CBHC / RCAHMW > Newyddion > Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau — Welwn ni chi’r wythnos nesaf!
Golygfa o Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC ym Mhlas Crug.

Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau — Welwn ni chi’r wythnos nesaf!

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein Hystafell Chwilio, ein Llyfrgell a’n Gwasanaeth Ymholiadau ar gau yr wythnos hon. Mae hwn yn gyfle blynyddol i ni gyflawni’r tasgau cefndir a chadw tŷ (neu gadw llyfrgell!) niferus sy’n tueddu i gronni yn ystod y flwyddyn, a gwneud yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Ond er bod hwn yn ddigwyddiad ‘blynyddol’, mae’n rhywbeth nad ydym wedi’i wneud ers amser oherwydd bod yr Ystafell Chwilio (ond nid y Gwasanaeth Ymholiadau!) wedi bod ar gau am gyfnod estynedig yn ystod 2020–2021. Fodd bynnag, rydym wedi bod yn ôl ac ar agor i’r cyhoedd ers dechrau’r llynedd, ac rydym o’r farn felly bod y cyfnod hwn pan fyddwn ar gau yn gyfle da i’ch atgoffa am yr hyn yr ydym yn ei gynnig pan fyddwn ar agor – fel y byddwn o ddydd Llun nesaf (22 Ionawr 2023) ymlaen.

Fel rheol, mae ein Llyfrgell a’n Hystafell Chwilio ar agor i bawb ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau o 09:30 i 16:00, ac ar ddydd Mercher o 10:30 i 16:30. Mae ein Llyfrgell yn cynnwys amrywiaeth eang o lyfrau, cyfnodolion, cylchgronau ac adroddiadau’n ymwneud ag archaeoleg, pensaernïaeth, a hanes Cymru a gweddill y byd. Gallwch chwilio’r catalog yma, neu mae croeso i chi ddod i mewn a phori drwy’r silffoedd fel y mynnwch. Nid oes angen tocyn darllenydd, ond llyfrgell gyfeirio yn unig yw hon, felly nid ydym yn caniatáu i bobl fynd â’r llyfrau allan.

Yn ein Hystafell Chwilio gallwch weld ein casgliadau archifol hefyd— Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Nid oes angen cadw lle ymlaen llaw, oni bai eich bod am weld llawer iawn o eitemau neu am weld eitemau o’n casgliad enfawr o awyrluniau (y casgliad mwyaf yng Nghymru!). Os byddwch am wneud hynny, fe wnawn ni’n siŵr bod popeth yn barod ar eich cyfer pan fyddwch yn cyrraedd. Gallwch chwilio ein catalog ar-lein ar Coflein, yma, ond mae’n bosibl na fydd popeth yno. Felly, mae bob amser yn syniad da gofyn i’n Tîm Ymholiadau cymwynasgar am help os byddwch am weld popeth sy’n ymwneud â safle neu bwnc.

Os oes angen help arnoch, neu os nad ydych yn siŵr ble mae dechrau, mae aelodau ein Tîm Ymholiadau wrth law bob amser yn yr Ystafell Chwilio i’ch helpu gyda’ch ymchwil ac i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am ein casgliadau, ein gwaith, neu hyd yn oed am dreftadaeth adeiledig a hanes Cymru yn gyffredinol. Os na fydd gennym ni’r ateb, fe wnawn ein gorau glas i’ch cyfeirio at yr adnoddau, y ffynonellau neu’r bobl a fydd â’r ateb. Ond peidiwch â phoeni os na allwch deithio i Aberystwyth! Drwy gydol y cyfnodau clo oherwydd y pandemig byd-eang, gwnaethom weithredu Gwasanaeth Ymholiadau llwyddiannus o bell. Nid yw’r gwasanaeth o bell wedi dod i ben; yn ogystal â bod yn rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bob defnyddiwr, ble bynnag y maent yng Nghymru (neu ar draws y byd!), mae’r gwasanaeth hefyd yn rhan o’n hymrwymiad i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru drwy helpu i leihau nifer y teithiau’n ôl ac ymlaen i’n Hystafell Chwilio yn Aberystwyth. Wrth gwrs, gallai fod yn fuddiol neu hyd yn oed yn angenrheidiol o hyd i rai ymchwilwyr ddod i’r Ystafell Chwilio, ond byddwn yn ceisio archwilio pob opsiwn er mwyn darganfod beth sydd fwyaf addas i’ch anghenion chi.

Yn olaf, rydym hefyd yn cynnig sesiynau caeëdig yn ein Hystafell Chwilio ar gyfer ymweliadau gan grwpiau o ysgolion a phrifysgolion, cymdeithasau hanes lleol, a grwpiau eraill. Gall y sesiynau hynny gynnwys anerchiad gan ein staff arbenigol, cyflwyniad i’n casgliadau a’n hadnoddau, sesiynau ymchwil dan arweiniad, arddangosfeydd o ddeunydd o’n harchif, taith o amgylch storfeydd ein harchif, neu unrhyw gyfuniad o’r rhain. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau tawel i ymchwilwyr sydd ag anghenion ychwanegol. Gall y rhain gael eu cynnal unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, gan gynnwys ar ddydd Gwener pan fyddwn fel arfer ar gau. Mae croeso i chi gysylltu i wneud trefniadau.

Gallwch gael gwybod mwy am ein gwasanaethau drwy ddefnyddio’r dolenni cyswllt isod. Edrychwn ymlaen at eich gweld pan fyddwn yn ailagor ar 22 Ionawr!

Dr Adam Coward, Swyddog Llyfrgell ac Ymholiadau

17/01/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x