ein profiad o gyflawni’r ymarfer i gynllunio ar gyfer sut y gallwn wella cywirdeb a lleihau ansicrwydd yn ein data ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Rydym yn ystyried ymgorffori adrodd ynghylch carbon drwy ein dulliau o ymdrin â data o ddydd i ddydd, fel bod lefelau’r allyriadau a gaiff eu cynhyrchu gan bob gweithgaredd yn cael eu cofnodi’n barhaus. Bydd hynny’n ein galluogi i wneud penderfyniadau ar sail allyriadau unrhyw bryd wrth gynllunio tasgau neu brosiectau.

Rydym hefyd yn targedu agweddau ar y data o’n cadwyn gyflenwi ehangach, os yw’r amcangyfrif ynghylch allyriadau carbon yn ymddangos yn uchel o gymharu â’r gweithgaredd. Yn yr agweddau hynny, byddwn yn gweithio gyda thimau gweithredol a chyflenwyr i gynhyrchu data gwell, er enghraifft drwy ofyn am ddata cyflenwyr ynghylch defnydd o ynni. Drwy wneud hynny, gallwn wella cywirdeb ein ffigurau am garbon a lleihau ansicrwydd yn yr adroddiad cyffredinol.

Mae’r adroddiad hwn ynghylch carbon yn un o’r camau cyntaf y byddwn yn eu cymryd i reoli ein hallyriadau er mwyn cyrraedd y targed ar gyfer 2030. Byddwn yn rhannu ein cynnydd â chi wrth i ni fynd yn ein blaen.

Stephen Bailey-John, Rheolwr Gweithrediadau

22/11/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x