CBHC / RCAHMW > Newyddion > Treftadaeth Ddisylw – Ddim yn Ddisylw Mwyach!

Treftadaeth Ddisylw – Ddim yn Ddisylw Mwyach!

Rydyn ni’n dathlu tair blynedd o ddarganfod, dysgu, hwyl a chyfeillgarwch wrth i’r prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’ ddod i’w derfyn.

Yn gynharach y mis hwn, roeddem yn teimlo’n emosiynol iawn wrth i ni baratoi i ddweud ffarwél wrth ein ffrindiau ar Banel Ieuenctid Treftadaeth Ddisylw Ceredigion (CHYPs) a Kim James-Williams, y Swyddog Prosiect, a chael y fraint a’r pleser o wylio cyfres o ffilmiau byrion a gynhyrchwyd i ddathlu prosiect llwyddiannus a gwerthfawr.

Treftadaeth Ddisylw

‘Ceredigion Gyfyngedig?’ yw un o saith prosiect rhanbarthol a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac sy’n rhan o’r prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’ ehangach a arweinir gan Cadw.  Dan arweiniad pobl ifanc, a chyda chefnogaeth sefydliadau treftadaeth ar hyd a lled Cymru, eu nod yw tanio brwdfrydedd dros dreftadaeth ymhlith ieuenctid y wlad.

Cafodd sawl ffilm fer ei chreu i ddathlu’r heriau, llwyddiannau a phynciau a ddaeth dan y chwyddwydr yn ystod y prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’. 

Gan fod cymaint o agweddau i ymdrin â nhw ac atgofion i’w cofnodi, mae’r ffilmiau hyn yn canolbwyntio ar elfennau pwysig ym mhob prosiect ac yn pwysleisio canlyniadau gwych ac annisgwyl gweithio gyda phersonoliaethau diddorol, unigryw a sionc.

Ymchwiliad

Mae’r CHYPs wedi mwynhau llawer o brofiadau yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, o gloddiadau archaeolegol i archwilio twnelau tanddaear i fynd ar daith i Ogledd Iwerddon, ac er methu â gadael eu cartrefi’n ddiweddar oherwydd y Cyfnod Clo, mae eu hangerdd a’u brwdfrydedd wedi parhau’n ddiysgog.  Er gwaethaf y cyfyngiadau, newidiadau a cholledion, maen nhw wedi goresgyn yr holl anawsterau ac wedi datblygu.  Maen nhw’n bobl ifanc hyderus, chwilfrydig, ystyriol y bu’n bleser gweithio gyda nhw ac sydd wedi dysgu cymaint i ni.

Addasu

Gofid mawr i ni oll oedd colli ein Swyddog Prosiect cyntaf, Anna Evans, hanner ffordd drwy ail flwyddyn y prosiect.  Ei hysbryd a’i chynhesrwydd unigryw a dynnodd y bobl ifanc at ei gilydd i ddechrau ac sydd i’w teimlo ym mhopeth maen nhw wedi’i gyflawni drwy gydol y prosiect.  Rydyn ni’n falch o fod wedi parhau â gwaith Anna, a’i breuddwyd o roi cyfleoedd i bobl ifanc mewn sector a oedd yn ddieithr i lawer ohonynt.

Diolch i Kim James-Williams am gamu i mewn ac am ddod yn gynghorwr gwerthfawr ac yn gyfaill mawr i’r holl CHYPs.  Helpodd i lywio’r prosiect i ddiweddglo boddhaol iawn ar ffurf cyhoeddiad o’u heiddo nhw eu hunain, ‘Hanes y Tŷ ar y Bryn’, sydd bellach ar gael am ddim o’n gwefan fel e-lyfr.  Diolch o galon hefyd i staff y Comisiwn a gyfrannodd eu harbenigedd, eu gwybodaeth, a’u brwdfrydedd dros dreftadaeth, ac a ysbrydolodd rai o’r bobl ifanc, gobeithir, i ystyried gyrfa yn y maes hwn.

Yn olaf, diolch i’n CHYPs, sydd wedi dysgu cymaint i ni.  Meddai Christopher Catling, Ysgrifennydd a Phrif Weithredwr y Comisiwn Brenhinol, “Bu’n hyfryd eich cael chi yn ein plith, ac o dan eich dylanwad rydyn ni wedi newid fel sefydliad”.   Gobeithiwn eu bod nhw wedi’u mwynhau eu hunain cymaint ag yr ydyn ni wedi mwynhau eu cael nhw yma, ac edrychwn ymlaen at weithio ochr yn ochr â nhw yn y dyfodol, yn archwilio, ymchwilio ac, yn bwysicaf oll, darganfod.

I weld holl fideos y prosiect, ewch i sianel YouTube y prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’.

Gan Marisa Morgan

23/04/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x